| Assistencial, Organitzatiu

El Pla integral de millora de llistes d'espera aconsegueix reduir totes les llistes i tots els temps d'accés a Catalunya

Gairebé el 95% de les persones que esperen per ser operades estan dins dels terminis previstos

Les llistes d’espera a la sanitat pública catalana han experimentat una reducció del volum de pacients i dels temps d’accés al quiròfan, a una prova diagnòstica o a una consulta externa, gràcies al Pla integral per a la millora de les llistes d’espera desplegat en els darrers dos anys a Catalunya.

 Des del desplegament del Pla al 2016, i fins aquest abril, s’ha intensificat el ritme d’intervencions quirúrgiques, fins al punt que, en termes relatius, l’augment d’activitat quirúrgica supera en un 22,1% la realitzada l’any 2011, quan la crisi econòmica va frenar-la. De fet, de maig de 2017 fins a l’abril del 2018, els hospitals han fet prop de 30.000 operacions més –28.054- que al mateix període de l’any anterior: això ha suposat passar d’operar una mitjana de 1.390 persones a 1.500 cada dia.

 En global, en aquest últim any s’han realitzat 373.950 intervencions quirúrgiques (8,1% més que entre maig 2016-abril 2017); més de 2.270.000 primeres visites a l’especialista i més de 730.000 proves diagnòstiques.

 La intensificació de l’activitat també s’ha notat en la concertació de primeres visites amb l’especialista i en la realització de proves diagnòstiques, que han superat, en un 13,2% i un 24,5% respectivament, l’activitat de l’any 2015 (any en què les dades són comparables).

 Igualment remarcable és el fet que s’ha aconseguit una reducció del 10,4% dels pacients en llista d’espera per a operar-se, ja que s’ha passat dels 179.264 a l’abril de l’any passat als 160.585 d’abril d’enguany. La reducció d’aquest volum és molt significativa tenint en compte la major entrada de nous casos a l’espera d’operació, derivats a conseqüència, precisament, d’una major activitat en les consultes externes i proves diagnòstiques

 En aquest sentit, des de desembre de 2016 fins abril d’enguany s’ha reduït un 46,5% el nombre de pacients que estan fora de termini per a ser operats. Així, si llavors hi havia 16.081 persones en aquesta situació, ara en són 8.601; i si llavors hi havia dins de termini el 90,2%, ara en són un 94,6%. Així doncs, la majoria de persones que esperen per ser operades al sistema sanitari públic de Catalunya no superen el temps establert per llei per a la intervenció quirúrgica a la quan s’han de sotmetre. De fet, es garanteix quegairebé ningú espera més del màxim establert en determinades operacions, com per exemple en cirurgia cardíaca –on més del 99% dels pacients esperen 90 dies o menys-, intervencions oncològiques –on el 98% dels pacients estan dins del termini- o cataractes, pròtesis de genoll i pròtesis de maluc -el 96%-.

 Millora en tots els temps d’accés
Amb el Pla també ha baixat el temps mitjà d’espera per a una operació, una prova diagnòstica i una consulta externa. En intervencions quirúrgiques, suposa esperar ara 37 dies menys que al desembre del 2016; en proves diagnòstiques la reducció és encara major -del 40%, amb 34 dies menys-, gairebé idèntica a la del temps per a una primera visita amb l’especialista –del 43,4%, amb 66 dies menys.

 Amb l’assoliment d’aquests resultats es posa de manifest l’eficiència del Pla, que pretenia oferir transparència donant millor informació i més accessible; fer una gestió proactiva dels pacients prioritzant aquells que fa més temps que esperen; i augmentar l’activitat focalitzant-la en intervencions quirúrgiques prioritzades, les que tenen més pacients en llista o fora del temps establert. Aquest darrer objectiu ha estat possible gràcies als 57M€ addicionals destinats pel Departament de Salut amb l’aprovació del pressupost 2017, una de les accions previstes al Pla integral.

Millores als 10 procediments quirúrgics prioritaris
Si bé l’activitat quirúrgica global ha augmentat un 8,1% respecte els 12 mesos anteriors, l’increment ha estat major -del 12,7%- en el cas dels 10 procediments prioritzats, els que tenen més temps d’espera o major volum de pacients (com pròtesi de genoll, hèrnies inguinals, reparacions articulars o cirurgia d’esquena).

 Pel conjunt dels 10 procediments s’ha aconseguit disminuir la llista en 6.006 pacients, ara representen un 15% menys que a l’abril de 2017. També s’ha reduït a més de la meitat -un 54%- els nombre de pacients fora de termini, així com el temps mitjà d’espera s’ha retallat en 62 dies.

Particularment, destaca l’increment d’activitat d’obesitat mòrbida (36,9%), de cirurgia d’esquena (31,1%) i de cirurgia maxil·lofacial (30%) que aconsegueixen reduir significativament el nombre de pacients en llista, el temps mitjà d’espera i el nombre de pacients que superen el termini; pel que fa a aquest indicador, en un 25,7%, un 43,2% i un 87,6%, respectivament. No obstant això, pròtesi de genoll és el procediment que aconsegueix la millora més destacada, amb un 83,6% dels pacients dins del termini front del 67,7% de l’abril de 2017.

Transparència i qualitat de la informació
Per últim, i en la línia de treballar per a una major transparència i qualitat de la informació, ja s’ha estès a tots els centres hospitalaris públics de Catalunya l’auditoria per conèixer la qualitat del registre i com es gestionen les llistes als centres sanitaris. Aquesta auditoria es va iniciar a finals de l’any 2016 com a projecte pilot a 7 hospitals, amb el compromís d’estendre-ho arreu del sistema públic català. Fins ara, s’han auditat 38 centres i la resta està previst que finalitzin a finals d’aquest mes.

Nota de premsa publicada al Departament de Salut.