Professionals d'Infermeria de la nostra entitat obtenen l'especialitat d'Infermeria d'acord amb la nova regulació reglamentaria

Han obtingut el títol d'especialitat, d'acord amb els paràmetres establerts en el Reial Decret 450/2005, quedant reconeguda per tant la seva expertesa.

La constant evolució que en els darrers anys han experimentat els coneixement científics, els mitjans tècnics i el propi sistema sanitari, així com la modificació dels patrons epidemiològics, l’evolució de la piràmide de la població i les necessitats d’atenció i cures especialitzades que demanden els pacients i els usuaris del Sistema Nacional de Salut, aconsellen la revisió del Reial Decret 992/1987, de 3 de juliol, per el que es regula l’obtenció del títol d’Infermer/a Especialista.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, aborda en el seu títol II una nova regulació de les especialitats en Ciències de la Salut, determina la necessitat de procedir a una nova regulació reglamentaria d’aquestes, incloent les especialitats d’Infermeria, i dels òrgans de recolzament a la formació especialitzada, per adequar tot a la nova norma legal.

Aquesta regulació es porta a terme amb el Real Decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’Infermeria.

En aquest Real Decret 450/2005, es reconeixen les especialitats d’Infermeria següents:

Infermeria obstetrico-ginecològica (llevadora), Infermeria de Salut Mental, Infermeria Geriàtrica, Infermeria del Treball, Infermeria de cures medico-quirúrgiques, Infermeria Familiar i Comunitària i Infermeria Pediàtrica.

Professionals d’Infermeria de la nostra entitat s’han presentat a l’examen de convalidació d’aquestes especialitats per obtenir-ne l’especialització.

Actualment, el resultat és que: 8 professionals de Palamós Gent Gran i 2 professionals de Palafrugell Gent Gran n’han obtingut l’especialitat d’Infermeria Geriàtrica; 7 professionals de l’Hospital i 8 professionals del CABE han obtingut l’especialitat d’Infermeria Pediàtrica.

Volem fer palès el nostre reconeixement a tots aquests professionals d’Infermeria perquè gràcies al seu esforç individual queda reconeguda la seva expertesa, i per tant, també, l’expertesa dels nostres equips.