EMPORSIS SERVEIS INFORMÀTICS 2019-07-12T10:42:28+00:00

_S’han portat a terme un total de 229 canvis evolutius dels aplicatius de La Gavina.

Emporsis Serveis Informàtics

Ens organitzem en quatre àrees funcionals especialitzades:

 • Suport a l’usuari: és la que atén totes les incidències i/o consultes dels usuaris i també s’encarrega de la instal·lació i manteniment de les estacions de treball.
 • Enginyeria del programari: és l’encarregada de desenvolupar i mantenir els diferents aplicatius propis així com les integracions d’aquests amb d’altres aplicatius de tercers
 • Sistemes: té per objectiu mantenir el funcionament tota la infraestructura tecnològica dels 6 centres de procés de dades i les xarxes de comunicacions.
 • Explotació de la informació: és l’encarregada d’extreure i validar les dades dels diferents aplicatius comuns per alimentar els quadres de comandament.

Enginyeria dels programes

S’han atès 1567 peticions i s’han portat a terme un total de 229 canvis evolutius dels aplicatius de La Gavina (sistema integrat d’informació assistencial de SSIBE). La dedicació per dur-los a terme ha estat de 8613 hores, un 30% més respecte de 2017. La distribució d’aquests canvis segons la tipologia per quantitat i dedicació ha estat la següent:

Els principals projectes estratègics d’evolutiu Gavina realitzats durant 2018 han estat els següents:

 • Funcionalitat ASSIR dins La Meva Salut de l’HC3
 • MHDA – Nou mòdul per prescripció_dispensació_seguiment
 • Adaptació a CIM10
  • Implementació eina CES pels codificadors
  • Enviaments CMBD’s
  • Eina gestió seguiment enviaments
 • Actualització tecnològica Cache-Ensemble
 • Actualitzar el software ePAT de triatge d’urgències i la seva integració amb Gavina
 • Paquet de millores SIRE I i II
 • Integració registres d’activitat assistencial amb la Facturació-SAP
 • Implementar les últimes versions d’integració amb OpenLab a FSE
 • Implementar filtres qualitatius per enviament a HC3
  • Actualitzar catàlegs de proves / informes
  • Homogeneïtzar criteris de publicació

Àrea de sistemes

Principals projectes:

En els CPS de SSIBE:

 • Nous servidors + cluster vsphere standard + renovació Switchs FC
 • Renovació NAS Netapp principal
 • Projecte actualització Cache + mirror, ensemble i SLES (2018/2019)
 • Electrònica de xarxa per nou Edifici Companys 43
 • Canvi control accessos SSIBE (Enginyeria)
 • Instal·lació SPSS 24/25

Àrea d’explotació de la informació

S’han desenvolupat un seguit d’informes nous, o adaptacions, entre els quals podem destacar:

 • Informes de seguiment de l’activitat dels codificadors en CIM10
 • Seguiment no presentats en tancament ordres mèdiques
 • Nou informe VINCAT

Informes específics:

 • Nou informe integrat QC Radiologia
 • Seguiment de l’activitat Primària estiu
 • Prescripció combinació de Benzos i opioides forts
 • Informe PROA antiinfecciosos >72h PGG
 • Nou informe “Indicadors ITs i indispostos per contingències comunes i professionals”
 • Nova càrrega mensual del QFS de Nòmina a l’univers MagdaIntegrho

Àrea de suport a l’usuari

_Els centres de servei i suport han resolt 6451 incidències.

_Un 70,36% de les incidències s’han resolt dins de les primeres 24h.

Enquestes de satisfacció del Centre de Serveis de Suport a l’Usuari

_S’han rebut 547 enquestes completades, una xifra una mica inferior a la de 2017 i el centre de serveis de suport ha obtingut una valoració global de 8,7 sobre 10.

S’han portat a terme enquestes de satisfacció als professionals que han utilitzat els serveis de suport a l’usuari.