Desgravació fiscal

Donant Import Deducció
Persona
física
Fins a 250€ de donació 80%
L’import que supera els primers 250€  40%*
Persona
jurídica
Tot l’import 40%
Si el tercer any consecutiu realitzes una donació del mateix import o superior que els dos anys anteriors 50%

El límit de la deducció sobre la base liquidable es manté en el 10% per a persones físiques i en el 15% per a persones jurídiques. Article 19 i 20 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i de les incentius fiscals al mecenatge.

* Exemple: Si realitzes una donació de 300€, recuperaràs 220€ en fer la teva declaració d’IRPF.

Atenció: Si ets resident fiscal a Catalunya, els primers 250€ de donació per a recerca tenen una deducció del 100% en la quota de l’IRPF i poden recuperar-se en la seva integritat. Per a la part que superi aquest import, la deducció és del 70%.

Vull donar!  Ja he donat, vull demanar el certificat de desgravació fiscal