Pla d’igualtat d’oportunitats

En el marc de la responsabilitat social corporativa avancem cap a la transversalització de gènere com a estratègia a llarg termini que consisteix en la integració sistemàtica de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la organització i la seva cultura. Aquest objectiu s'aconsegueix tot i incorporant la perspectiva de gènere en els programes, en les polítiques i en les pràctiques i en tots els seus àmbits d'actuació -interns (personal de plantilla) i externs (ciutadania, entorn, proveïdors, etc.)- per tenir en compte els interessos i les necessitats tant dels homes com de les dones.

Des de l'any 2010 es van dissenyar, elaborar i consensuar els Plans d'Igualtat per a les empreses Fundació Hospital de Palamós (que integra l'Hospital i el Palamós Gent Gran), Consorci Assistencial del Baix Empordà (que integrava les 4 àrees bàsiques de salut a la comarca) i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE. Tots ells s'han actualitzat l'any 2018.

A més a més també es disposa des de l'any 2018 del pla d'igualtat de l'empresa EMPORSIS, AIE i des de l'any 2017 del Pla d'Igualtat de l'empresa EMPORHOTEL AIE. Tots ells tenen vigència quadriennal.

Comissió d'igualtat

La Comissió d'Igualtat és un equip de treball, compost de forma paritària per persones designades per la Direcció de l'empresa i la representació de les persones treballadores, amb la missió de ser partícip en l'elaboració, desplegament i seguiment del Pla d'Igualtat a l'empresa.

Es va constituir al maig del 2010 i actualmente està formada per (XXX)


Plans d'igualtat:

  • FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS. 2018
  • CONSORCI ASSISTENCIAL DEL BAIX EMPORDÀ. 2018
  • SSIBE AIE - EMPORSIS AIE. 2018
  • EMPORHOTEL AIE.2017