Ajuts per a la presentació de comunicacions científiques a congressos i per a publicacions

Justificació i enfocament

Els professionals de SSIBE elaboren comunicacions científiques, que presenten a congressos, sigui en format pòster o bé en format de comunicació oral. La decisió del format, segons cada congrés, pot dependre del que sol·liciten els autors o d'una selecció que fa el comitè organitzador. L'assistència als congressos implica despeses diverses a part de la inscripció i altres que ja són cobertes per la via de formació externa.

També, una altra manera de presentar resultats d'estudis són els articles científics, que requereixen un complex treball de redacció i revisió. El Comitè de Recerca reconeix l'esforç que implica la publicació d'un article en una revista, que sovint comporta anar més enllà del compliment de les tasques assistencials amb una gran inversió d'esforç personal.

El Comitè de Recerca té entre les seves finalitats el foment de les activitats de recerca a la nostra entitat. Una de les accions per assolir aquest objectiu és proporcionar un incentiu econòmic que estimuli la realització de treballs de recerca, ajudi a la seva presentació en reunions científiques que tinguin un mínim impacte, i a la seva publicació en revistes científiques indexades.

Finalitat

Proporcionar ajuts econòmics als professionals de SSIBE per a la presentació a congressos de comunicacions orals i/o pòsters sobre resultats de treballs de recerca i/o publicació d'articles científiques en revistes del sector.

Destinataris

Professionals assistencials vinculats laboralment o adscrits funcionalment a algun centre de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), i també els residents de les Unitats docents de SSIBE

Condicions dels ajuts

La comunicació científica, sigui de l'etiologia que sigui, ha de presentar resultats d'un treball de recerca clínica aprovat prèviament pel Comitè de Recerca

 • Cal demanar l'ajut abans d'assistir al congrés. No es concediran ajuts si la petició es cursa una vegada aquest ja ha estat celebrat.
 • Previ a l'assistència al congrés, cal enviar al departament de recerca el pòster o la comunicació oral per a revisió i suport, si escau.
 • La comunicació oral o pòster han d'haver estat acceptats per ser presentats a un congrés científic oficial en que es faci un procés de revisió i selecció de propostes.
 • Es donarà l'ajut a la persona que cursi la petició, que podrà ser el primer autor/a o bé la persona que presenti en el congrés. Si qui demana l'ajut és diferent del primer autor/a o de l'IP del projecte, caldrà que tingui el seu consentiment per escrit (email) per demanar l'ajut.
 • Cas que un mateix treball es presenti a més d'un congrés, i que els successius siguin d'àmbit o tipus superior, es concedirà l'import diferencial respecte a l'ajut ja rebut, sempre i quan el contingut hagi evolucionat/actualitzat les dades. Si es tracta de la mateixa presentació o el mateix pòster només canviant capçaleres o títol, o traduïnt, no es concedirà l'import.
 • En el cas dels articles, no hi ha límit de nombre.

Exclusió dels ajuts:

 • S'exclouen les comunicacions, pòsters i articles de casos clínics, de descripció de procediments assistencials, i en general totes les comunicacions científiques que no siguin sobre treballs de recerca clínica aprovats pel comitè de recerca.
 • S'exclouen les comunicacions orals o pòsters presentats a activitats pròpies de SSIBE
 • S'exclouen les comunicacions científiques i els articles dimanants de projectes finançats en convocatòries públiques competitives.

Import dels ajuts:

Congressos internacionals:   Comunicació oral: 250€     Pòster: 125€
Congressos estatals:   Comunicació oral: 200€     Pòster: 100€
Congressos d'àmbit català:   Comunicació oral: 100€      Pòster: 50€
Activitats de l'àmbit de la Regió sanitària Girona:   Comunicació oral: 50€     Pòster: 25€
Publicació d'article científic en revista indexada: import a determinar segons taxes de revisió/publicació (el comitè de recerca valorarà el percentatge de l'import a concedir)

Procediment

 • El professional que vulgui optar a un ajut, a més de seguir el circuit habitual per a la sol·licitud de subvenció i permís per assistència a congressos via Formació, haurà d'efectuar una sol·licitud específica per demanar aquest ajut.
 • La sol·licitud s'efectuarà mitjançant el formulari disponible en aquest enllaç, on es registraran diverses dades relatives a la comunicació o article.
 • La Secretaria de Recerca verificarà amb el Servei de Formació que consti autoritzada la Sol·licitud de Formació Externa.
 • La presidència del Comitè de Recerca aprovarà directament les sol·licituds que s'ajustin clarament a les condicions especificades i n'ordenarà el pagament.
 • En les reunions del Comitè de Recerca s'informarà dels ajuts concedits, així com de les sol·licituds pendents d'aprovació per a que el Comitè prengui la decisió que escaigui.

Vigència

 • Aquests ajuts entren en vigor per a les comunicacions que es presentin a reunions científiques que es realitzin a partir del 8 de març de 2024.
 • La concessió d'aquests ajuts està condicionada en tot moment a la disponibilitat del Fons de Recerca. El Comitè de Recerca els pot deixar en suspens quan ho consideri necessari.
 • El Comitè de Recerca revisarà almenys un cop a l'any el manteniment d'aquests ajuts i les seves condicions.

Més informació a: recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat

ACCÉS A LA SOL.LICITUD