GESTIÓ ECONÒMICA 2020-08-03T09:43:13+00:00

_L’any 2019 el grau d’assoliment dels objectius del Servei Català de la Salut juntament amb les mesures de sostenibilitat econòmica i optimització dels recursos disponibles ha permès mantenir l’equilibri en el resultat i fer front a un 41,15% de les DPO. Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

Compte de resultats. Imports en milers d'euros

wdt_ID Ingressos 2017 2018 2019
39 Ingressos activitat CATSALUT 64.392 65.830 69.542
40 Altres ingressos activitat 7.216 7.447 7.589
41 Altres ingressos explotació 3.057 3.134 3.001
42 Total Ingressos Explotació 74.664 76.411 80.132

 

wdt_ID Despeses 2017 2018 2019
39 Compres 14.084 14.399 14.405
40 Despeses de personal 47.451 48.257 52.824
41 Amortitzacions i provisions 3.754 3.788 2.856
43 Altres despeses d'explotació 9.281 9.844 9.958
44 Total Despeses Explotació 74.570 76.287 80.044

 

wdt_ID Resultat financer (pèrdua) 2017 2018 2019
39 Resultat financer (pèrdua) 91 113 78

 

wdt_ID Despesa generada 2017 2018 2019
39 Farmàcia (receptes) 16.218 16.522 16.571

Evolució Cash Flow. Imports en milers d'euros

wdt_ID Cash Flow 2017 2018 2019
39 Cash Flow 817 880 914

Els recursos generats han permès la renovació dels actius i el retorn dels préstecs tot garantint la continuïtat de les operacions.

El grup SSIBE presenta un fons de maniobra positiu mantenint la capacitat per fer front als pagaments a curt termini.

Total inversions. Imports en milers d'euros

wdt_ID Inversió 2017 2018 2019
39 Milers d'euros 2.988 1.869 2.350

Total endeutament. Imports en milers d'euros

wdt_ID Endeutament 2017 2018 2019
39 Milers d'euros 20.008 20.776 21.247

Període mig de pagament i cobrament en dies

wdt_ID Període mig en dies 2017 2018 2019
39 A proveïdors i creditors 83 77 78
40 A clients 78 70 71