Recursos Humans

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable EMPORSIS AIE
Finalitat Formalització, manteniment, desenvolupament, aplicació i control de la relació jurídic-laboral entre el treballador i EMPORSIS AIE.
Legitimació

Les activitats de tractament de dades personals es fonamenten en les següents bases legals:

 • Tractament necessari per a l'execució del contracte subscrit amb l'interessat.
 • Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al centre.,
 • Tractament necessari per la satisfacció d' interessos legítims.
 • Consentiment de l'interessat quan el tractament no es trobi emparat amb les bases jurídiques exposades anteriorment.

Relatiu a les dades especials es podran tractar quan, a banda de les bases jurídiques anteriors, concorrin les següents circumstàncies:

 • Consentiment de l'interessat.
 • Compliment d'obligacions i exercici de drets específics de l'àmbit laboral
 • Tractament de dades necessari per a finalitats De medicina preventiva o laboral i per a l'avaluació de capacitat laboral del treballador
Destinataris

Dades relatives als treballadors:

 • Entitats financeres: les dades identificatives i bancàries dels treballadors, per fer efectives  les operacions bancaries.
 • Comitè d'Empresa de EMPOSIS AIE/organitzacions sindicals, per al desenvolupament de funcions que l'ordenament els atorga.
 • Administració tributària, Autoritats laborals, Administració de la Seguretat social i mútues d'accidents de treball.
 • Administracions sanitàries, per facilitar la planificació de les necessitats de professionals sanitaris.
 • Davant del requeriment d'una administració, organisme, o autoritat pública en l'exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el Document de Política de compliment en matèria de protecció de dades personal

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional

C. Hospital, 17-19, 2a  Planta, Palamós (17230)
areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat

Més informació

Model: Pol_003_04_v01_ES_AT_RRHH; 09/09/2020