Pacients

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Possibilitar la prestació d'assistència sanitària i social als pacients i usuaris de la FHP-SSIBE.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o poders públics, per a l'execució del contracte subscrit amb l'interessat, per al compliment d'una obligació legal aplicable al centre, per protegir interessos vitals de la persona interessada o d'una altra persona física en cas d'urgència o necessitat i quan no es pugui emparar en cap altra base jurídica. Tractament necessari per la satisfacció dels interessos legítims.

Relatiu a les dades especials, la regla general és la prohibició de tractament, no obstant, es podran tractar quan concorrin les següents circumstàncies: per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física, en el supòsit que l'interessat no estigui capacitat, física o jurídicament, per donar el seu consentiment, per finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència sanitària i social.

La resta de tractaments que no es puguin emparar amb les bases jurídiques i/o circumstàncies anteriors necessitaran el consentiment previ de l'interessat.
 
Destinataris

Les dades de els/les pacients als que es presti assistència en aquest centre quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest fitxer. No es cediran altres dades tret que sigui obligació legal.

Asseguradores de Salut  internacionals.
 
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (en el seu cas), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document de política de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional

Unitat atenció a l'Usuari i Comunicació. C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat 

Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Pacients; 15/09/2020