| Organitzatiu, Recursos humans

Reestructuració de la Unitat d'Informació Assistencial (UIA)

La Unitat d'Informació Assistencial, es reestructura per incorporar també l'Àrea d'Avaluació.

La Unitat d'Informació Assistencial és la unitat responsable de tota la informació interna i externa sobre l'activitat assistencial de tota l'entitat, tant d'aguts, com de primària com sociosanitària i d'atenció a la dependència. Les seves funcions principals són:

  • Explotació des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu de tota l'activitat assistencial de l'entitat.
  • Coordinació de tot el procés d'implantació i millora de la Història Clínica Informatitzada i explotació de les dades clíniques que se'n deriven.
  • Gestió i obtenció de les dades poblacionals i manteniment de l'RCA.
  • Elaboració i tramesa de dades requerides per entitats alienes en relació a activitat assistencial, informació epidemiològica, dades de seguiment de programes sanitaris, llistes d'espera i CMBD'S.
  • Suport a la recerca en l'obtenció de dades per estudis i col·laboracions.

Amb la incorporació de l'Àrea d'Avaluació, la UIA afegeix a les seves funcions l'obtenció i valoració de les dades assistencials requerides per tots els processos d'avaluació de l'entitat, com són les DPOs, així com el seguiment dels objectius del Servei Català de la Salut. La UIA manté la seva dependència jeràrquica de la Direcció assistencial.

Teresa Aliu, assumirà les funcions de Cap de la Unitat d'Informació Assistencial. Per una banda, això li comportarà deixar de ser supervisora de l'Hospital de dia mèdic, tot i que per l'altra, mantindrà les tasques que realitzava fins ara a la Comissió d'infeccioses de l'entitat i de la qual n'és referent, tal i com es va reconèixer en el projecte IPACAT.19, distingint-la com a infermera de pràctica avançada en infeccioses.

Teresa Aliu