ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 2020-07-30T08:30:44+00:00

_A l’embaràs, part i puerperi la mitjana de satisfacció ha estat del 8,35 i la fidelitat d’un 82,3%.

Enquesta CatSalut PLAENSA Embaràs, Part i puerperi 2019

S’obtenen resultats positius. 18 de les 26 preguntes se situen en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 4 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). I 4 preguntes relacionades en l’àmbit de la informació durant l’embaràs no han arribat a l’estàndard de satisfacció (<75%), i es treballarà per millorar aquest àmbit.

Concretament, destacar que el menjar de l’hospital representa una diferència estadísticament significativa positiva (84,8%) en relació a Catalunya (64,3%).

_A rehabilitació la mitjana de satisfacció ha estat del 8,08 i la fidelitat d’un 88,6%, per sobre la mitjana de Catalunya.

Enquesta CatSalut PLAENSA Rehabilitació Ambulatòria 2019

Els resultats han estat positius i milloren en relació a l’enquesta feta l’any 2016.

De les 19 preguntes, 8 s’han situat en l’àrea d’excel•lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 7 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). I 4 preguntes que no han arribat a l’estàndard de satisfacció (<75%): temps d’espera per començar les sessions; temps de dedicació dels professionals en les sessions; quantitat de persones durant les sessions; millora proporcionada pel tractament.

Àmbits en els quals es treballarà per la seva millora.

_A l’atenció sociosanitària la mitjana de satisfacció ha estat del 7,99 i la fidelitat 84,8%.

Enquesta CatSalut PLAENSA Atenció Sociosanitària 2019

De les 21 preguntes, 7 s’han situat en l’àrea d’excel•lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 11 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). I 3 preguntes que no han arribat a l’estàndard de satisfacció (<75%): demanar permís informació família; temps quan truca al timbre; i si s’avorreixen al centre.

Es farà una avaluació d’aquesta disminució de la percepció de la satisfacció i es treballaran propostes de millora.

_A l’atenció urgent hospitalària la mitjana de satisfacció ha estat del 7,56 i la fidelitat 77,2%.

Enquesta CatSalut PLAENSA Atenció Urgent Hospitalària 2019

De les 27 preguntes, 9 s’han situat en l’àrea d’excel•lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 11 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). I 7 preguntes que no ha arribat a l’estàndard de satisfacció (<75%): informació temps d’espera; el temps d’espera fins a veure el metge; temps total a urgències; comoditat de la sala d’espera; si esperant, algú vigilava com es trobava; informar davant d’altres persones; i permís per donar informació a l’acompanyant.

_Realitzem un estudi qualitatiu de la satisfacció dels usuaris de l’ABS de Torroella de Montgrí.

Estudi qualitatiu de la satisfacció dels usuaris de l’ABS de Torroella de Montgrí 2019

En base els resultats de l’enquesta de satisfacció PLAENSA CatSalut 2018, on es va detectar que els resultats a l’ABS de Torroella de Montgrí van indicar un decrement en la percepció de la satisfacció dels usuaris i com sigui que en aquesta ABS es va fer un canvi de model organitzatiu, SSIBE va fer un estudi qualitatiu de la percepció de la satisfacció dels usuaris.

Es van realitzar 4 grups focals per grups d’edat, incloent el servei de pediatria i es van analitzar els següents àmbits: forma de contactar i accessibilitat als serveis, l’atenció rebuda, el seguiment del problema de salut, l’atenció a les urgències i la derivació a especialitats.

Els resultats d’aquest estudi indiquen que es valora positivament la facilitat per aconseguir dia i hora de visita; l’atenció del personal d’administració; la relació del metge amb el pacient; el seguiment del problema de salut; i l’atenció a urgències.

Així mateix, com a àmbits de millora es detecten: el temps de resposta del centre d’atenció telefònica, la informació sobre els canvis de funcionament del centre en funció del període de l’any, la derivació i la llista d’espera a l’atenció especialitzada.