Convocatòria Tècnic/a de Desenvolupament Recursos Humans

Referència:
SSIBE-TDESENV

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

Resolució Convocatòria Externa Tècnic Desenvolupament RRHH

El Departament de Recursos Humans de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà necessita incorporar un/a Tècnic/a de Desenvolupament de Persones.

Missió - vinculada a les funcions

Proporcionar suport tècnic en matèria de desenvolupament de persones en el marc de l'estratègia de Recursos Humans de l'entitat, amb la finalitat de garantir-ne l'adequació i millorar-ne la qualitat, sota l'òptica d'atracció, creixement i retenció del talent professional i en un entorn de treball saludable.

S'OFEREIX:

 • Contractació laboral a jornada completa (1654 h/a)
 • Sou segons Grup Professional PAS-TGS del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. I a valorar segons trajectòria professional.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

Formació

 • Llicenciatura o Grau en Psicologia -àmbit Treball i Organitzacions- o equivalent.
 • Formació complementària en matèria de  Recursos Humans i específica relacionada amb les funcions a desenvolupar.

Experiència

 • Experiència en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues mínima de 3 anys.

Perfil de competències específiques

 • Persona amb habilitats de treball en equip i cooperació, amb alta capacitat d'organització i planificació del propi treball.
 • Orientació al servei, capacitat resolutiva i presa de decisions, efectivitat i assoliment de resultats.
 • Comunicació, persuasió i coordinació.
 • Persona amb compromís professional amb la Institució i amb la feina, voluntat de millora i formació contínua.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements d'ofimàtica a nivell usuari avançat (Word, Excel, Access, PowerPoint).
 • Formació en aplicacions informàtiques de l'àrea de Recursos Humans
 • Formació complementària i coneixements en matèria de Recursos Humans

FUNCIONS:

 • Participar en la revisió,  desenvolupament i implementació  del procés  onboarding dels professionals.
 • Participar en la revisió,  desenvolupament i implementació  dels processos de selecció de personal.
 • Dissenyar i impulsar el desplegament de les entrevistes de desenvolupament competencial.
 • Assumir i coordinar els estudis de clima laboral.
 • Analitzar i proposar millores en els processos administratius i circuits en matèria de gestió del desenvolupament de personal.
 • Coordinar la informació i documentació, i elaborar els informes relatius als procesos que assumeixi.
 • Estreta coordinació amb la resta de tècnics del propi Departament de Recursos Humans o d'altres àrees que participin dels mateixos processos, participant del mateix objectiu i resultat comú.
 • Suport tècnic, assessorament  i seguiment als comandaments i d'altres professionals en la implementació dels processos vinculats al desenvolupament professional que els impliquin, en tant que funcions de lideratge.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 15 de desembre de 2020

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum -tot en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: SSIBE-TDESENV

Per a més informació telefoneu al 972 60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al correu electrònic recursoshumans(ELIMINAR)@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans).

NORMATIVA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL GRUP SSIBE 2020

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable:   Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE

Finalitat:          Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d' informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:    No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets:   Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat