2021

Estudi d'incidència de la Síndrome antisintetasa a Catalunya entre 2016 i 2019
Promotor: ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL, Servei de Reumatologia
Investigador principal SSIBE: Eulàlia Armengol
Tipus d'estudi: Estudi observacional multicèntric retrospectiu
Descripció: Aquest estudi té per objectiu determinar la incidència i epidemiologia del SAS entre 2016 i 2019 a Catalunya. La IP local comenta que una vegada analitzat amb quants pacients podem participar, només tenim un pacient que compleixi els criteris d'inclusió.
Data d’aprovació: 9 de desembre 2021


- Valoració de la utilitat de la capil·laroscòpia com a predictora de manifestacions clíniques de la síndrome antisintetasa
Promotor: ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL, Servei de Reumatologia
Investigador principal SSIBE: Eulàlia Armengol
Tipus d'estudi: Estudi observacional multicèntric retrospectiu
Descripció: Segon subestudi CAPISAS, que té per objectiu determinar la utilitat de la capil.laroscòpia com predictora del desenvolupament de manifestacions orgàniques en persones amb AcAS (tant assimptomàtics com aquells que no compleixen criteris complerts de diagnòstic de SAS).
Data d’aprovació: 9 de desembre 2021


- Four-year effectiveness of COVID-19 vaccines against severe disease and asymptomatic infection: the COVIDVAC@SPAIN study
Promotor: Hospital universitario La Paz, Madrid. Antonio J. Carcas Sansuán, MD PhD
Investigador principal SSIBE: Arantxa Mera (Medicina Interna)
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que té 4 objectius per donar compliment a dos subestudis. 1. Estimar l'efectivitat de la vacuna per prevenir la infecció assimptomàtica. 2. Comparar el grau de replicació viral entre vacunats i no vacunats. 3 Estimar l'efectivitat de la vacuna per prevenir resultats severs en pacients hospitalitzats per COVID19. 4. Avaluar si això és diferent per a diferents variants.
Data d’aprovació: 9 de desembre 2021


- Seguridad de las técnicas de resección de pólipos pediculados (Paris Ip) grandes de colon.
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Marco Alburquerque (Digestiu Hospital Palamós)
Investigadors col.laboradors: Alba Luz Vargas (Digestiu Hospital Palamós), Julio Chevarría (Department of Nephrology. Beaumont Hospital. Dublin), Antonella Smarelli (Digestiu Hospital Palamós), César Ledezma (Digestiu Hospital Palamós), Eva Pijoan (Digestiu Hospital Palamós), Montse Figa, (Digestiu Clínica Girona/Hospital Josep Trueta), Ferrán González-Huiz (Digestiu Clínica Girona).
Tipus d'estudi: Observacional descriptiu, prospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal comparar la seguretat de les tècniques de resecció de pòlips colònics pediculats.
Data d'aprovació: 11 de novembre 2021


- Conscienciación en sostenibilidad ambiental del personal sanitario y su repercusión en el impacto ambiental de la asistencia sanitaria
Promotor: Universidad de Jaén, Dpto Enfermería / Biología
Investigador principal SSIBE: Ismael Charles Vila
Investigadors col.laboradors: Arionna López, Marc Cama
Tipus d'estudi: Estudi de tipus mixt seqüencial exploratori, quantitatiu descriptiu correlacional i qualitatiu descriptiu fenomenalògic
Descripció: estudi de metodologia mixta que busca avaluar l'impacte ambiental en diferents hospitals d'Andalusia i Catalunya, i les actituds, conscienciació, comportaments i percepcions del personal sanitari respecte l'impacte ambiental del sistema de salut.
Fase 1: petjada ecològica
Fase 2: enquesta electrònica als professionals sanitaris utilitzant les escales New Ecological Paradigm (NEP) i Healthcare Awareness Scale (HEAT)
Fase 3: qualitativa, amb grups focals amb professionals sanitaris
Data d’aprovació: 14 d’octubre 2021


- Estudio transversal de polifarmacia y desprescripción farmacológica mediante los criterios Less-Chron, en pacientes pluripatológicos institucionalizados en Torroella de Montgrí
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Domingo Sanfiel Zurita (Residents)
Investigadors col.laboradors: Laura Roca, M. J: Sánchez
Tipus d'estudi: estudi d'intervenció Pre-Post
Descripció: Estudi transversal que busca determinar la prevalença de polifarmàcia en pacients pluripatològics institucionalitzats a Torroella de Montgrí, i determinar quins es podrien beneficiar de l'ús dels criteris de Less-Chron per desprescriure fàrmacs.
Data d’aprovació: 14 d’octubre 2021


 – Prevalença de l'adherència terapèutica i grau de satisfacció dels pacients amb un nou model de dosificació de fàrmacs. Estudi de cohorts.
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Paula Bosch, Sandra Perich (Residents)
Investigadors col.laboradors: Eva Carpintero, Cruz Villar
Tipus d'estudi: estudi de cohorts, observacional i analític, retrospectiu
Descripció: Estudi que busca comparar el grau d'adherència i satisfacció dels pacients polimedicats que usen un de dos sistemes de dosificació de fàrmacs: el tradicional, vs el personalitzat.
Data d’aprovació: 14 d’octubre 2021


- Procés d'implantació d'un protocol d'higiene oral per augmentar el volum d'ingesta diària en persones dependents d'una residència geriàtrica
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Alba Badell
Investigadors col.laboradors: grup de treball de Disfàgia de Palamós Gent Gran
Tipus d'estudi: estudi longitudinal analític
Descripció: Estudi pre i post intervenció, que busca avaluar si la implementació d'un protocol d'higiene oral té un efecte positiu en la quantitat d'aliments ingerits, en pacients dependents institucionalitzats a Palamós Gent Gran.
Data d’aprovació: 14 d’octubre 2021


- Registro clínico de efectos adversos en la preparación para la colonoscopia en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Estudio. Bowel cleansing with renal impairment (BC-RIMP)
Promotor: Hospital del Mar, Barcelona
Investigador principal SSIBE: Eva Pijoan, Digestologia
Tipus d'estudi: Registre clínic prospectiu, observacional, multicèntric
Descripció: Estudi que busca avaluar els efectes adversos de la preparació de rutina per a una colonoscòpia en pacients amb insuficiència renal crònica de moderada a severa.
Data d’aprovació: 14 d’octubre 2021


- Percepción del paciente sobre el rol y la participación del residente en la consulta de atención primaria
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Alejandro Belmonte Cerezo (Residents)
Investigadors col.laboradors: Alicia Comerma Mendez, Gisela Pairet, Inma Sanchez, Erick Mayer , Oscar Villarreal
Tipus d'estudi: Observacional transversal
Descripció: Estudi que té per objectiu determinar el grau de coneixement del rol de MIR i determinar les característiques dels pacients que tenen major coneixement d'aquest rol, i aquells que triarien (o no) al MIR involucrat en la seva atenció.
Data d'aprovació: 14 d’octubre 2021


- Anàlisi de l'assistència sanitària a l'embaràs, part i postpart a la demarcació de Girona. Programa d'intervenció cap a un model d'atenció maternal respectuosa
Promotor: Institut Català de les Dones / UdG (Infermeria)
Investigador principal SSIBE: Gabriela Pérez Noceti
Investigadors col.laboradors: Zaira Reyes
Tipus d'estudi: Estudi format per 2 estudis: Qualitatiu, descriptiu i transversal amb un enfocament fenomenalògic // Quantitatiu, observacional, retrospectiu, analític i transversal
Descripció: Es tracta d'un estudi de metodologia mixta quali-quantitativa, que busca explorar el procés d'atenció al part, sota la hipòtesi que tot el procés d'atenció de l'embaraç, part i puerperi es basa en una assistència respectuosa, que està associada a una major satisfacció i millors resultats.
Data d'aprovació: 15 de juliol 2021


- Análisis en base poblacional de la tendencia de la incidencia y supervivencia de carcinoma de orofaringe en relación a la expresión de p16 en Girona en el período 1994-2018
Promotor: ICO Girona
Investigador principal SSIBE: Rosa Palhua
Tipus d'estudi: observacional retrospectiu
Descripció: Estudi poblacional, en base al Registre del càncer de Girona, que busca descriure la incidència i els seus canvis en el temps del COF, tant els COF general com els que expressen p16 (marcador d'infecció per HPV), i descriure les diferències en clínica, pronòstic i mortalitat.
Data d'aprovació: 15 de juliol 2021


