Proves diagnòstiques de la COVID19

Diferències i simil·lituds entre la PCR, el test antigènic ràpid i el test serològic

Descarrega la infografia