Transparència

Us presentem els informes d'auditoria, la composició dels Òrgans de govern i els estatuts de:

Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE

Emporhotel, AIE

Emporsis, AIE