2021


- Anàlisi de l'assistència sanitària a l'embaràs, part i postpart a la demarcació de Girona. Programa d'intervenció cap a un model d'atenció maternal respectuosa
Promotor: Institut Català de les Dones / UdG (Infermeria)
Investigador principal SSIBE: Gabriela Pérez Noceti
Investigadors col.laboradors: Zaira Reyes
Tipus d'estudi: Estudi format per 2 estudis: Qualitatiu, descriptiu i transversal amb un enfocament fenomenalògic // Quantitatiu, observacional, retrospectiu, analític i transversal
Descripció: Es tracta d'un estudi de metodologia mixta quali-quantitativa, que busca explorar el procés d'atenció al part, sota la hipòtesi que tot el procés d'atenció de l'embaraç, part i puerperi es basa en una assistència respectuosa, que està associada a una major satisfacció i millors resultats.
Data d'aprovació: 15 de juliol 2021


- Análisis en base poblacional de la tendencia de la incidencia y supervivencia de carcinoma de orofaringe en relación a la expresión de p16 en Girona en el período 1994-2018
Promotor: ICO Girona
Investigador principal SSIBE: Rosa Palhua
Tipus d'estudi: observacional retrospectiu
Descripció: Estudi poblacional, en base al Registre del càncer de Girona, que busca descriure la incidència i els seus canvis en el temps del COF, tant els COF general com els que expressen p16 (marcador d'infecció per HPV), i descriure les diferències en clínica, pronòstic i mortalitat.
Data d'aprovació: 15 de juliol 2021


- Evaluación postvacunal anual de la seroprevalencia de anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2 en profesionales sanitarios
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Sara Blanco Conde (Servei de Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Nati Ortells, Teresa Busquets, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Estudi de cohort prospectiu als 15 dies, 4 mesos i a l'any després de completar la vacunació
Descripció: estudi prospectiu on s'avaluaran els títols d'anticossos anti-S després de la vacunació COVID19 en professionals sanitaris de SSIBE.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Estudio observacional comparativo del grado de control y seguimiento de Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica pre-confinamiento Covid-19 y durante el mismo en Atención Primaria de Baix Empordà.
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Paula Barnés, Marta Erquícia
Investigadors col.laboradors: Inma Sánchez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional comparatiu de 2 períodes
Descripció: es tracta d'un estudi observacional que busca avaluar el control i seguiment de pacients amb patologies cròniques (DM, HTA, EPOC) a les 4 ABS, i com la pandèmia ha afectat aquest seguiment ambulatori. Es compararan 2 anys previs amb l'any posterior a la pandèmia.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Assaig clínic d'un programa educatiu sobre el procés de trasplantament de donant cadàver a pacients en hemodiàlisis de Catalunya central i Girona
Promotor: Ester Oriol Vila (UVIC)
Investigador principal SSIBE: Mònica Manresa
Tipus d'estudi: Assaig clínic aleatoritzat per blocs de dos grups, simple cec
Descripció: assaig clínic que pretén avaluar l'eficàcia d'un programa educatiu de 8 setmanes sobre el procés de transplantament dirigit a pacients en HD en llista d'espera per al seu primer transplantament de ronyó de donant cadàver, i veure si aquesta intervenció té un efecte positiu en la qualitat de vida i en l'alfabetització de la salut d'aquests pacients.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Manejo de los Lípidos en pacientes con Ictus en Catalunya: estudio MALIC
Promotor: Consorci Sanitari de Terrassa
Investigador principal SSIBE: M. Cruz Almendros
Tipus d'estudi: Estudi observacional, epidemiològic, transversal, multicèntric
Descripció: estudi observacional, transversal (en dos moments) i multicèntric a Catalunya que té per objectiu principal conèixer el tractament hipolipemiant que reben els pacients amb ictus isquèmic no cardioembòlic i AIT a Catalunya.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Efectividad y coste-efectividad de una intervención virtual (CdPV) para la mejora del empoderamiento de pacientes con cardiopatía isquémica en Atención Primaria (AP)- PI18/01404
Promotor: Fundació Avedis Donavedian
Investigador principal SSIBE: Juan Carlos Sevilla
Tipus d'estudi: assaig clínic controlat, pragmàtic i aleatoritzat
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat d'una Comunitat de Pràctica (CdP) virtual dirigida a pacients amb cardiopatia isquèmica (CI), per millorar el seu coneixement, habilitats i autoconfiança per gestionar la seva pròpia salut i l'assistència sanitària que rep.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- Infección por coronavirus SARS-CoV-2 en el personal de los centros de SSIBE
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Cristina Torrego (Residents)
Investigadors col.laboradors: M. Cruz Rodríguez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional
Descripció: estudi retrospectiu que té per objectiu determinar la incidència d'infecció per SARS-CoV-2 en professionals de SSIBE durant el primer any de la pandèmia.
Data d'aprovació: 13 de maig 2021


- La relación entre soledad y polifarmacia en mayores de 60 años en el CAP de Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Pierpaolo Arciello Corredoira (Residents)
Investigadors col.laboradors: Juan Ignacio Sáenz Hernáiz, Albert Mas i Martí, Estel Fauria i Bayo
Tipus d'estudi: Estudi transversal període del 28/1 al 19/2 de 2019
Descripció: estudi que vol analitzar la utilització de fàrmacs en adults entre 60 i 85 anys d'edat al CAP de Palafrugell, comparant els catalogats com que se senten sols, amb aquells que no s'hi senten.
Data d'aprovació: 11 de març 2021


- Incidencia y severidad de COVID-19 personas VIH-positivas en TAR en España (CoVIHd)
Promotor: Plan nacional del SIDA (Ministerio de Sanidad)
Investigador principal SSIBE: Miquel Hortós (Residents)
Investigadors col.laboradors: Àngels Masabeu
Tipus d'estudi: Estudi observacional, de cohort retrospectiva
Descripció: estudi que té per objectiu avaluar si les persones que viuen amb infecció per VIH i que reben tractament antirretroviral en base a Tenofovir®, tenen menys risc de desenvolupar COVID o presentar una malaltia per coronavirus més lleu, amb menor mortalitat, comparat amb altres tractaments antirretrovirals.
Data d'aprovació: 11 de març 2021


- Estudio de la prevalencia de Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) según los criterios GLIM en pacientes oncohematológicos en los hospitales de día en España (Onconutridos)
Promotor: Sociedad española de farmacia hospitalaria
Investigador principal SSIBE: Adriana San Juan
Tipus d'estudi: Estudi transversal, descriptiu i multicèntric
Descripció: estudi que té per objectiu principal determinar la prevalença de risc de desnutrició i de desnutrició relacionada amb la malaltia (DRE), en pacients oncohematològics en tractament actiu en hospitals de dia d'Espanya.
Data d'aprovació: 11 de març 2021


- Serie de casos de probables re-infecciones por SARS-CoV-2 en profesionales de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Anabel Martín Urda
Investigadors col.laboradors: Roca Toda, José Andrés Marchena, Mari Cruz Rodríguez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional (sèrie de casos)
Descripció: estudi que té per objectiu principal descriure els casos de probable reinfecció per SARS-CoV-2 entre el personal de SSIBE, i com objectius secundaris reportar les variants del virus SARS-CoV-2 circulants en el nostre medi.
Data d'aprovació: 21 de gener 2021
RESULTATS
Critical Presentation of a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Reinfection: A Case Report.