Pla d’igualtat d’oportunitats

En el marc de la responsabilitat social corporativa avancem cap a la transversalització de gènere com a estratègia a llarg termini que consisteix en la integració sistemàtica de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la organització i la seva cultura. Aquest objectiu s'aconsegueix tot i incorporant la perspectiva de gènere en els programes, en les polítiques i en les pràctiques i en tots els seus àmbits d'actuació -interns (personal de plantilla) i externs (ciutadania, entorn, proveïdors, etc.)- per tenir en compte els interessos i les necessitats tant dels homes com de les dones.

Plans d’Igualtat d’Oportunitats
Des de l'any 2010 es van dissenyar, elaborar i consensuar els Plans d'Igualtat per a les empreses Fundació Hospital de Palamós (que integra l'Hospital i el Palamós Gent Gran), Consorci Assistencial del Baix Empordà (que integrava les 4 àrees bàsiques de salut a la comarca) i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE. 

Tots els Plans d’Igualtat d’Oportunitats s'han actualitzat a finals de 2017. A més, també es disposa des de finals de l'any 2017 del pla d'igualtat de l'empresa EMPORSIS, AIE i del Pla d'Igualtat de l'empresa EMPORHOTEL AIE. Tots ells tenen vigència quadriennal.

Comissió d'igualtat
La Comissió d'Igualtat és un equip de treball, compost de forma paritària per persones designades per la Direcció de l'empresa i la representació de les persones treballadores, amb la missió de ser partícip en l'elaboració, desplegament i seguiment del Pla d'Igualtat a l'empresa.

La primera Comissió d'Igualtat d'Oportunitats es va constituir amb la primera elaboració dels Plans d'Igualtat l'any 2010 i de forma única i transversal per les empreses del Grup SSIBE (FHP, CABE i SSIBE AIE). En ares a aquesta transversalitat, l'any 2015 es va ampliar tot incorporant un representant designat de l'empresa EMPORSIS AIE. 

L'any 2017 es va constituir la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats d'EMPORHOTEL AIE (també de forma paritària), que es va fer a banda per la idiosincràsia de la seva activitat.