Formació

Desenvolupem un model de formació continuada per tal d'adequar les nostres competències i les dels nostres professionals a un entorn en evolució constant.

Moodle - Plataforma de formació

Inscricipcions A CURSOS

Com entenem la formació?

Com una eina de difusió activa de coneixement, amb una metodologia sistemàtica i planificada que ajuda a millorar les competències dels nostres professionals, enriquir el seu coneixement i desenvolupar les seves aptituds i actituds.

Apliquem també mètodes d'autoaprenentatge i col·laboracions que ens permeten ajustar el format i la durada a la necessitat particulars. Tenim també espais de debat on fomentem la reflexió, compartició i participació que fomenten la formació informal.

Quins nivells d'intervenció formativa apliquem?

Nivell competencial
Accions formatives focalitzades en l'adquisició i millora permanent de les competències tècniques, aptitudinals i  actitudinals, requerides pel lloc de treball que ocupa el treballador/a.

Nivell relacional
Accions formatives focalitzades en el marc dels equips i orientades al ple desenvolupament del rol professional dins de l'equip de pertinència i amb visió del procés en el que interactua

Nivell directiu
Accions formatives orientades a l'adquisició i promoció de la capacitat de dinamitzar equips i formar en el lideratge.

Nivell organitzacional
Accions formatives orientades a promocionar la complexitat de l'entorn organitzatiu, la comprensió de la missió, la visió i els valors, la gestió del canvi i la seva incidència en la cultura interna de l'empresa.

Com ens organitzem?

Cada any despleguem un procés de detecció de necessitats formatives que es realitza amb la participació de tots els treballadors i treballadores. El conjunt d'accions formatives es configura en un Pla de formació anual.Alhora, per tal de guiar el desenvolupament professional i la seva trajectòria, tenim diferents itineraris formatius dels diferents llocs de treball.

Més informació: