Transparència

Us presentem els informes d'auditoria, la composició dels Òrgans de govern i els estatuts de:

Fundació Hospital de Palamós

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE

Emporhotel, AIE

Emporsis, AIE

Grup SSIBE