PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 2021-06-21T12:14:10+00:00

Afectació durant la pandèmia.

Durant aquest 2020, s’ha realitzat l’assistència i seguiment de tots els professionals contagiats de COVID19, junt amb l’estudi de contactes de tots els casos i investigació d’accidents biològics i de brots.

S’han estudiat tots els casos de professionals contagiats per determinar si el contagi havia estat laboral o no laboral, per tal de gestionar els que corresponguin com a Accident de Treball davant la mútua.

S’han reavaluat tots els llocs de treball pel nou risc de SARS-CoV-2, amb visites presencials periòdiques a tots els serveis / unitats, i amb especial èmfasi a les zones de més risc.

La formació impartida directament pel servei de prevenció, tan general com específica també s’ha vist incrementada.

L’activitat basal del Servei de Prevenció s’ha mantingut continuant amb la vigilància de la salut, investigació d’accidents, comunicats de risc, actualització documental, etc.  També s’ha avançat en aspectes tècnics i de gestió de la informació i automatització de processos, així com eines telemàtiques.

Cal destacar el suport psicològic que la entitat ha procurat als professionals, en particular els afectats per COVID19 tant amb recursos del Servei de Prevenció com de voluntaris.

_Incrementem les accions formatives i el nombre de professionals formats en prevenció de riscos laborals, especialment en relació a EPIs i risc biològic.

Totes les empreses del grup, es mantenen per sota de la mitjana del sector serveis tot i que l’intens increment d’activitat durant la pandèmia a la nostra entitat.

En relació a l’índex d’accidentalitat cal destacar la baixada que ha sofert aquest 2020 la mitjana del sector serveis, degut principalment a la paralització de l’activitat durant bona part de l’any. No és aquest el cas, sinó tot el contrari, a la nostra entitat. Per això és important remarcar la importantíssima baixada que hi ha hagut a Emporhotel i l’estabilitat en les dades de la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, habitualment ja sempre baixes.

L’ augment de les accions formatives s’ha produït gràcies a la formació general i específica impartida directament del servei de prevenció donat que moltes de les informacions externes van estar anul·lades per la pandèmia, especialment les presencials.

Formació en prevenció de riscos laborals.

wdt_ID Tipus 2019 2020
39 Hores formatives 3.576 3.310
40 Accions formatives 92 123
41 Professionals formats 632 839

Malgrat l’anul·lació de molta activitat prevista bàsicament a nivell presencial, fins i tot s’han incrementat les accions formatives i el nombre de professionals formats en PRL respecte a l’any 2019. Aquest augment s’ha vinculat especialment al risc biològic i alhora amb els equips de protecció individual (EPIs); ambdós coneixements han estat bàsics per a reforçar la seguretat dels professionals per fer front a la pandèmia en els seus llocs de treball.

3.314 hores de formació, per agrupadors temàtics.

5.111 hores de formació, per categoria professional dels assistents.

Psicosociologia.

A banda, s’ha continuat amb el registre i explotació de dades d’agressions i el suport als professionals; i el Servei de Counseling psicològic i la participació en processos de resolució de conflictes.