| Assistencial

Es posa en funcionament la Unitat Trànsit de Girona

Es tracta d’una unitat multidisciplinària que té per objectiu atendre i acompanyar les persones trans* en les seves necessitats, tant des d’una perspectiva mèdica, com quirúrgica, psicològica i social

El 30 de setembre es va posar en marxa la Unitat Trànsit de Girona, de referència de tota la Regió Sanitària, i que està ubicada al Centre de Salut Güell de Girona. Aquesta Unitat està  composta  per  un  conjunt  multidisciplinari  de  professionals  que  acompanyaran i atendran les necessitats de les persones trans* (ja siguin infants, adolescents o persones adultes), des d'un punt de vista mèdic, quirúrgic, psicològic i social. També asseguraran els  seus  drets  reproductius  en  igualtat  de  condicions  que  els  drets  establerts  per  a  les persones no trans. S'estima que la unitat atendrà unes 120 - 150 persones a l'any.

Aquesta Unitat està formada per professionals de ginecologia, pediatria endocrinològica, endocrinologia, psicologia, treball social i llevadores.  S'incorporaran  a  l'equip professionals  de  medicina  de  família  i,  en  cas  de  necessitat,  d'altres  especialitats  com ara urologia, cirurgia plàstica, otorrinolaringologia, rehabilitació, etc.

La Unitat Trànsit de Girona dona assistència tots els dijous des de les dependències de l'ASSIR Gironès-Pla de l'Estany (Atenció Sexual i Reproductiva) al Centre de Salut Güell de Girona. Els professionals ajustaran la seva assistència a les necessitats i a la voluntat de les persones trans: oferiran acompanyament psicoterapèutic sempre que ho sol·licitin de  forma  voluntària,  iniciaran  preparats  hormonals  quan  calgui,  derivaran  les  persones trans als centres hospitalaris de referència per ser intervingudes quirúrgicament quan ho desitgin, etc. També es redactaran els informes mèdics necessaris per llei per a diferents àmbits administratius i tota mena d'informes que puguin facilitar la socialització de la persona en el seu gènere sentit.  

L'accés a la Unitat Trànsit de Girona podrà ser per derivació directa dels professionals de la medicina familiar i comunitària o dels pediatres d'atenció primària, com a resposta a la sol·licitud  de  la  persona  trans  o  dels  pares  o  tutors  legals  quan  aquesta  sigui  menor d'edat.  En el cas de les persones adultes, també es pot fer directament sense haver de fer  cap  derivació,  simplement  demanant  l'accés  a  la  Unitat  mitjançant un correu electrònic a transit.girona.ics(ELIMINAR)@gencat.cat.  
 
En  la  primera  visita  es  realitzarà  una  entrevista  que  té  per  objectiu recollir  la  informació del cas concret, per tal de poder definir el millor acompanyament i assessorament, tenint en compte l'edat, la situació personal i l'entorn de la persona. A partir d'aquí, s'informarà la persona de les diferents opcions a seguir i, d'acord amb les necessitats i voluntats de cada cas, es farà un seguiment i acompanyament molt personalitzat.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, que només es poden realitzar a partir dels 16 anys, cal tenir present que no hi ha cap cirurgia necessària des del punt de vista clínic en cap procés de transició. Si la persona trans manifesta el seu desig d'operar-se d'algun dels  procediments  involucrats  en  el  procés  de  transició,  des  de  la  Unitat  Trànsit  se  la informarà dels que es poden realitzar a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i dels que s'han de derivar als centres de referència.  Entre  un  20  i  un  30%  de  les  persones  trans  manifesten  la  seva  voluntat  d'operar-se.
 
També es faran les gestions oportunes per fer efectiu el procés quirúrgic, que inclou tant cirurgies  tendents  a  la  feminització  corporal  com  a  la  masculinització  corporal.  Ara
mateix, els hospitals Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Clínic són els únics autoritzats pel CatSalut per realitzar la cirurgia relacionada amb el procés de trànsit.  

Una  part  important  del  procés  serà  l'acompanyament  psicològic,  per  tal  de  facilitar l'autoacceptació del gènere sentit, apoderar la persona i evitar l'aïllament social. Aquest suport  psicològic  podrà  ser  individual  i/o  grupal,  i  pot  fer-se  extensiu  al  seu  entorn  més proper. L'objectiu d'aquest suport, també a demanda de la persona trans, és reforçar la persona en el procés de transició, reduir les seves pors i ansietats i l'aïllament, i fomentar mecanismes per fer front a situacions de transfòbia. 

Des  del  Treball  Social  Sanitari s'intervé també  en  les  dificultats  socials  que  apareixen durant el procés de transició o posteriorment. Les persones trans poden viure situacions d'exclusió i/o discriminació pràcticament en tots els àmbits de la vida (en l'entorn familiar, en  el  d'amistats,  en  el  laboral,  en  l'escolar...).  Els  professionals  de  Treball  Social elaboren un pla sociofamiliar d'intervenció amb la persona i/o família per tal de potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials.  El repte de l'atenció social és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d'alternatives i suports.

Fins  ara,  les  persones  trans  de  la  Regió  Sanitària  eren  ateses  a  la  Unitat  Trànsit Barcelona,  situada  a  l'ASSIR  Esquerra.  Actualment,  hi  ha  unes  120  persones  de  la demarcació  en  procés  de  trànsit  cap  a  la  identitat  sentida  que,  a partir d'ara,  podran
continuar el seu procés a la Unitat Trànsit Girona.  

La primera Unitat Trànsit es va crear a l'atenció primària de Barcelona l'any 2016. Des de llavors ençà s'han anat obrint unitats a altres regions de Catalunya, per tal de donar  aquest servei a tot el territori. La de Girona és la cinquena que es constitueix, després de les  que  s'han  creat  a Barcelona,  Reus,  Lleida  i  Manresa.  A més  a més,  actualment s'estan  formant  diversos  professionals  per  obrir  una  nova  unitat  a  principis  de  2022  a Sabadell i s'està treballant per fer un desplegament a les regions  Metropolitanes  Nord  i Sud.  
 
El model que s'implanta a Girona es fonamenta en una visió integral, participativa i no patologitzant de les persones trans*, que engloba totes aquelles que s'identifiquen amb un gènere diferent a l'assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera  no  normativa.  Per  això,  a  la  Unitat  Trànsit  de  Girona  es  tractaran  sempre  les persones segons la seva identitat de gènere sentida i el nom sentit escollit i potenciaran l'escolta activa del procés d'autoidentificació i autoacceptació,  sense  qüestionar  en  cap moment la identitat sentida.

*L'asterisc  inclòs  en  la  paraula  trans  pretén  visualitzar  i  incloure  la  gran  diversitat d'identitats  i  percepcions  del  gènere:  persones  transgènere,  transsexuals, crossdressers, genderqueers, agènere, no-binàries, fluides, transvestides, i tantes altres.  Si  bé  l'asterisc  no  s'inclou  en  tota  la  nota,  per  facilitar-ne  la  lectura,  cal  tenir present aquest caràcter divers i obert de la paraula trans.