Nous residents

Incorporació de nous residents 2019

Consulta la documentació a aportar per iniciar la teva residència

Documentació incorporació 2019

Documentación incorporación 2019

Places ofertades 2020

Aquest 2020 s'ofertaran 10 places de residents per a medicina i infermeria familiar i comunitària, i infermeria obstetricoginecològica i medicina interna

Especialitat Nombre de places

Medicina Familiar i Comunitària

5
Infermeria Familiar i Comunitària 3

Infermeria Obstetricoginecològica

Medicina Interna

1

1

Per més informació contacta amb: docencia@ssibe.cat

Consulta els itineraris formatius tipus

Itinerari formatiu tipus de MFiC

Itinerari formatiu tipus d’IFiC

Itinerari formatiu tipus d’Obstetrícia i Ginecologia

Itinerari formatiu tipus d’Infermeria Obstètricoginecolològica

Itinerari formatiu tipus de Medicina Interna

Drets i deures del resident

Drets:

 • Conèixer el programa de formació i també, si s'escauen, les adaptacions individuals
 • Tenir un tutor o tutora que l'ha d'assistir durant el desenvolupament de les activitats previstes en el programa de formació
 • Rebre, mitjançant una pràctica professional programada, tutelada i avaluada, una formació teoricopràctica mitjançant la seva integració en l'activitat assistencial
 • Ser informat de les funcions, tasques i els objectius assignats a la seva unitat
 • Exercir la professió amb un nivell de responsabilitat que ha d'augmentar progressivament a mesura que avanci el programa formatiu
 • Conèixer quins professionals de la plantilla hi ha a la unitat i consultar-los i demanar-los ajuda quan ho consideri necessari
 • Participar en activitats docents, investigadores, assistencials i de gestió clínica en les quals intervingui la unitat acreditada
 • Rebre una avaluació continuada, anual i final de l'aprenentatge amb la màxima objectivitat
 • Estar representat, en els termes que estableixi la legislació vigent, en la comissió nacional de l'especialitat i en les comissions de docència dels centres
 • Avaluar l'adequació de l'organització i el funcionament del centre a l'activitat docent
 • Rebre assistència i protecció de l'entitat docent en l'exercici de la professió
 • Disposar de la mateixa protecció en matèria de seguretat i salut laboral que la resta de treballadors de l'entitat en què presta serveis
 • No ser desposseït de la plaça si no és per alguna de les causes d'extinció previstes legalment o reglamentària

Deures:

 • Els que l'Estatut dels treballadors estableix amb caràcter general
 • Realitzar la totalitat del programa de formació amb dedicació a temps complet, sense compatibilitzar-ho amb qualsevol altra activitat
 • Formar-se seguint les instruccions del seu tutor o tutora, del personal sanitari i dels òrgans unipersonals i col·legiats de direcció i docents que s'encarreguen coordinadament del bon funcionament del centre i del desenvolupament del programa de formació
 • Conèixer i complir els reglaments i les normes de funcionament aplicables a les institucions que integren la unitat docent, especialment en el que es refereixi als drets dels pacients
 • Prestar personalment els serveis i realitzar les tasques assistencials que estableixi el programa de formació corresponent i l'organització funcional del centre, per adquirir la competència professional relativa a l'especialitat i també contribuir als fins propis de la institució sanitària
 • Utilitzar racionalment els recursos en benefici del pacient i evitar-ne l'ús il·legítim en benefici propi o de terceres persones

Beneficis socials

 • Bonus de 500€ per any de residència per assistir a congressos (inscripcions, viatges, allotjament, etc.), compra de material (mèdic, llibres, etc.), subscripcions a publicacions electròniques, etc.
 • Com a benefici social afegit, els àpats són gratuïts per als durant tot el període de la residència i inclouen:
  • Jornada laboral sense guàrdia: dinar del dia laborable
  • Jornada de guàrdia de 24 hores: esmorzar, dinar i sopar del dia de la guàrdia i esmorzar de l'endemà de la guàrdia.