Salut Laboral

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ AIE
Finalitat

La finalitat del fitxer és recollir i analitzar les dades de la realització de processos habituals de prevenció i promoció de la salut de els/les treballadors/res, així com de personal extern a SSIBE AIE però que li presta algun tipus de serveis, i l'aplicació de vacunacions i exàmens de salut necessàries per reduir els riscos que comporten la seva activitat laboral/professional, així com acomplir amb el que disposa la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Els usos previstos són els derivats del Servei de Prevenció per tal de millorar i mantenir la salut de els/les treballadors/res, determinar el risc que comporta el treball en relació amb els/les seus/seves companys/es, i detectar alteracions de salut derivades del treball per tal de realitzar accions preventives i/o curatives.

Legitimació

Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal .

Consentiment de l'interessat per a tots aquells tractaments en l'àmbit de prevenció i vigilància de la salut que tinguin caràcter voluntari d'acord amb la normativa. 

Pel que fa a les dades especials, la regla general és la prohibició de tractament, no obstant, es podran tractar quan concorrin les següents circumstàncies:

Consentiment de l'interessat.

Compliment d'obligacions i exercici de drets específics de l'àmbit laboral.

Necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral i per a l'avaluació de capacitat laboral del treballador

Destinataris

Es preveu la cessió de les dades.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document de política de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.

Informació addicional

C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat 

Més informació

Model: Pol_003_02_v01_SSIBE_AT_Salut_Laboral; 09/09/2020