GESTIÓ ECONÒMICA 2018-06-19T09:07:03+00:00

_L’any 2017 el grau d’assoliment dels objectius del Servei Català de la Salut juntament amb la contenció de les despeses financeres ha permès mantenir l’equilibri en el resultat i fer front a un 37,52% de les DPO. Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

Compte de resultats. Imports en milers d'euros

wdt_ID Ingressos 2015 2016 2017
39 Ingressos activitat CATSALUT 61.591 62.145 64.392
40 Altres ingressos activitat 7.119 7.288 7.216
41 Altres ingressos explotació 2.530 2.928 3.057
42 Total Ingressos Explotació 71.239 72.362 74.664

 

wdt_ID Despeses 2015 2016 2017
39 Compres 15.171 13.895 14.084
40 Despeses de personal 44.800 46.464 47.451
41 Amortitzacions i provisions 1.712 2.296 3.754
43 Altres despeses d'explotació 9.423 9.598 9.281
44 Total Despeses Explotació 71.106 72.253 74.570

 

wdt_ID Resultat financer (pèrdua) 2015 2016 2017
39 Resultat financer (pèrdua) 131 104 91

 

wdt_ID Despesa generada 2015 2016 2017
39 Farmàcia (receptes) 15.796 15.922 16.218

Evolució Cash Flow. Imports en milers d'euros

wdt_ID Cash Flow 2015 2016 2017
39 Cash Flow 1.148 893 817

“Els recursos generats han permès la renovació dels actius i el retorn dels préstecs tot garantint la continuïtat de les operacions”

“El grup SSIBE presenta un fons de maniobra positiu mantenint la capacitat per fer front als pagaments a curt termini.”

Total inversions. Imports en milers d'euros

wdt_ID Inversió 2015 2016 2017
39 Milers d'euros 708 955 2.988

Total endeutament. Imports en milers d'euros

wdt_ID Inversió 2015 2016 2017
39 Milers d'euros 23.485 19.696 20.008

Període mig de pagament i cobrament en dies

wdt_ID Període mig en dies 2015 2016 2017
39 Pagament 24 84 83
40 Cobrament 72 106 78