Comissions de Direcció

A SSIBE ens organitzem en diferents comissions i consells de direcció per tal de coordinar-nos internament entre els diferents departaments, elevar propostes d'actuació als Òrgans de Govern i garantir l'execució dels acords presos.

Consell de Direcció

És el màxim òrgan executiu, sota les directrius dels Òrgans de Govern. La seva missió és coordinar adequadament els diferents departaments, elevar propostes d'actuació als Òrgans de Govern i garantir l'execució dels acords.

Funcions

 • Execució i transmissió de les polítiques i l'estratègia acordada pels diferents òrgans de govern.
 • Coordinació i lligam del conjunt de consells i comissions que constitueixen el Consell de Direcció.

Composició

 • Gerència
 • Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció econòmic-financera

Periodicitat

Setmanal, cada dimecres.

Consell de Direcció assistencial

En aquest consell prenem decisions orientades a temes assistencials i de gestió dels diferents àmbits assistencials i finançaments. Es treballa específicament la provisió de serveis amb finançament públic.

Composició

 • Gerència
 • Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció econòmic-financera

Periodicitat

2 reunions mensual, el segon i tercer dimecres de cada mes.

Consell de Direcció d’atenció a la dependència

En aquest consell prenem decisions orientades a temes assistencials i de gestió de l'àmbit de l'atenció a la dependència.

Composició

 • Gerència
 • Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció econòmic-financera
 • Directora de Palamós Gent Gran

Periodicitat

Mensual, el tercer dimecres de cada mes.

Comissió de serveis generals

En aquesta comissió prenem decisions orientades als serveis generals de l'entitat.

Funcions

 • Elaborar i executar el Pla d'inversions
 • Establir les polítiques d'aprovisionament i aprovar les compres
 • Aprovar els procediments operatius de les unitats d'aprovisionament, enginyeria i hoteleria  i aprovar-ne les actuacions.

Composició

 • Gerència
 • Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció econòmic-financera
 • Director d'enginyeria
 • Director d'hoteleria i Emporhotel
 • Cap d'aprovisionament i logística

Periodicitat

Mensual, el tercer divendres de cada mes.

Comissió de seguiment, control i avaluació

En aquesta comissió realitzem el seguiment i control de la informació en tots els seus àmbits: assistencial, de recursos humans, econòmic, etc. També es segueixen els temes relacionats amb l'avaluació, la innovació i la recerca.

Composició

 • Gerència
 • Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció econòmic-financera
 • Cap de control de gestió
 • Director de la Unitat d'avaluació, innovació i recerca

Periodicitat

Mensual, el primer divendres de cada mes.

Comissió d’atenció a l’usuari i comunicació

En aquesta comissió realitzem el seguiment i control de les reclamacions, consultes i suggeriments  dels usuaris, així com el seguiment d'enquestes de satisfacció dels serveis. També prenem decisions sobre la comunicació interna i externa, imatge corporativa, senyalística i relacions externes.

Composició

 • Gerència
 • Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció econòmic-financera
 • Cap de la Unitat d'atenció a l'usuari i comunicació

Periodicitat

Mensual, el segon divendres de cada mes.

Comissió del sistema integrat de gestió

En aquesta comissió tractem de forma transversal temes i qüestions que afecten tota la organització com són la responsabilitat social corporativa, la prevenció, la qualitat, les acreditacions, la implantació i seguiment de la política mediambiental, la cooperació.

Composició

 • Gerència
 • Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció econòmic-financera
 • Responsables de comunicació, hoteleria, enginyeria, formació, aprovisionament i logística, medi ambient, prevenció, qualitat, responsabilitat social corporativa.

Periodicitat

Bimensual, el quart divendres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.