| Institucional

Comunicat de la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Davant de l'anunci efectuat per la CUP PALAMÓS de la interposició d'una denúncia davant de l'Oficina Antifrau contra la nostra Entitat per presumptes irregularitats, així com les falses acusacions proferides pel regidor d'aquest partit polític a l'Ajuntament de Palamós, Sr. Alexandre Weltz Gispert, ens veiem en la necessitat d'emetre el següent comunicat:

En primer lloc neguem categòricament totes i cadascuna de les acusacions formulades sense cap base probatòria. Ni "corrupteles" ni "males praxis" ni "presumpte frau". Són aquestes manifestacions injurioses i imputacions calumnioses que es troben lluny de ser una actuació emparada pel dret a la llibertat d'expressió i que atempten contra l'honor professional dels treballadors i treballadores de la Fundació, pel que s'exigirà en el moment oportú una rectificació pública. L'actuació de la Fundació ha estat i és transparent i s'ajusta a la legalitat vigent.

Es denuncia un presumpte frau de més de 15 milions d'euros al CatSalut, durant els anys COVID (2020 a 2022), per haver incrementat la facturació al CatSalut durant dit període malgrat haver disminuït l'activitat inicialment contractada a l'hospital d'aguts.

Resulten realment sorprenents aquestes manifestacions doncs és sobradament conegut que durant el període COVID es van posposar algunes activitats assistencials regulars per tal de poder afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel COVID, havent prioritzat l'assistència a tots/es aquells pacients afectats pel SARSCoV-2.

Així mateix, la situació de pandèmia va suposar un increment de la despesa sanitària – també per a la Fundació i més concretament a l'hospital d'aguts - que l'Administració va haver de compensar mitjançant tant el pagament de la facturació generada per l'activitat extraordinària prestada per la COVID, com mitjançant programes específics. És per això que durant el període 2020-2022 la Fundació, a l'igual que altres entitats proveïdores del CatSalut, va rebre diferents quantitats de diners per programes de "sobrecost per Covid-19" i de "recuperació activitat per Covid-19".

Els imports i partides d'aquests ingressos extraordinaris figuren detallats i desglossats en els comptes anuals elaborats per la Fundació pels exercicis 2020, 2021 i 2022, els quals han estat auditats per societats independents sense que figuri als informes elaborats cap nota ni observació desfavorable.

En aquest sentit, elevem al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya els acords de Patronat, complim amb les obligacions de transparència d'acord amb l'àmbit que ens és d'aplicació, auditem externament els comptes anuals i els presentem al Protectorat de Fundacions, a l'Agencia Estatal d'Administració Tributària i també es publiquen al web, entre d'altres.

Pensar que el CatSalut ha pagat més de 15 milions d'euros a la Fundació quan no tocava és menystenir la feina que des de l'àrea econòmica del CatSalut es porta a terme. La tasca de verificació i control, per part del CatSalut, de la correcció de la facturació que emet la Fundació per l'activitat prestada d'acord amb la contractació concertada és d'un alt grau de detall, i de cap de les maneres es pot parlar de manca de fiscalització. Entenem que les manifestacions de la CUP PALAMÓS són fruit del seu desconeixement sobre el funcionament de la contractació del sistema sanitari concertat.

És igualment sorprenent considerar, com fa la CUP PALAMÓS, un "risc d'incorrecció material" el fet que la major part dels ingressos de la Fundació (entre un 85% i un 92%) provinguin del CatSalut. És aquest un fet que sempre s'ha posat en relleu a les diferents auditories de comptes atès que assegura i garanteix a la Fundació tant la contractació com el pagament de l'activitat prestada.

El desconeixement de la CUP PALAMÓS sobre el funcionament del sistema sanitari concertat queda palès quan manifesta que "crida l'atenció que les xifres anuals d'activitat són iguals en molts casos any rere any". En paraules del Sr. Weltz "Des del 2017 al 2022 veiem que cada any hi ha les mateixes urgències ateses, 56.008 cada any".

Doncs bé, hem de dir que la xifra de 56.008 no ve referida a "urgències ateses" com erròniament diu el Sr. Weltz sinó a "urgències contractades". La contractació per part del CatSalut del nombre d'urgències a atendre és anual i durant els anys referits (2017-2022) ha estat sempre la mateixa, de 56.008. Una altra cosa és l'activitat efectivament realitzada cada un d'aquests anys i per tant la facturació que s'emet, que es pot consultar a totes les memòries d'activitat publicades al nostre web.

Igualment s'equivoca el Sr. Weltz quan diu que, al seu entendre, les pròrrogues dels contractes relatius a la gestió de les ABS de Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà "son nul·les" per haver caducat. Res més lluny de la realitat. La Fundació és titular dels contractes de gestió de les referides Àrees Bàsiques de Salut en virtut de resolució de data 22/03/2019 emesa pel Director del Servei Català de la Salut, la qual va acceptar la successió de la Fundació amb efectes 01/04/2019, en els contractes de gestió subscrits amb l'anterior adjudicatari.

