ÀMBIT D’ACTUACIÓ I POBLACIÓ 2020-08-06T10:31:46+00:00

_Les nostres ABS tenen una població de 93.896 habitants.

_La població estacional anual equivalent és de 31.262 persones.

Ámbit d'actuació i població del Baix Empordà

wdt_ID ABS 2018 2019 %
1 ABS La Bisbal d'Empordà 16.862 16.993 0,78
2 ABS Torroella de Montgrí 15.454 15.569 0,74
3 ABS Palafrugell 31.387 31.433 0,15
4 ABS Palamós 29.707 29.901 0,65
5 ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS) 37.612 38.008 1,05
6 Total població Baix Empordà 131.022 131.904 0,67
7 Població Baix Empordà que pertany a altres ABS 2.439 2.455 0,66

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2019

Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres. Baix Empordà. Any 2018

wdt_ID Trimestre Estimacions de població estacional ETCA 2018. Baix Empordà Població resident Baix Empordà Total
1 1r trimestre 6.450 133.461 139.911
2 2n trimestre 23.803 133.461 157.219
3 3r trimestre 87.782 133.461 221.243
4 4rt trimestre 6.395 133.461 139.856

Font: Idescat

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). No han estat considerats els moviments sense pernoctació diferents a treballs o estudi (per exemple, lleure, compres).

Unitat de mesura

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.