Comissions i organigrames

  • Comissions de Direcció
    A SSIBE ens organitzem en diferents comissions i consells de direcció per tal de coordinar-nos internament entre els diferents departaments, elevar propostes d'actuació als Òrgans de Govern i garantir l'execució dels acords presos.
  • Comissions de coordinació assistencial
    Dins la direcció assistencial, A SSIBE ens organitzem en diferents comissions de coordinació assistencial per garantir l'accessibilitat, la qualitat dels serveis prestats i coordinar adequadament les diferents unitats assistencials.
  • Organigrames
    A SSIBE hi treballen més de 1.500 professionals en els diferents centres que gestionem. Per això, es fa vital un organigrama ben definit i estructurat que algutini totes les competències i àrees de treball.