Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de: FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ; SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ, AIE; EMPORHOTEL, AIE; EMPORSIS, AIE.

La Fundació Hospital de Palamós-SSIBE és una entitat sense ànim de lucre que te com a finalitat principal la prestació de serveis assistencials i socials al Baix Empordà, prestant  les altres entitats els serveis auxiliars necessaris.

Aquestes  entitats formen el que anomenem SSIBE.

Aquesta política fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l'exercici de les seves competències i funcions. El tractament s'efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals

Els responsables del tractament de les dades personals son:

 • FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ (G17053596); C. Hospital, 36 de Palamós (Girona).
 • SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ, AIE (V17681933); C. Hospital, 36 de Palamós (Girona).
 • EMPORHOTEL, AIE (V55039093); C. Hospital, 27de Palamós (Girona)
 • EMPORSIS, AIE (V55121602); C. Hospital, 17-19 de Palamós (Girona)

I l'adreça electrònica dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat i la web www.ssibe.cat

Amb quins criteris tractem les dades personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

 • Les tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l'interessat).
 • Les destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
 • Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
 • Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
 • Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.         
 • Com a criteri general només poden comunicar dades les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l'autorització dels seus pares o representants legals.

Qui és el/la Delegat/da de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de SSIBE, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a C. Hospital, 17-19, 2ª planta de Palamós,, tel. 972 60 91 61 o a l'adreça electrònica dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat

Amb quina finalitat tractem les dades?

Tractem les dades personals pensant en els drets de les persones i sempre de manera proporcional. Podeu trobar la descripció complerta al Registre d'Activitats de Tractament. Les finalitats dels tractaments de les dades són les que s'hi descriuen i SSIBE no els pot destinar a altres usos o finalitats.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

El Registre d'Activitats de Tractament de cada responsable recull la legitimació legal del tractament de les vostres dades indicant la normativa del Reglament que l'empara.

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de SSIBE, i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s'han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d'acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si a SSIBE tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d'aspectes derivats d'aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
 • A no rebre informació. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació dels nostres serveis a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat. 

Com es poden exercir o defensar els drets

Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud al Responsable ,adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, mitjançant  l'espai informació i tràmits/Drets Reglament General de Protecció de Dades de la web de l'entitat www.ssibe.cat o bé a l'adreça postal Unitat d'Atenció al Ciutadà, C. Hospital, 17-19, 2ª planta de Palamós (17230).

Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web ( www.apd.cat/ o https://www.aepd.es/es )

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l'adreça dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Llista de les activitats de tractament de SSIBE

Podeu trobar la descripció completa de les activitats de tractament que duu a terme SSIBE, tant com a Responsable de Tractament com a Encarregat de Tractament, al següent enllaç  Registre d'Activitats de Tractament.


Model Pol_002_00_v02_politica_proteccio_dades_GSSIBE; 02/09/2020

Política per a la governança de les dades del grup SSIBE

Podeu trobar el document explicatiu de la nostra Polítiva per a la governança de les dades del Grup SSIBE en aquest enllaç.

Model: Pol_081_00_v01_politica_governança; 06/10/2020