Graduats/des en Infermeria - Centre Palamós Gent Gran

Referència:
PGG-INF

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

CA - Resolució Graduat/da en Infermeria Centre Palamós Gent Gran

S'OFEREIX:

1 plaça a Trastorns Cognitius i Llarga Estada a dedicació completa (1654 h/anuals) i en torn de tarda.

1 plaça a dedicació completa (1654 h/anuals) i en torn variable (corretorns).

1 plaça a dedicació parcial (827 h/anuals) i en torn variable (corretorns).           

 • Contractació indefinida
 • Sou segons II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS.
 • Programa de Formació Continuada.

REQUISITS:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements i experiència en l'àmbit residencial i/o atenció sociosanitària.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball.
 • Orientació a l'usuari.

PERFIL:

 • Discreció i bon tracte.
 • Persona responsable, metòdica i organitzada
 • Capacitat d'iniciativa quant a organització, priorització de tasques i responsabilitat de les mateixes.
 • Capacitat de treball en equip i d'adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns i serveis
 • Dinamisme, relació assertiva i d'empatia amb la persona  gran i la seva família.
 • Equilibri emocional envers el malalt terminal.
 • Capacitat d'adaptació als canvis.
 • Promocionar la salut i la prevenció de la malaltia, dirigida a les persones grans.
 • Respectuós/a amb la persona gran i la seva família.

FUNCIONS i RESPONSABILITATS:

 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.
 • Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses.
 • Aplicar les tècniques pròpies d'infermeria.
 • Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d'elaborar, avaluar i modificar el PIA de cada persona.
 • Planificar i realitzar actuacions d'educació sanitària.
 • En cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'un/a usuari/ària, en absència del/de la metge/essa del centre residencial, prendre les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària, d'acord amb el protocol establert en el centre.
 • Establir la comunicació interna entre els diferents torns de treball i registrar de forma escrita la informació necessària per tal de garantir la continuïtat assistencial

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 23 d'abril de 2019.