EMPORSIS SERVEIS INFORMÀTICS 2018-06-21T16:37:13+00:00

_367 canvis evolutius dels aplicatius de La Gavina.

Emporsis Serveis Informàtics

Ens organitzem en quatre àrees funcionals: enginyeria dels programes, sistemes, explotació de la informació i suport a l’usuari.

Enginyeria dels programes

S’han portat a terme un total de  367 canvis evolutius dels aplicatius de La Gavina (sistema integrat d’informació assistencial de SSIBE). La dedicació per dur-los a terme ha estat de 6615 hores, gairebé un 20% més respecte de 2016. La distribució d’aquests canvis segons la tipologia per quantitat i dedicació ha estat la següent:

S’han atès 334 peticions relacionades amb altres aplicatius informàtics de desenvolupament propi.

També s’han resolt un total de 1.285 peticions derivades del centre de suport. Aquestes peticions no generen cap tipus d’evolutiu en el programari i bàsicament són peticions d’informació, codificació d’informació, permisos o actualitzacions de dades.

Principals projectes estratègics d’evolutiu de La Gavina realitzats:

 • Instal.lació Ensemble i migració de les principals integracions
 • Gestió de fluxos de pacients a consultes externes i laboratori amb Quendamèdic
 • Enviament factures a AEAT-SII, nou sistema de declaració de l’IVA
 • Derivacions d’interconsultes de primària amb iS3
 • Integració del mòdul de Nephrocare amb Gavina
 • Desenvolupament MHDA i adaptacions pel mòdul de seguretat clínica de SIRE
 • Inici de la migració dels diferents CMBD’s a CIM10MC
 • Inici del projecte integració d’activitat Gavina a Facturació de SAP
 • Projectes vinculats a la plataforma HC3 del CatSalut

La dedicació dels recursos de desenvolupament s’ha acostat al patró establert d’un 70% als nous projectes estratègics i un 30% al circuit d’evolutius.

Sistemes

Relació dels principals projectes d’aquesta àrea:

 • Instal.lació del gestor documental Docmgr per Emposis
 • Ampliació Switchs POE per nova centraleta Telefonia SSIBE
 • Instal.lació dels servidors pel projecte canvi de centraleta SSIBE
 • Canvi d’algunes modalitats DICOM (TC, Eco,..)
 • Instal.lació de l’Ensemble als tres entorns DEV/PRE/PRO
 • Implantació del projecte dispensador de roba automatitzat
 • Implantació del projecte gestió de fluxos de pacients
 • Implantació del projecte NeprhoCare a FSE
 • Instal.lació de nous servidors + nou cluster vsphere std
 • Configuració accessibilitat de nous serveis HC3, programació visites LMS, Fundació Guíxols Surís
 • Renovació servidor + migració samba 4 + nova plataforma TerminalServer
 • Instal.lació del WIFI a zones comunes + pfsense com a portal captiu

Explotació de la informació

S’han desenvolupat un seguit d’informes nous, o adaptacions, entre els quals podem destacar:

 • Incorporació d’informació d’urgències pediàtriques al quadre de comandament de pediatria
 • Modificació de la demora de les proves diagnòstiques a l’informe “activitat CEX general”
 • Càlcul de nous indicadors automatitzats per DPOs
 • Enviament mensual de les urgències d’ATDOM
 • Incorporació de la informació detallada de les Derivacions a l’informe de Primària
 • Nou quadre de comandament amb dades ampliades
 • Detall d’informació de nafres per càlcul i revisió DPOs
 • Automatització informes periòdics per revisar qualitat (exitus, informes d’alta, …)
 • Incorporació detall per prestació en la demora de les interconsultes de l’informe “activitat CEX general”
 • Ajustament del càlcul “demora hospitalització” i “temps assistència metge” a l’informe d’activitat d’urgències
 • Nous informes:
  • Quadre de comandament medicina interna amb informació d’UDR i UCSI
  • Llista d’espera actual, seguiment d’altes i baixes de llista d’espera, peticions d’ordres mèdiques per procedència i seguiment baixes per motiu tancament
  • Derivacions a urgències, derivacions presencials primària, peticions laboratori per ABS i peticions proves, i imatges per ABS.
  • Farmàcia “PROA – Antibiòtics de més de 48h”, AINEs, condroprotectors, versatis…
  • Anatomia patològica
  • Resum d’activitat de l’estiu
  • Accions formatives per estructura organitzativa formador
  • Treballadors per categoria, edat i sexe
  • Seguiment d’hores i seguiment d’absentisme

_Els centres de servei i suport han resolt 7.550 incidències.

Suport a l’usuari

Un 82% de les incidències s’han resolt dins de les primeres 24h. Hem potenciat els canals d’entrada per intranet i mail.

Enquesta de satisfacció del centre de serveis de suport

_S’han rebut 400 respostes de l’enquesta de satisfacció, i el centre de serveis de suport ha obtingut una valoració global de 8,5 sobre 10.


Referent al servei


Referent a les persones