Protecció de dades

La Fundació Hospital de Palamós, el Consorci Assistencial del Baix Empordà i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE són  entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat principal la prestació de serveis assistencials al Baix Empordà, prestant  l'entitat SSIBE, AIE els serveis auxiliars necessaris a les altres dues. Aquestes  entitats formen part del que anomenem SSIBE.

Aquesta és la política de protecció de dades de SSIBE. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l'exercici de les seves competències i funcions. El tractament s'efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals

Les entitats Fundació Hospital de Palamós, proveïda de CIF G-17053596 el Consorci Assistencial del Baix Empordà, proveït de CIF G17399932 i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE, proveïda de CIF V17681933, són responsables cada un d'elles dels tractament de dades personals que porten a terme.

Totes elles tenen el seu domicili social situat a Palamós, (Girona), CP 17230, C/ Hospital, núm. 36, adreça electrònica comuna dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat i web http://www.ssibe.cat/

Amb quins criteris tractem les dades personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

 • a) Les tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l'interessat/da).
 • b) Les destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
 • d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
 • e) Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
 • f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.    
 • g) Com a criteri general només podem comunicar dades les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l'autorització dels seus pares o representants legals.

Qui és el/la Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delega/da de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de SSIBE, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el/la delega/da de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a C. Hospital, 17-19, 2ª planta, telèfon 972609260 o a l'adreça electrònica dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat.     

Llista de les activitats de tractament de SSIBE

SSIBE duu a terme les activitats de tractament següents. Podeu trobar la descripció completa de cadascuna al Registre de les Activitats de Tractament de SSIBE.

 1. Administració
 2. Borsa de Treball
 3. Comunicació
 4. Docència i Formació
 5. Pacients
 6. Recerca clínica
 7. Reclamacions, Suggeriments i Queixes
 8. Recursos Humans
 9. Salut Laboral
 10. Videovigilància
 11. Violacions de seguretat
 12. Voluntariat

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si a la Fundació tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d'aspectes derivats d'aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació dels nostres serveis a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.  

Com es poden exercir o defensar els drets

Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Fundació a l'adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l'encapçalament o en línia a través d'aquest enllaç.

Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l'adreça dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat