Comissions de coordinació assistencial

Dins la direcció assistencial, A SSIBE ens organitzem en diferents comissions de coordinació assistencial per garantir l'accessibilitat, la qualitat dels serveis prestats i coordinar adequadament les diferents unitats assistencials.

Gestionem eficientment els recursos, tant persones com materials, i elevem propostes al Consell de Direcció quan és necessari.

Direcció assistencial

És l'òrgan executor principal de les decisions assistencials i que abasta temes molt amplis, complexos i diversos en quant a col·lectius professionals i àrees de treball.

Funcions

 • Execució i transmissió de les polítiques i l'estratègia acordades pel Consell de Direcció.
 • Garantir l'accessibilitat dels usuaris
 • Establir, implantar i seguiment de les estratègies de millora contínua i seguiment de l'evolució de l'activitat realitzada.
 • Revisió i aprovació de guies, protocols, plans i circuits assistencials
 • Coordinació de totes les decisions preses per tal de vetllar per la nostra atenció integral.

Composició

 • Direcció assistencial
 • Adjunt d'infermeria de la direcció assistencial
 • Direcció adjunta a la direcció assistencial
 • Direcció de la unitat d'infància i dona
 • Direcció d'atenció primària
 • Direcció d'especialitats mèdiques
 • Direcció d'especialitats quirúrgiques
 • Direcció d'aparell locomotor
 • Direcció de sociosanitari
 • Direcció d'urgències i emergències

Periodicitat

Setmanal, cada dijous

Comissió d’atenció primària

En aquesta comissió prenem les principals decisions assistencials que afecten a l'atenció primària dels nostres 4 centres d'atenció primària i 28 consultoris municipals.

Funcions

 • Execució i transmissió de les polítiques i l'estratègia acordades a la Direcció assistencial.
 • Garantir l'accessibilitat dels usuaris
 • Establir, implantar i seguiment de les estratègies de millora contínua i seguiment de l'evolució de l'activitat realitzada a atenció primària.
 • Revisió i aprovació de guies, protocols, plans i circuits assistencials
 • Coordinació de totes les decisions preses per tal de vetllar per la nostra atenció integral.

Composició

 • Direcció d'atenció primària
 • Adjunta d'infermeria d'atenció primària
 • Director de l'ABS de la Bisbal d'Empordà
 • Directora de l'ABS de Torroella de Montgrí
 • Director de l'ABS de Palamós
 • Director de l'ABS de Palafrugell

Periodicitat

Setmanal, cada dimecres

Comissió assistencial

En aquesta comissió transmetem als diferents comandaments intermedis mèdics i d'infermeria les decisions preses a la Direcció assistencial.

Funcions

 • Transmissió i informació de les polítiques i l'estratègia acordades a la Direcció assistencial.
 • Seguiment de l'activitat assistencial i la seva evolució
 • Informar de les novetats en circuits, guies, protocols o nous dispositius assistencials.
 • Coordinació de totes les decisions preses per tal de vetllar per la nostra atenció integral.

Composició

 • Membre de la direcció assistencial
 • Responsable del servei d'anestèsia
 • Responsable del servei d'otorinolaringologia
 • Responsable d'oftalmologia
 • Responsable d'urologia
 • Responsable de pediatria
 • Responsable de rehabilitació
 • Responsable de laboratori
 • Responsable de nefrologia
 • Responsable de digestiu
 • Responsable de farmàcia
 • Adjunta d'infermeria d'atenció primària
 • Director de l'ABS de la Bisbal d'Empordà
 • Directora de l'ABS de Torroella de Montgrí
 • Director de l'ABS de Palamós
 • Director de l'ABS de Palafrugell
 • Membre de la comissió de supervisió
 • Coordinador de rehabilitació

Periodicitat

Bimensual

Comissió de supervisió

En aquesta comissió ens reunim tots els supervisors d'infermeria i tractem tots els aspectes relatius a aquest col·lectiu a l'Hospital de Palamós.

Funcions

 • Coordinació i lligam de les accions establertes que afecten al col·lectiu d'infermeria.
 • Organització del treball d'infermeria d'acord amb l'estratègia establerta
 • Vetllar per tots els aspectes que intervenen en els processos assistencials d'infermeria.

Composició

 • Adjunt d'infermeria a la direcció assistencial
 • Supervisió de la 3a planta d'hospitalització
 • Supervisió de la 4a planta d'hospitalització
 • Supervisió de la 5a planta d'hospitalització
 • Supervisió del bloc quirúrgic
 • Supervisió d'urgències
 • Supervisió de l'hospital de dia mèdic
 • Supervisió d'hemodiàlisi
 • Supervisió de la sala de parts
 • Supervisió dels torns de nit

Periodicitat

Mensual

Comissió quirúrgica

En aquesta comissió coordinem el funcionament del bloc quirúrgic de l'hospital i garantim la qualitat dels nostres procediments.

Seguim i avaluem les programacions i revisem la concordança entre els diagnosis pre i post operatoris, detectem intervencions innecessàries, avaluem l'activitat i les llistes d'espera i analitzem els indicadors de seguiment.

Composició

 • Director del bloc quirúrgic
 • Cap del servei d'anestesiologia
 • Supervisora del bloc quirúrgic
 • Cap de l'àrea de cirurgia general
 • Director de l'aparell locomotor
 • Cap d'urologia
 • Cap de ginecologia i obstetrícia
 • Cap d'oftalmologia
 • Cap d'Otorinolaringologia

Periodicitat

Setmanal, cada divendres

Junta assistencial facultativa

Aquesta junta es va crear el 2006 a petició del nostre col·lectiu mèdic per demanar una major participació i coneixement de les decisions que prenem en l'àmbit assistencial i és on estimulem adeqüem i canalitzem les inquietuds dels nostres professionals en l'àmbit hospitalari per exposar-les a la direcció assistencial.

Funcions

 • Participar de forma activa assessorant a la direcció assistencial en la qualitat assistencial i tots aquells elements que se'n derivin: coordinació entre serveis, relació entre estaments i comissions, etc.

Composició

La pertinença a la junta és voluntària i a títol individual, però com a mínim ha d'incloure:

 • Director assistencial
 • Adjunt d'infermeria a la direcció assistencial
 • 3 comandaments intermedis de di0ferents àmbits i col·lectius: primària, hospital i infermeria
 • 7 metges dels diferents àmbits: sociosanitari, atenció primària, hospital
 • 4 professionals d'infermeria dels diferents àmbits: atenció primària i hospital

Periodicitat

Cada dos mesos