Convocatòria interna/externa cap d'admissions de l'Àrea Bàsica de Palafrugell

Referència:
AP-CAPADMINABSPF

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Convocatòria Int/Ext Cap Admissions PF

La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

L'àmbit de l'atenció primària, gestiona 4 àrees bàsiques de salut del Baix Empordà: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí, així com els consultoris que depenen d'elles.

Es disposa de l'acreditació de Unitat Docent Multi professional d'Atenció Familiar i Comunitària.

S'OFEREIX:

 • Contracte indefinit a jornada completa.
 • Participació en el desenvolupament de nous projectes.
 • Complement de responsabilitat segons conveni SISCAT.

REQUISITS:

 • Títol de FP-II branca administrativa, o Cicle de Grau Superior o Batxillerat.
 • Informàtica a nivell d'usuari
 • Carnet de Conduir i vehicle propi
 • Mobilitat geogràfica dins l'àmbit comarcal

ES VALORARÀ:

 • Experiència en gestió d'equips.
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball
 • Coneixements de la sistemàtica de treball a l'Atenció Primària (programari informàtic propi -La Gavina, ECAP, SIAP, IntegRHo..., Circuits operatius i organització interna...)
 • Experiència en l'àmbit de primària
 • Idiomes

Perfil professional

 • Persona responsable, metòdica i organitzada
 • Direcció i desenvolupament de persones
 • Discreció i bon tracte
 • Optimització dels recursos disponibles
 • Adequació al canvi i flexibilitat
 • Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Donar suport tècnic a la Direcció de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS), fent la gestió diària del portal del treballador/a de tots els professionals que treballen a l'ABS.
 • Seguiment d'agendes per garantir l'accessibilitat al centre.
 • Oferir recolzament estratègic a la direcció del centre davant de situacions organitzatives o implementació de nous circuits així com assumir les funcions de gestió del mateix en la seva absència.
 • Fer-se càrrec localment de la unitat d'atenció al ciutadà i col·laborar si ho requereix la direcció del centre a l'hora de donar resposta a determinades queixes i/o suggeriments de la població.
 • Mentoratge dels nous professionals d'admissions.
 • Vetllar pel compliment de l'Itinerari Formatiu del personal d'admissions de l'ABS.
 • Mantenir informat a l'equip d'admissions de forma permanent i actualitzada dels objectius a assolir i les accions per dur-los a terme.
 • Garantir el funcionament dels processos administratius relacionats amb l'atenció del pacient i optimitzar-los pel correcte funcionament del centre.
 • Fer-se càrrec del control del manteniment del centre, essent la responsable per vetllar de la idoneïtat diària de les instal·lacions i alertar sobre deteriorament i desperfectes als serveis centrals de suport ( enginyeria, hoteleria, manteniment....)
 • Afavorir la integració i harmonització de les activitats dels professionals sanitaris i no sanitaris que formen els EAPS, amb independència del règim jurídic que els és d'aplicació, i d'aquells que hi col·laboren.
 • Participar i col·laborar en les reunions generals del l'ABS i de l'equip d'admissions.
 • Coordinar-se amb la resta d'admissions de l'entitat per donar una resposta integradora.
 • Assistir, quan calgui, a les reunions de Direcció d'acord a les directrius de l'entitat i de la Direcció assistencial.
 • Facilitar la coordinació amb la resta d' EAPs del sector, amb els serveis i les institucions sanitàries.
 • Acceptar les normes i procediments establerts en el si de la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE i/o procedents d'instàncies superiors.
 • Representar la institució quan s'escaigui .
 • Assegurar junt amb direcció la re acreditació del centre, si s'escau.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 31 de març de 2023.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB).

Referència: AP- CAPADMINABSPF

CLÀUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat