Es publiquen els informes d'auditoria dels sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals i medi ambient

Arran de l'auditoria realitzada per l'empresa AENOR durant el mes de maig.

21.09.207
Aquesta setmana s’han publicat els informes d’auditoria dels sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals i medi ambient per a les 7 empreses de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, arran de l’auditoria realitzada per l’empresa AENOR durant el mes de maig.

En relació a la Prevenció de Riscos Laborals, l’equip auditor determina que en línies generals el sistema de prevenció és eficaç i està correctament enfocat a la millora contínua i en aquest sentit es palesa una evolució positiva des de l’anterior auditoria.

Tot i això, donada la complexitat de la nostra organització, la diversitat i la dispersió geogràfica de la mateixa, recomana revisar la dotació de recursos preventius i millorar el nivell d'integració de la Prevenció en les diferents estructures de les nostres empreses.

En relació al Sistema de Gestió Ambiental, cal posar especial atenció a la necessitat d’adaptar el sistema existent als requeriments de la nova Norma ISO 14001:15 per a la propera auditoria. L’aspecte més important d’aquesta nova norma és la integració de la gestió ambiental a la estratègia de l’entitat.

Tot i que en línies generals no hi ha cap incompliment greu i es compleixen els aspectes essencials d’acord amb la legislació vigent, s’han detectat no conformitats que caldrà esmenar.

Més enllà del compliment formal amb la normativa i el compromís de la nostra entitat amb la Prevenció de Riscos Laborals i el Medi Ambient, l’objectiu d’aquestes auditories és la millora continua en aquests àmbits, ajudant-nos a detectar els principals punts de millora i prioritzar les mesures correctores. 

Podeu accedir als informes clicant els següents enllaços, així com també els podreu trobar publicats al banner de Prevenció i Medi Ambient de la Intranet.

Amb quina periodicitat i per què es realitzen els informes i l’auditoria? 
L'Auditoria del Servei de Prevenció de Riscos laborals es realitza cada dos anys i té com a principal objectiu comprovar el Sistema de Prevenció de Riscos Laborals de la nostra entitat a fi d'avaluar la seva eficàcia i detectar les deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent, per tal de permetre d'adopció de decisions dirigides al seu perfeccionament i millora conforme a allò establert en l'article 30 del RD 39/1997 i posteriors modificacions.

L'Auditoria del Sistema de Gestió Ambiental es realitza anualment i té com a objectiu principal verificar l’adequació del Sistema de Gestió Ambiental als requisits de la Norma ISO 14001:2004, el Reglament (CE) Nº 761/2001 (EMAS) i comprovar-ne la correcta implantació i la millora contínua del comportament ambiental.

Informes de Prevenció de Riscos Laborals
Informe auditoria PRL 2017 - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà

Informe auditoria PRL 2017 - Fundació Hospital de Palamós

Informe auditoria PRL 2017 - Consorci Assistencial del Baix Empordà

Informe auditoria PRL 2017 - Emporhotel

Informe auditoria PRL 2017-  Emporsis

Informe auditoria PRL 2017 - Fundació Palafrugell Gent Gran

Informe auditoria PRL 2017 - Fundació Guíxols Suris

 

Informes de Medi Ambient

Informe auditoria MA 2017 - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà