Ajuts a professionals de SSIBE per a la presentació de comunicacions orals sobre treballs de recerca clínica

Justificació i enfocament

Els professionals de SSIBE elaboren comunicacions científiques, que presenten a congressos. En general, el format comunicació oral és més reconegut, permet continguts més exhaustius i té més visibilitat que el format pòster. La decisió del format, segons cada congrés, pot dependre del que sol·liciten els autors o d'una selecció que fa el comitè organitzador.

Amb visió històrica, hi ha hagut un increment del nombre de comunicacions i un equilibri entre ambdós formats. Tanmateix, els darrers anys hi hagut un cert estancament i una tendència cap una major proporció de pòsters i sovint amb continguts sobre procediments o casos clínics aïllats, no sobre treballs de recerca.

L'assistència als congressos implica despeses diverses a part de la inscripció i altres que ja són cobertes per la via de formació externa.

El Comitè de Recerca té entre les seves finalitats el foment de les activitats de recerca a la nostra entitat, i gestiona el Fons de Recerca destinat a finançar-les quan es consideri apropiat i sigui assumible. No es tracta merament de finançar amb el Fons de Recerca l'assistència a congressos, sinó proporcionar un incentiu econòmic que estimuli la realització de treballs de recerca i ajudi a la seva presentació en reunions científiques que tinguin un mínim impacte.

Finalitat

Proporcionar ajuts econòmics als professionals de SSIBE per a la presentació a congressos de comunicacions orals sobre treballs de recerca..

Condicions dels ajuts

 • La comunicació ha de presentar resultats d'un treball de recerca clínica aprovat prèviament pel Comitè de Recerca o que s'hagi realitzat amb el suport del Departament de Recerca.
 • El primer autor de la comunicació o qui la presenti ha de ser professional assistencial vinculat laboralment o adscrit funcionalment a algun centre de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE). Els professionals en formació -que ja disposen de la seva línia d'ajuts pròpia- i els de centres externs a SSIBE poden participar com col·laboradors, però no com investigadors principals.
 • La comunicació ha d'haver estat acceptada per ser presentada a una reunió científica oficial en que es faci un procés de revisió i selecció de propostes de comunicacions.
 • L'elaboració de continguts i l'edició final de la comunicació s'hauran d'efectuar amb la supervisió i suport del Departament de Recerca.
 • S'exclouen les comunicacions de casos clínics, les de descripció de procediments assistencials, i en general les que no siguin sobre treballs de recerca clínica.
 • S'exclouen les comunicacions presentades a activitats pròpies de SSIBE

Imports dels ajuts

a) Congressos estatals i internacionals: 300€

b) Congressos d'àmbit català: 200€

c) Activitats de l'àmbit de la Regió sanitària Girona: 100€

Destinataris

 • Es concedirà un ajut per comunicació, que es lliurarà tal com s'acordi amb el sol·licitant.

Procediment

 • El professional que vulgui optar a un ajut, a més de seguir el circuit habitual per a la sol·licitud de subvenció i permís per assistència a congressos, haurà d'efectuar una sol·licitud específica per demanar aquest ajut.
 • La sol·licitud s'efectuarà mitjançant un formulari disponible en la web de Recerca, on es registrarà el títol, autors i la reunió científica on es presenta.
 • Secretaria de Recerca verificarà amb el Servei de Formació que consti autoritzada la Sol·licitud de Formació Externa.
 • El President del Comitè de Recerca aprovarà directament les sol·licituds que s'ajustin clarament a les condicions especificades i n'ordenarà el pagament a càrrec del Fons de Recerca.
 • En cada reunió del Comitè de Recerca s'informarà dels ajuts concedits des de l'anterior reunió, així com de les sol·licituds pendents d'aprovació per a que el Comitè prengui la decisió definitiva.

Vigència

 • Aquests ajuts entren en vigor per a les comunicacions que es presentin a reunions científiques que es realitzin a partir de 1 de juny de 2018.
 • La concessió d'aquests ajuts està condicionada en tot moment a la disponibilitat del Fons de Recerca. El Comitè de Recerca els pot deixar en suspens quan ho consideri necessari.
 • El Comitè de Recerca revisarà almenys un cop a l'any el manteniment d'aquests ajuts i les seves condicions.

Més informació a: recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat

Formulari de sol·licitud

* Els camps són obligatoris

Dades del sol·licitant
Sol·licito ajut per a la presentació d'una comunicació oral

Autor 1

Autor 2

Autor 3

Autor 4

Autor 5

Autor 6