COMPROMÍS AMB LES PERSONES TREBALLADORES 2021-06-21T12:12:53+00:00

_El 77% de la nostra plantilla està formada per dones hi ho visibilitzem el Dia Internacional de la Dona.

Dia Internacional de la Dona.

El 77% de la nostra plantilla està format per dones i per això ens hem sumat al Dia Internacional de la Dona per reconèixer el paper i el lloc que ocupen dins la nostra institució.

En tots els àmbits la dona conforma un percentatge molt important, i és altament representada en els càrrecs directius. Paral·lelament, s’han desplegat Plans d’Igualtat d’Oportunitats (PIO), que faciliten el compliment de les polítiques d’igualtat i s’ha actualitzat la guia de llenguatge neutre de l’entitat.

Compromís amb les persones treballadores.

Serveis de Salut integrats manté un elevat grau d’exigència ètica en la seva actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l’equip humà que forma part dels seus centres i serveis.

Aquest extrem es recull en els seus valors de respecte, equitat i compromís en el marc del Pla Estratègic. Alhora, aquest compromís amb l’equip humà pren forma en el marc del Codi Ètic: SSIBE Defensarà la igualtat d’oportunitats i afavorirà el seu desenvolupament tant en l’aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

Personal que ha gaudit d'excedència amb reserva de lloc de treball o reducció de jornada per motius de conciliació familiars o d'estudis.

wdt_ID Categoria Reduccions Excedències
39 Facultatius 20 10
40 Infermeria 60 7
41 Auxiliars infermeria 32 4
42 Zeladors 7 2
43 Altres assistencials* 17 7
44 Admissions 11 5
45 Serveis generals 4 1
46 Total personal 151 36

* Altres assistencials: fisioterapeutes, assistent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial.

Personal que ha sol·licitat i gaudit d’una redistribució i durada de la seva jornada, emparant-se en les previsions contingudes al Reial Decret 6/2019 d’1 de març, en el marc de la conciliació de la vida familiar i laboral.

wdt_ID Categoria professional Peticions
4 Facultatius 1
8 Infermeria 2
9 Auxiliars infermeria 2
10 Zeladors 0
11 Altres assistencials * 1
12 Admissions 3
14 Serveis Generals 0
15 Total personal 9 (5 executades)

* Altres assistencials: fisioterapeutes, assistent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial.

Índex de rotació.

* És el percentatge total de treballadors que han abandonat l’organizació durant un any: nombre de treballadors que han abandonat l’organització / promig de treballadors de l’organització en un any.

Representació Legals dels Treballadors/es.

A nivell de representació legal dels treballadors/es i en el marc del desenvolupament de les funcions que legalment tenen atribuïdes tant pel que fa a Delegats Sindicals, membres de Comitè d’Empresa i Delegats de Prevenció, s’ha fet ús de les següents hores del crèdit sindical disponible:

Distribució de les hores del crèdit sindical 2020.

wdt_ID Empresa 2020
4 Fundació Hospital Palamós + Palamós Gent Gran 8.128,05
8 Atenció primària 2.074,67
9 Emporhotel AIE 1.300,75
10 Total hores crédit sindical consumides 11.503,47