PLA ESTRATÈGIC SSIBE 2014-2017 2018-06-28T13:09:32+00:00

_Ha finalitzat el Pla Estratègic 2014-2017 durant el qual l’enfocament estratègic ha estat mantenir el model d’integració i qualitat assistencial, garantint l’equilibri pressupostari i afrontant la incertesa de l’entorn.

Pla estratègic SSIBE 2014-2017

L’any 2017 ha finalitzat el Pla Estratègic 2014-2017, concebut com el full de ruta que recollia d’una manera efectiva el rumb a seguir per l’organització durant aquest període de temps, durant el qual l’enfocament estratègic ha estat mantenir el model d’integració i qualitat assistencial, garantint l’equilibri pressupostari i afrontant la incertesa de l’entorn.

L’estratègia s’ha desplegat tenint com a marc de referència els valors de la nostra entitat -respecte, equitat, compromís, rigor, flexibilitat, proximitat i innovació- i que han d’inspirar i regular la vida de l’organització i la nostra filosofia institucional, dirigida a oferir una atenció sanitària eficaç i amb la màxima qualitat.

Les línies estratègiques, establertes com a principals fites i polítiques de l’organització, ens havien de permetre mirar cap al futur i adaptar-nos als nous reptes que ens vam plantejar com a organització, aconseguint complir la nostra missió.

La configuració i el propi desplegament del pla ha estat un procés àmpliament participat. Tots els professionals, diverses associacions i els propis Òrgans de Govern, van poder expressar la seva visió i contribuir amb el seu treball a l’establiment i desenvolupament de 10 línies estratègiques sobre les quals han pivotat les actuacions d’aquests 4 anys.

1. Potenciar la interacció i participació de l’usuari

Incentivar la participació i coresponsabilitat de l’usuari en la gestió de la seva salut Implementar estratègies de participació de l’usuari i d’associacions de pacients.

2. Potenciar la qualitat assistencial i la seguretat del pacient

Establir estratègies per garantir la qualitat i la seguretat del pacient en tot l’àmbit assistencial.

3. Millorar l’eficiència operativa

Analitzar els processos i activitats que no aporten valor per eliminar-les, reorientar-les o minimitzar-les des del punt de vista assistencial i dels serveis de suport.

Optimitzar el rendiment dels recursos existents.

Fomentar la participació dels professionals per millorar els processos de treball.

4.Evolucionar el model d’integració assistencial

Fer resolutiu, eficient i àgil el model d’integració assistencial centrat en l’usuari, adaptant totes les línies de l’organització, estaments i professionals.

5.Adequar estructura i equipaments

Dotar a totes les línies de l’organització de l’estructura i equipaments per a possibilitar la seva prestació mantenint els criteris de qualitat i seguretat requerits.

6.Incrementar i diversificar els ingressos econòmics

Promoure l’activitat sense concertació pública i per tant la prestació de serveis a càrrec de privats, mútues i asseguradores com a font d’ingressos econòmics.

7.Innovar organitzativament

Preparar a la institució per poder afrontar el possibles canvis normatius, contractuals  o de gestió, que la puguin afectar i preservar així l’autonomia de l’entitat.

Realitzar actuacions d’innovació organitzativa i reenginyeria empresarial per posicionar el grup en front d’aquests canvis i de regulacions externes.

8.Potenciar el nivell competencial dels professionals i dels residents

Optimitzar els resultats dels professionals i dels residents per donar un bon servei.

Analitzar les tasques, definir i desplegar les competències professionals vinculades per col·lectius professionals.

Gestionar i avaluar les competències.

Seleccionar i captar professionals en base als perfils definits.

Mantenir i adequar la qualitat de l’activitat docent.

Compromís amb la  formació, la innovació i la recerca.

9.Optimitzar els sistemes d’informació i adequar les TIC’s

Adequar la informació proveïda als comandaments i la resta de professionals per a la presa de decisions.

Millorar el funcionament de les TIC’s per optimitzar el treball dels professionals i satisfer les expectatives dels usuaris i altres grups d’interès.

10.Desplegar el lideratge, la coordinació transversal i la cultura d’orientació al client intern

Millorar l’eficàcia del rendiment i del funcionament, la coordinació entre els professionals i el compromís amb el projecte.

Potenciar l’apoderament i l’assumpció de responsabilitats, la coordinació entre departaments, el treball en equips multidisciplinaris.

Durant els anys de vigència del pla i malgrat el treball constant, la consecució de les fites i els objectius establerts no ha estat possible d’igual manera en les 10 línies estratègiques; de vegades per factors externs i d’altres per qüestions internes, hi ha línies en les que s’ha avançat molt i en d’altres menys.

La Direcció ha realitzat fins a 5 seguiments de l’evolució del pla per tal d’avaluar el grau d’assoliment de cada línia i més enllà d’això, per poder recollir la percepció dels professionals al respecte, a la finalització del pla es va realitzar una enquesta oberta a tot el personal, que va ser contestada per 154 persones i que va atorgar un valor global d’assoliment de les línies superior al 6 sobre 10.

Aprenent de l’experiència, toca de nou mirar cap el futur i és en aquest sentit que -seguint amb l’esperit participatiu- ja es comença a treballar en la elaboració del nou Pla estratègic 2018-2021.