Pla de qualitat docent

L'elaboració i desplegament del Pla de Qualitat de Gestió Docent (PGQD) pretén donar resposta a la normativa legal vigent i millorar la qualitat de la docència impartida a les Unitats Docents amb que es relaciona l'Hospital de Palamós, definir uns objectius de docència i facilitar les eines que permetin mesurar i monitoritzar la seva consecució.