- Evaluación postvacunal anual de la seroprevalencia de anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2 en profesionales sanitarios
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Sara Blanco Conde (Servei de Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Nati Ortells, Teresa Busquets, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Estudi de cohort prospectiu als 15 dies, 4 mesos i a l'any després de completar la vacunació
Descripció: estudi prospectiu on s'avaluaran els títols d'anticossos anti-S després de la vacunació COVID19 en professionals sanitaris de SSIBE.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Estudio observacional comparativo del grado de control y seguimiento de Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica pre-confinamiento Covid-19 y durante el mismo en Atención Primaria de Baix Empordà.
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Paula Barnés, Marta Erquícia (Residents)
Investigadors col.laboradors: Inma Sánchez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional comparatiu de 2 períodes
Descripció: es tracta d'un estudi observacional que busca avaluar el control i seguiment de pacients amb patologies cròniques (DM, HTA, EPOC) a les 4 ABS, i com la pandèmia ha afectat aquest seguiment ambulatori. Es compararan 2 anys previs amb l'any posterior a la pandèmia.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Assaig clínic d'un programa educatiu sobre el procés de trasplantament de donant cadàver a pacients en hemodiàlisis de Catalunya central i Girona
Promotor: Ester Oriol Vila (UVIC)
Investigador principal SSIBE: Mònica Manresa
Tipus d'estudi: Assaig clínic aleatoritzat per blocs de dos grups, simple cec
Descripció: assaig clínic que pretén avaluar l'eficàcia d'un programa educatiu de 8 setmanes sobre el procés de transplantament dirigit a pacients en HD en llista d'espera per al seu primer transplantament de ronyó de donant cadàver, i veure si aquesta intervenció té un efecte positiu en la qualitat de vida i en l'alfabetització de la salut d'aquests pacients.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Manejo de los Lípidos en pacientes con Ictus en Catalunya: estudio MALIC
Promotor: Consorci Sanitari de Terrassa
Investigador principal SSIBE: M. Cruz Almendros
Tipus d'estudi: Estudi observacional, epidemiològic, transversal, multicèntric
Descripció: estudi observacional, transversal (en dos moments) i multicèntric a Catalunya que té per objectiu principal conèixer el tractament hipolipemiant que reben els pacients amb ictus isquèmic no cardioembòlic i AIT a Catalunya.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Efectividad y coste-efectividad de una intervención virtual (CdPV) para la mejora del empoderamiento de pacientes con cardiopatía isquémica en Atención Primaria (AP)- PI18/01404
Promotor: Fundació Avedis Donavedian
Investigador principal SSIBE: Juan Carlos Sevilla
Tipus d'estudi: assaig clínic controlat, pragmàtic i aleatoritzat
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat d'una Comunitat de Pràctica (CdP) virtual dirigida a pacients amb cardiopatia isquèmica (CI), per millorar el seu coneixement, habilitats i autoconfiança per gestionar la seva pròpia salut i l'assistència sanitària que rep.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Infección por coronavirus SARS-CoV-2 en el personal de los centros de SSIBE
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Cristina Torrego (Residents)
Investigadors col.laboradors: M. Cruz Rodríguez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional
Descripció: estudi retrospectiu que té per objectiu determinar la incidència d'infecció per SARS-CoV-2 en professionals de SSIBE durant el primer any de la pandèmia.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- La relación entre soledad y polifarmacia en mayores de 60 años en el CAP de Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Pierpaolo Arciello Corredoira (Residents)
Investigadors col.laboradors: Juan Ignacio Sáenz Hernáiz, Albert Mas i Martí, Estel Fauria i Bayo
Tipus d'estudi: Estudi transversal període del 28/1 al 19/2 de 2019
Descripció: estudi que vol analitzar la utilització de fàrmacs en adults entre 60 i 85 anys d'edat al CAP de Palafrugell, comparant els catalogats com que se senten sols, amb aquells que no s'hi senten.
Data d'aprovació: 11 de març 2021


- Incidencia y severidad de COVID-19 personas VIH-positivas en TAR en España (CoVIHd)
Promotor: Plan nacional del SIDA (Ministerio de Sanidad)
Investigador principal SSIBE: Miquel Hortós (Residents)
Investigadors col.laboradors: Àngels Masabeu
Tipus d'estudi: Estudi observacional, de cohort retrospectiva
Descripció: estudi que té per objectiu avaluar si les persones que viuen amb infecció per VIH i que reben tractament antirretroviral en base a Tenofovir®, tenen menys risc de desenvolupar COVID o presentar una malaltia per coronavirus més lleu, amb menor mortalitat, comparat amb altres tractaments antirretrovirals.
Data d'aprovació: 11 de març 2021


- Estudio de la prevalencia de Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) según los criterios GLIM en pacientes oncohematológicos en los hospitales de día en España (Onconutridos)
Promotor: Sociedad española de farmacia hospitalaria
Investigador principal SSIBE: Adriana San Juan
Tipus d'estudi: Estudi transversal, descriptiu i multicèntric
Descripció: estudi que té per objectiu principal determinar la prevalença de risc de desnutrició i de desnutrició relacionada amb la malaltia (DRE), en pacients oncohematològics en tractament actiu en hospitals de dia d'Espanya.
Data d'aprovació: 11 de març 2021


- Serie de casos de probables re-infecciones por SARS-CoV-2 en profesionales de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Anabel Martín Urda
Investigadors col.laboradors: Roca Toda, José Andrés Marchena, Mari Cruz Rodríguez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional (sèrie de casos)
Descripció: estudi que té per objectiu principal descriure els casos de probable reinfecció per SARS-CoV-2 entre el personal de SSIBE, i com objectius secundaris reportar les variants del virus SARS-CoV-2 circulants en el nostre medi.
Data d'aprovació: 21 de gener 2021
RESULTATS
Critical Presentation of a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Reinfection: A Case Report.