Memòria de sostenibilitat 2013

08_qualitat_qualitat

Qualitat

Hospital d’aguts

El 2013 ha estat l’any de la renovació de l’acreditació de l’Hospital de Palamós. L’esforç i la feina feta s’han vist reflectits en un resultat positiu.

Aquest procés d’acreditació promou la millora progressiva dels estàndards de qualitat establerts pel Departament de Salut.

Per tal d’obtenir l’acreditació de qualitat, s’havia de valorar l’acompliment d’una sèrie de barems tant a nivell assistencial com d’infraestructura i resultats de gestió.

El procés d’acreditació ha permès estandarditzar els procediments de treball i la seguretat del pacient ha estat un element clau.

En el transcurs de les visites, l’auditora va realitzar un anàlisi de les diferents àrees de l’hospital i el resultat obtingut sobre els estàndards avaluats ha estat d’un 99,42%. L’any 2008 el resultat va ser del 93%.

Atenció primària, Atenció Sociosanitària i Residències

S’ha continuat amb el Pla de Millora a través de l’acreditació a atenció primària, a atenció sociosanitària i a les residències Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, Residència Surís i Residència Palafrugell Gent Gran.

Als centres d’atenció primària s’ha seguit treballant preparant l’assoliment dels estàndards i estem a l’espera de la seva posada en marxa per part del Departament de Salut.

A Palamós Gent Gran s’ha fet l’acreditació interna anual que ha permès elaborar el pla de millora i també estem a l’espera de la seva posada en marxa per part del Departament de Salut.

I finalment, a la residències Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, Surís i Palafrugell Gent Gran, es va fer una auditoria interna l’any 2012 que ha permès elaborar el pla de millora per a l’any 2013.

Mapa de processos

Pel que fa als processos aquest 2013 es varen convertir en grups de millora que han avançat de forma notable en els àmbits de l’atenció quirúrgica, l’hospital de dia mèdic, l’atenció urgent, l’atenció al part, la selecció i acollida de professionals, l’atenció al ciutadà, el banc de sang i la gestió de residus. La valoració ha estat positiva i es pretén seguir desplegant aquests grups els propers anys.

grafic Qualitat acredita
© 2014 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer