Nova guia clínica d'irrigació en colostomies

Amb la participació de Patrícia Ferrer, infermera i estomaterapeuta de l'Hospital.

14.02.2018
Patricia Ferrer Zamora, infermera del Servei de Cirurgia i Estomaterapeuta de l’Hospital, ha participat en l’elaboració de la "Guía de práctica clínica: la irrigación en colostomias" avalat per la SEDE, Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia.

La guia vol ser una eina actualitzada per professionals sanitaris, especialment per al col·lectiu d’infermeria, que tenen al seu abast incrementar la qualitat de vida percebuda per la persona ostomitzada mitjançant la continència, aconseguint així la seva recuperació, rehabilitació i reinserció social el més aviat possible. A més serà d'ajuda per aquells professionals que necessitin del seu ús com continència terapèutica en la resolució de complicacions i procediments  diagnòstics o quirúrgics.

La colostomia: prevalença, efectes psicosocials i la irrigació.
S'estima que al 2005 a Espanya hi havia 60.000 persones amb colostomia, que equival a una prevalença de 1'5 per mil en la població. Després de l'alta hospitalària, les persones han d'afrontar els traumes de la cirurgia, la recuperació, la nova imatge, els olors i adaptar-se al maneig de l'estoma.

Els problemes relacionats amb la pèrdua de continència, el control dels gasos i les fugues de femta, són les principals preocupacions de la persona colostomitzada i està demostrat que intervencions dirigides a controlar l’evacuació milloren l'adaptació física i psicosocial.

Una de les intervencions que millors resultats ha demostrat pel control de la defecació i la millora de qualitat de vida és la irrigació, però tot i l'eficàcia demostrada com a mètode de continència, en el nostre entorn existeix un greu problema d'adherència a aquest sistema, motivat en part per l'escassa promoció que es realitza de la tècnica per part dels professionals.

Amb aquesta guia s’aporten directius d'actuació als professionals que cuiden persones colostomitzades i que poden ser candidats a irrigació.