Cap d'estudis de la Unitat Multiprofessional d'atenció familiar i comunitària

Referència:
SSIBE - UDMFiC

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució convocatòria interna/externa Cap d'Estudis de la UDMFiC SSIBE

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral, com a cap d'estudis de la UDMFiC
  • Si és un Professional de l'Entitat, es destinarà un 20% de la jornada laboral anual de dedicació a les tasques de Cap d'Estudis
  • Si és un Professional Extern, es contractarà a temps complet, dedicant un 20% de la jornada laboral anual a les tasques de Cap d'Estudis i el 80% restant a tasques assistencials en l'àmbit de primària, segons categoria professional.
 • Sou segons I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 • Incorporació immediata
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o Grau en Infermeria i especialitat en Infermeria Familiar i Comunitària via IIR.
 • Presentació d'un projecte de gestió de la formació especialitzada de la UDMFiC de SSIBE.

ES VALORARÀ:

 • La trajectòria professional assistencial, docent i de recerca
 • L'experiència en formació especialitzada: haver desenvolupat funcions de cap d'estudis, tutoria en formació especialitzada, coordinació, col·laboració docent o participació en un centre docent acreditat per a la formació especialitzada; i l'experiència i la formació en lideratge i gestió d'equips humans, en metodologia docent i avaluativa, i en planificació, organització i gestió de recursos i qualitat
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc.).

Perfil personal: persona dinàmica, empàtica, amb iniciativa, inquietud i desitjos de desenvolupar un nou projecte professional en l'àmbit de la docència.

Perfil competencial:

 • Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i lideratge de grups.
 • Capacitat de comunicació assertiva.
 • Capacitat de relacions interpersonals.
 • Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l'equip.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.

FUNCIONS:
Les establertes en el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya