L'Hospital de Palamós redueix el temps d'espera per a pròtesis de genoll i de maluc per sota dels 6 mesos

Gràcies al Pla de Xoc del Departament de Salut iniciat a l'abril d'aquest any.

13.12.2017
Des del mes de gener l’Hospital de Palamós ha realitzat prop de 450 operacions quirúrgiques de pròtesis de genoll i de maluc que ha permès reduir el temps d’espera per sota dels 6 mesos.

En concret s’han realitzat 278 operacions de pròtesis de genoll, que suposen un augment del 62,5% respecte el 2016, quan es van realitzar 171 operacions. En el cas de pròtesis de maluc, l’augment ha estat igual de proporcional, passant de les 100 operacions a les 165 d’un any a l’altre (+65%).

El Pla de Xoc ha ofert la possibilitat de realitzar la pràctica totalitat de l’activitat pendent en operacions de pròtesis de genoll i de maluc i garantir les llista d’espera per a la intervenció als 6 mesos, el termini establert pel Departament de Salut. A finals de 2016, hi havia 322 pacients que havien d’esperar de mitjana més d’un any per operar-se (304 dies per a maluc i 421 per a genoll). En concret, 236 s’esperaven per a pròtesis de genoll i 86 per a maluc. Actualment resten en llista d’espera 123 pacients (31 per a maluc i 92 per a genoll). Això suposa una reducció del 62% respecte el 2016.

El temps d’espera també ha millorat notòriament, fins a situar-se per sota el mig any. Per a pròtesis de genoll hi ha 5,06 mesos d’espera (per 8,8 a finals del 2016) i per a maluc el temps d’espera es redueix a 3,55 (per 5,16 a finals del 2016).

Juntament al Pla de Xoc, a Palamós s’ha implantat parcialment la Cirurgia de Recuperació Ràpida (CIRERA) que ha permès reduir també l’estada mitjana del pacient a 4,77 dies, quan a principis d’any estava a 7,59.

Què és el Pla de Xoc?
Pla de Xoc és com es coneix el Pla Integral per a la millora de les llistes d’esperes sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que preveia, en el termini d’un any:

-        Reduir un 50% el temps mitjà d’espera per a proves diagnòstiques

-        Reduir un 50% el temps mitjà d’espera en primeres visites a especialista

-        Reduir un 10% els pacients en llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques

Un pacient entra en la llista d'espera en el moment en què el professional sanitari decideix que ha de ser operat, se li ha de fer una prova o ha de ser visitat per l’especialista. Aquest dia és la data a partir de la qual comença a comptar el temps de garantia o de referència.

Què és la Cirurgia de Recuperació Ràpida (CIRERA)?
La Cirurgia de Recuperació ràpida, que és una modificació dels sistemes de Fast Track, que s´empren al nostre entorn quirúrgic des de ja fa un temps, consisteix en un conjunt d´accions que tenen com objectiu l´optimització del procés de col·locació d´una pròtesi.

Aquesta optimització s’aconsegueix gràcies a canvis en les tècniques anestèsiques, millores en la coordinació dels diferents serveis implicats (anestèsia, infermeria, rehabilitació, serveis socials i traumatologia) i sobretot a una major implicació i participació del pacient en el procés. Com a resultat, s´aconsegueixen millores en els resultats funcionals i es redueixen les complicacions dels malalts.

A l´Hospital de Palamós s´ha començat a implantar aquest sistema en tots els pacients que estaven en llista d´espera per pròtesis de maluc i genoll des de el mes d´abril d´aquest any i fins a dia d’avui, els resultats són molt favorables en quant a funcionals, de satisfacció i  número de complicacions.