Comissions de Direcció

A SSIBE ens organitzem en diferents comissions i consells de direcció per tal de coordinar-nos internament entre els diferents departaments, elevar propostes d'actuació als Òrgans de Govern i garantir l'execució dels acords presos.

Consell de Direcció

És el màxim òrgan executiu, sota les directrius dels Òrgans de Govern. La seva missió és coordinar adequadament els diferents departaments, elevar propostes d'actuació als Òrgans de Govern i garantir l'execució dels acords.

Funcions

 • Execució i transmissió de les polítiques i l'estratègia acordada pels diferents òrgans de govern.
 • Coordinació i lligam del conjunt de consells i comissions que constitueixen el Consell de Direcció.

Composició

 • Montse Garcia i Guerrero. Codirecció i Gerència. Direcció econòmic-financera
 • Anna Ribera i Massaguer. Codirecció. Direcció assistencial
 • Nuri Comes i Garcia. Direcció d'atenció a la dependència
 • Mariona Casanovas i Corominas. Direcció de recursos humans
 • Cada 15 dies, es realitza un Consell de Direcció ampliat, on s'incorporen:
  • Miquel Ortega Sánchez. Direcció d'hoteleria (Emporhotel, AIE)
  • Susanna Castellví Sarbakshe. Direcció d'Àrea Jurídica

Periodicitat

2 cops al mes.

Veure organigrama

Consell de Direcció de UACiC i Qualitat

En aquesta comissió tractem els temes estratègics de qualitat, de la comunicació interna i externa i els referents a l’atenció al ciutadà.

Composició

 • Montse Garcia i Guerrero. Codirecció i Gerència. Direcció econòmic-financera
 • Anna Ribera i Massaguer. Codirecció. Direcció assistencial
 • Nuri Comes i Garcia. Direcció d'atenció a la dependència
 • Mariona Casanovas i Corominas. Direcció de recursos humans
 • Xavier Garcia Balda. Direcció de qualitat
 • Lola Bosch Badia. Direcció d’atenció al ciutadà i comunicació
 • Miquel Ortega Sánchez. Direcció d'hoteleria (Emporhotel, AIE)
 • Susanna Castellví Sarbakshe. Direcció d'àrea jurídica

Periodicitat

3 cops a l’any

Consell de Direcció d’atenció a la dependència

En aquest consell prenem decisions orientades a temes assistencials i de gestió de l'àmbit de l'atenció a la dependència.

Composició

 • Montse Garcia i Guerrero. Codirecció i Gerència. Direcció econòmic-financera
 • Anna Ribera i Massaguer. Codirecció. Direcció assistencial
 • Nuri Comes i Garcia. Direcció d'atenció a la dependència
 • Mariona Casanovas i Corominas. Direcció de recursos humans
 • Bimensualment, s’amplia amb 
  • Xavier Arrebola Trias. Adjunt a la direcció assistencial del personal d’infermeria
  • Francesc Magan Santa Cruz. Direcció de Palafrugell Gent Gran
  • Anna Méndez Bars. Direcció de Sant Feliu Gent Gran
  • Mònica Sàbat Monge. Direcció Surís Gent Gran

Periodicitat

Mensual, el quart dimecres de cada mes.

Comissió de Recerca, Docència i Formació

En aquesta comissió establim l’estratègia general i conjunta dels àmbits de recerca, docència i formació de la nostra entitat.

Composició

 • Codirecció i Gerència. Direcció econòmic-financera
 • Codirecció. Direcció assistencial.
 • Direcció de recursos humans
 • Adjunt a la direcció assistencial del personal d'infermeria
 • Direcció de Docència, Recerca i Formació

Periodicitat

Trimestral.

Comissió de seguiment, control i avaluació

En aquesta comissió realitzem el seguiment i control de la informació en tots els seus àmbits: assistencial, de recursos humans, econòmic, etc. També es segueixen els temes relacionats amb l'avaluació, la innovació i la recerca.

Composició

 • Codirecció i Gerència. Direcció econòmic-financera
 • Codirecció. Direcció assistencial
 • Direcció d'atenció a la dependència
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció de control de gestió
 • Direcció d'hoteleria (Emporhotel, AIE)
 • Direcció d'àrea jurídica

Periodicitat

Bimensual.

Comissió de serveis generals

En aquesta comissió prenem decisions orientades als serveis generals de l'entitat.

Funcions

 • Elaborar i executar el Pla d'inversions
 • Establir les polítiques d'aprovisionament i aprovar les compres
 • Aprovar els procediments operatius de les unitats d'aprovisionament, enginyeria i hoteleria  i aprovar-ne les actuacions.

Composició

 • Codirecció i Gerència. Direcció econòmic-financera
 • Direcció assistencial
 • Direcció econòmic-financera
 • Direcció d'enginyeria
 • Direcció d'hoteleria (Emporhotel, AIE)
 • Direcció d'aprovisionament i logística

Periodicitat

Mensual, el tercer divendres de cada mes.

Comissió d'informàtica

En aquesta comissió realitzem el seguiment, avaluació i planificació de les noves accions del sistema informàtic. Tant a nivell de programari, de maquinari o de sistemes.

Composició

 • Codirecció i Gerència. Direcció econòmic-financera
 • Codirecció. Direcció assistencial
 • Direcció de recursos humans
 • Direcció de qualitat
 • Direcció d’informàtica (Emporsis, AIE)
 • Direcció de docència, recerca i formació

Periodicitat

Mensual.

Comissió de ciberseguretat

En aquesta comissió treballem per tal de garantir i augmentar el nivell de seguretat de les nostres xarxes i sistemes d'informació.

Composició

 • Codirecció i Gerència.
 • Direcció d'informàtica (Emporsis, AIE)
 • Direcció assistencial.
 • Direcció econòmic-financera
 • Direcció de comunicació i atenció al ciutadà
 • Direcció de protecció de dades
 • Direcció de docència, recerca i formació

Periodicitat

Bimensual.