I en aquest sentit els contractes de gestió als quals es va subrogar la Fundació (de data 01/12/2008 per l'ABS de Palafrugell, de data 28/12/2010 per l'ABS de Torroella de Montgrí, de data 28/12/2010 per l'ABS de la Bisbal d'Empordà i de data 15/11/2012 per l'ABS de Palamós) no estaven "caducats" ni en el moment de la subrogació ni actualment, sinó que es mantenen vigents per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya aprovat en sessió de data 23/06/2015 i fins l'entrada en vigor de la llei reguladora de l'ordenació de les prestacions sanitàries del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya.

Val a dir que aquest acord de Govern va autoritzar que els llavors actuals convenis, contractes i autoritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis sanitaris d'atenció primària, sociosanitària i de salut mental inclosos els d'atenció a les drogodependències, d'utilització pública d'àmbit comunitari es mantinguin vigents fins a la implementació de la llei esmentada. Per tant no es tracta d'un cas aïllat de la Fundació sinó d'un acord que abasta a multitud de convenis i acords de tot el sistema sanitari català.

En relació a la licitació portada a terme en el seu dia pel CatSalut per a l'adjudicació del contracte de gestió de l'ABS de Palamós, no correspon a aquesta Fundació defensar la legalitat del plecs que en el seu dia van regir dita contractació. Ara bé, no ens podem estar de dir que la licitació si en el seu moment ningú va impugnar els plecs que van regir la referida contractació és per que hem de presumir que la licitació es va fer d'acord amb la legalitat vigent en aquell moment. Per això ens sorprèn enormement que ara, transcorreguts més de 12 anys des d'aquella licitació, es llancin de forma gratuïta i sense cap base legal/probatòria acusacions que qüestionin la mateixa.

I per acabar amb el capítol de les contractacions hem de dir que la pròrroga del conveni relatiu a la contractació de l'activitat que es porta a terme a l'Hospital de Palamós, es renova cada any amb la formalització de les clàusules addicionals, pel que difícilment es pot dir que està caducat.

Quant als suposats "incompliments" en la cessió d'un solar municipal "on s'hi fan activitats de l'àrea de mútues" i a manca de major concreció dels suposats incompliments hem de dir que efectivament l'any 1983 el Ple de l'Ajuntament de Palamós va tenir a bé cedir un solar a la Fundació per tal que aquesta pogués construir l'actual Hospital de Palamós, imposant però, una clàusula real de reversió si no es complien una sèrie de condicionants. Entre aquests es va acordar que: "La Fundación recibirá la propiedad del solar que se cede con la condición de destinarlo siempre a las actividades propias del Hospital de Palamós y a Hospital concertado o convenido con la Seguridad Social o ente de la Sanidad Pública".

De la part de la clàusula real de reversió transcrita es dedueix precisament no només es permet l'activitat concertada i la no concertada d'hospital d'aguts, sinó que s'han de portar a terme ambdues. Novament s'equivoca el Sr. Weltz en les seves manifestacions.

Pel que fa  a la manca de licitacions de les subcontractacions hem de dir que no és cert que la Fundació es trobi sotmesa a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, doncs no forma part del sector públic, la Fundació és una entitat de naturalesa privada sense ànim de lucre.

Ara bé, la Fundació s'ha dotat d'una normativa pròpia en matèria de contractació que recull els principis generals de la contractació pública: publicitat i transparència, igualtat de tracte i no discriminació, proporcionalitat i integritat, entre d'altres. Aquesta normativa es troba a l'abast de tothom a l'àrea de contractació del seu web www.ssibe.cat.

En relació a les dues peticions d'informació sol·licitades per la CUP PALAMÓS a aquesta Fundació (la primera de data 11/03/2022 i la segona de data 29/03/2022) es va donar puntual resposta en el seu moment i fins i tot es va adjuntar un informe elaborat pels serveis jurídics de la Fundació. Les respostes no van ser precisament ambigües sinó concretes i fonamentades jurídicament.

Per això no es pot acusar a la Fundació de manca de transparència. En aquest sentit hem de dir que no hem rebut ni un sol requeriment per part de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Per últim volem posar de manifest que no hem tingut accés a l'informe elaborat pel Sr. Jordi Colomer per encàrrec de la CUP PALAMÓS, malgrat haver estar sol·licitat formalment, pel que aquest comunicat respon únicament a les notícies aparegudes en els diferents mitjans de comunicació per iniciativa de la CUP PALAMÓS.

La Direcció de la Fundació vol deixar ben clar que actua amb total transparència, i expressa la voluntat de col·laborar i informar de tot allò relacionat amb la gestió de la Fundació a qualsevol autoritat que ho requereixi.

Comunicat SSIBE