Codi ètic

A SSIBE mantenim un elevat grau d'exigència ètica en la seva actuació envers els pacients, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb els professionals: cada persona és atesa amb consideració i respecte, sense discriminació per raons d'edat, gènere, religió, ètnia, cultura, condició socio-econòmica, creença o discapacitat.

Serveis de Salut Integrats

 • Auditem anualment els seus comptes mitjançant una empresa independent.
 • Garantim la correcta gestió de la informació, la confidencialitat i la protecció de les dades de caràcter personal.
 • Promovem la protecció dels drets de la persona i el respecte a la seva dignitat.
 • Posem a disposició la Carta de Drets i Deures del pacient.
 • Ens hem adherit voluntàriament a un sistema de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

En relació als pacients

 • Procurem la millor atenció possible, amb la major qualitat humana, científica i tècnica i defensem el dret a morir amb dignitat.
 • Respectem la llibertat dels pacients per rebutjar o suggerir modificacions en els procediments diagnòstics o terapèutics.
 • Vetllem pel dret a la intimitat dels pacients i a la confidencialitat de les seves dades.
 • Oferim informació comprensible i suficient als pacients i als seus familiars, amb rigor i humanitat i respectem les voluntats.

En relació als professionals

 • Estimulem el treball en equip i l'establiment de relacions de col·laboració per afavorir un bon ambient de treball.
 • Respectem els drets dels professionals i en valorem i promovem les seves qualitats.
 • Vetllem per minimitzar qualsevol tipus de risc laboral i proporcionar el màxim nivell de seguretat i protecció a tots els professionals.
 • Defensem la igualtat d'oportunitats i afavorirà el desenvolupament dels seus treballadors tant en l'aspecte professional com en el personal.

En relació a la recerca

 • Promovem una activitat investigadora rigorosa i responsable.
 • Tots els treballs de recerca compten amb l'aprovació, supervisió i tutela del Comitè de Recerca.
 • En tots els projecte de recerca valorem la relació risc/benefici i es garantiran els principis de beneficència, justícia, voluntarietat, confidencialitat i privacitat.

En relació a la societat

 • No tenim ànim de lucre.
 • Treballem en responsabilitat social i fomentem l'educació de la població per a la salut
 • Impulsem la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitats.
 • No establim acords amb empreses per restringir la competència i evitem pràctiques competitives en contra dels interessos dels pacients.
 • No cooperem amb cap persona o entitat en el compliment d'objectius no democràtics o discriminadors.
 • No acceptem subvencions ni contractes que especifiquin condicions inconsistents amb els nostres valors, polítiques i objectius.
 • Tota la nostra activitat econòmico-financera es regeix pel principi de transparència.
 • Estem compromesos amb la protecció i conservació del medi ambient.

Disposem d'un procediment d'aplicació del codi i si observeu que no s'ha respectat en algun moment ens ho podeu comunicar escrivint a: areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat