Memòria de sostenibilitat 2014

Qualitat_Qualitat_p

Qualitat

L’ eix vertebrador de les diferents línies de Qualitat i millora continua que es duen a terme en el nostres centres es fonamenten en el model de EFQM Qualitat Europea.

Des de l’any 2006 es va assumir la responsabilitat d’obtenir una bona puntuació en el nou model d’Acreditació de centres d’Atenció Hospitalària aguda a Catalunya. Aquest model, proposat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya adaptava els estàndards del Model EFQM d’excel·lència Europea a les necessitats i característiques de la sanitat catalana.

Per aquest motiu s’ha treballat amb la continuació dels models de qualitat a través de l’acreditació d’Aguts a l’Hospital, a Primària, al Sociosanitari i a les Residències que gestionem.

El 2014 s’han impartit mòduls de formació en qualitat a les residències Palafrugell Gent Gran, Surís, Sant Feliu de Guíxols i en el taller dels residents. Aquestes formacions ens ajuden a difondre els plans de millora que anualment anem treballant i a promoure sistemàtiques i metodologies per a la millora contínua.

Atenció especialitzada

Un cop superada l’auditoria externa de l’acreditació d’hospital amb una nota excel·lent, ara és el moment de treballar els estàndards seguint amb els plans de millora anuals, i amb la revisió de tota la documentació que ens demana el Departament de Salut.

Atenció primària

El 2014, l’acreditació dels centres d’atenció primària, s’ha treballat més intensament a nivell de Directors de cada centre i personal de les diferents àrees bàsiques, amb l’objectiu de passar l’auditoria externa del Departament de Salut el proper 2015.

Atenció sociosanitària i dependència

A Palamós Gent Gran, l’acreditació sociosanitària ens ha marcat el pla de millora anual. Aquest procés està a l’espera que el Departament de Salut doni llum verda per iniciar de forma oficial l’acreditació. En el pla de millora anual ens vàrem marcar l’anàlisi i estudi del procés d’Hospital de Dia Sociosanitari iniciat el 2013 i que encara continua.

A les residències Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, Surís i Palafrugell Gent Gran, s’ha treballat el pla de millora assolint un cop més aquells estàndards de qualitat que ens mancaven i avançant en el procés de preparació cap a una futura acreditació per part del Departament de Benestar Social i Família.

Mapa de processos

Pel que fa al desenvolupament dels processos, a casa nostra aquests s’han convertit en grups de millora on diferents professionals es reuneixen periòdicament per obtenir millores en processos i circuits dins els seus hàbits de treball. Concretament s’ha treballat de manera continuada i amb resultats, el procés de Selecció i Acollida de personal, tractant la informació necessària per a noves incorporacions, tant pel que fa als aspectes operatius com als vinculats amb l’actitud i els valors que han de regir en el seu comportament dins la institució i envers els ciutadans que han dipositat la seva confiança en nosaltres.

grafic Qualitat acredita
© 2015 SSIBE
Agraïm la col·laboració de Francesc Tauler i Núria Clara que, d'una forma desinteressada,
han aportat bona part del material fotogràfic que confereix aquesta memòria.


Navegadors recomanats per a una correcta navegació:
Safari, Firefox, Chrome, Explorer