COMPROMÍS AMB LES PERSONES TREBALLADORES 2018-06-21T13:16:19+00:00

_Mantenim un grau elevat d’exigència ética.

Personal que ha gaudit d’excedència amb reserva de lloc de treball o reducció de jornada per motius de conciliació familiars o d’estudis.

Serveis de Salut integrats manté un elevat grau d’exigència ètica en la seva actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l’equip humà que forma part dels seus centres i serveis.

Aquest extrem es recull en els seus valors de respecte, equitat i compromís en el marc del Pla Estratègic. Alhora, aquest compromís amb l’equip humà pren forma en el marc del Codi Ètic: SSIBE defensarà la igualtat d’oportunitats i afavorirà el seu desenvolupament tant en l’aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

*Altres assistencials: fisioterapeutes, assitent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial

Representació legals dels treballadors/es

A nivell de representació legal dels treballadors/es i en el marc del desenvolupament de les funcions que legalment tenen atribuïdes tant pel que fa a delegats sindicals, membres de Comitè d’Empresa i delegats de prevenció, s’ha fet ús de les següents hores del crèdit sindical disponible:

Nombre d'hores del crèdit sindical 2017

wdt_ID Empresa 2017
4 Fundació Hospital Palamós 12.659,00
8 CABE 774,50
9 Emporhotel AIE 3.627,00
10 Fundació Guíxols Surís 1.716,00
11 Palafrugell Gent Gran 722,00
12 Total hores crèdits sindical consumides 19.498,50