Convocatòria Tècnic/a per a la Unitat de Gestió de Recursos Departament Recursos Humans

Referència:
SSIBE-TUGR

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria interna/externa Tècnic UGR Departament RH

El Departament de Recursos Humans de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar un/a Tècnic/a per la Unitat de Gestió de Recursos.

Missió - vinculada a les funcions

Proporcionar suport tècnic en matèria de dotació, administració i gestió de persones en el marc de l'estratègia de Recursos Humans de l'entitat, amb la finalitat de garantir-ne l'adequació i control, buscant la màxima eficiència.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa
 • Sou segons Grup Professional PAS-TGM del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. I a valorar segons trajectòria professional.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

Formació

 • Diplomatura o Grau universitari no sanitari/assistencial.
 • Excel

Experiència

 • Experiència en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues i coneixement en aplicacions informàtiques de l'àrea de Recursos Humans

Perfil de competències específiques

 • Habilitats de treball en equip, esperit de cooperació i empatia.
 • Alta capacitat d'organització i planificació del propi treball.
 • Atenció concentrada i distribuïda, rigorositat.
 • Capacitat analítica.
 • Orientació al servei, capacitat resolutiva i presa de decisions, efectivitat i assoliment de resultats.
 • Comunicació, persuasió i coordinació.
 • Persona amb compromís professional amb la Institució i amb la feina, voluntat de millora i formació contínua.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements d'ofimàtica a nivell usuari avançat (Word, Excel, Access, PowerPoint).
 • Formació complementària i coneixements en matèria de Recursos Humans

FUNCIONS:

 • Estreta coordinació amb la resta de tècnics del propi Departament de Recursos Humans o d'altres àrees que participin dels mateixos processos, participant del mateix objectiu i resultat comú.
 • Configuració (establir el % de jornada) i disseny (establir l'organització de torn, horari i descansos preceptius) dels llocs de treball -d'acord a les necessitats productives que s'estableixin, les normatives legals vigents i considerant la disposició pressupostària-, de les diferents empreses/centres.
 • Manteniment de l'estructura dels llocs de treball de les diferents empreses/centres.
 • Configuració i sol·licitud de contractacions
 • Planificació i manteniment dels calendaris de treball.
 • Gestionar mensualment les diferents incidències (absències, variables, finalitzacions de contracte, etc..) i la seva vinculació amb el procés de nòmina.
 • Control d'absències i ajust de jornada laboral anuals.
 • Suport tècnic, formació, assessorament i acompanyament als comandaments i d'altres professionals en la implementació dels processos vinculats a l'administració i gestió  del personal que els impliquin, en tant que funcions de lideratge
 • Assessorament en relació a l'aplicació dels diferents convenis col·lectius d'aplicació a cada empresa/centre..
 • Control i assessorament en la política interna de RH de cada empresa (convocatòries, mobilitats i promocions professionals).
 • Participar en el procés d'assignació, seguiment i avaluació dels resultats de les DPO, en allò vinculat al procés de càlcul.
 • Gestió  i aplicació del procés Carrera Professionals dels Grups 3 al 7.
 • Altres tasques pròpies del lloc de treball com l'anàlisi de dades, emissió d'informes, complementació d'enquestes, gestió de vagues, etc...

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 17 de gener de 2022

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: SSIBE-TUGR

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat