2022


Descripció dels episodis de sepsis neonatal primerenca a l'Hospital de Palamós
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Erick Mayer (Pediatria)
Investigadors col.laboradors: Laura Geronès, Maria Ribes, Anna Miralles, Edgar Eslava, Anna Bobe, Yenia Rey, Liborio Paz
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que es portarà a terme des del servei de Pediatria que tè per objectius principals: 1. Determinar la incidència de sèpsis neonatal primerenca al nostre hospital. 2. Determinar la concordança entre la calculadora de risc de Kaiser Permanent i el cribratge per categories de risc en la identificació de casos de SNT.
Data d'aprovació: 15 de desembre 2022


Avaluació de l'efectivitat del cribrat oportunista de Chlamydia en dones sexualment actives entre 16 i 25 anys de la comarca del Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Julia Irigoyen (Resident)
Investigadors col.laboradors: Erick Fernando Mayer Arispe, María Luisa Monje Beltrán, Daniel Pérez Pleguezuelo, Eva María Vicedo Madrazo
Tipus d'estudi: Assaig no controlat, amb medició de variables pre-post, entre 2013 i 2022
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat del programa de cribratge oportunista de CT en dones sexualment actives entre 16 i 25 anys que està actualment establert a SSIBE des de l'any 2018 segons les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Data d'aprovació: 15 de desembre 2022


Detección de enfermedades hereditarias en pacientes con insuficiencia renal crónica de etiología no filiada (Estudio Gensen)
Promotor: Sociedad española de Nefrología
Investigadora principal SSIBE: Rosa Garcia Osuna (Nefrologia i Hemodiàlisi)
Tipus d'estudi: De cohorts, multicèntric
Descripció: L'objectiu principal d'aquesta proposta és dur a terme un estudi genètic complet dels pacients - del nostre medi - amb la malaltia renal crònica en estadi V sense causa clara, per tal d'augmentar el nombre de pacients amb diagnòstic etiològic i, per tant, disposar d'un major coneixement del seu pronòstic personal i familiar, a més d'oferir una gestió individualitzada de cada cas.
Data d’aprovació: 15 de desembre 2022


Salut percebuda i qualitat de vida de la població atesa inclosa al programa ATDOM a l'ABS Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Alba Rubí (Resident)
Investigadores col.laboradores: Eva Boix, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Transversal entre desembre del 2022 i gener del 2023
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per finalitat conèixer la situació actual de la població que forma part de l'ABS de Palafrugell, amb protocol obert d'atenció domiciliària (ATDOM). Saber quins pacients tenim inclosos al programa ATDOM, quina qualitat de vida tenen els usuaris d'aquest protocol, així com totes les característiques del seu estat biopsicosocial.
Data d’aprovació: 15 de desembre 2022


Descripció dels nivells II de triatge en un servei d'urgències d'un hospital comarcal
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Nati Ortells (Servei d'Urgències)
Investigadores col.laboradores: Lydia Garcia, Anna Vives, Sheila Urbano
Tipus d'estudi: Descriptiu, retrospectiu, observacional
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal descriure les característiques dels pacients assignats com nivell II de triatge; i per objectius secundaris descriure el temps d'espera i comparar-lo amb el gold standard, descriure els motius de consulta, descriure l'aplicació del protocol d'analgesia durant el triatge, descriure el destí a l'alta i reconsultes, i descriure la utilització del box de crítics.
Data d’aprovació: 10 de novembre 2022


Anàlisi de l’associació entre valors elevats d’HDL i mortalitat
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Kawtar El-Korchy (Resident)
Investigadores col.laboradores: Núria Parals, José M. Inoriza
Tipus d'estudi: Estudi observacional, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Ambiciós i novedós estudi sobre una mostra poblacional d'entre 20-30.000 pacients que té per objectiu principal analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat (>80 mg/dl) amb la mortalitat i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars; i com objectius secundaris: 1) Analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat i la mortalitat en pacient amb cardiopatia isquèmica. 2) Analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat i la mortalitat en pacient sense Cardiopatia Isquèmica. 3) Calcular la prevalença de la població diagnosticada de Cardiopatia Isquèmica que presenta HDL elevat. 4) Calcular la incidència d'esdeveniments cardiovasculars amb HDL extremadament elevat sense cardiopatia isquèmica a l'inici del seguiment.
Estudi que es realitzarà en pacients residents el 2006 en alguna de les quatre àrees bàsiques de SSIBE nascuts entre 1/1/1934 i 31/12/1970 als quals entre l'1/1/2006 i 31/12/2010 se'ls hagi realitzat almenys una determinació de HDL-C.
La hipòtesi que es vol demostrar és que els nivells extremadament elevats de HDL-C no redueixen la mortalitat en pacients amb cardiopatia isquèmica.
Data d’aprovació: 10 de novembre 2022


Protocol FIS-MÀ 1.0. Disseny d'un protocol d'actuació en fisioteràpia de la mà
Promotor: UVIC-UCC Campus Manresa i Parc Hospitalari Martí i Julià. Institut d'Assistència Sanitària. Hospital de Santa Caterina. Girona
Investigador principal SSIBE: M. Teresa Maneiro (RHB)
Tipus d'estudi: Estudi no experimental, transeccional i descriptiu
Descripció: Es tracta d'un estudi promogut per la UVIC i l'IAS, en el qual participem per tal d'elaborar un protocol d'actuació en fisioteràpia de la ma. Es farà un qüestionari que aportarà informació sobre el grau de coneixement del professionals fisioterapeutes envers al tractament de la mà. En segon lloc s'analitzarà la bibliografia existent sobre qüestionaris validats que reflecteixin el grau de coneixement dels fisioterapeutes respecte el tractament de la mà, i finalment s'aplicarà el qüestionari construït/adaptat als serveis de fisioteràpia dels centres públics i concertats de les comarques gironines.
Data d’aprovació: 10 de novembre 2022


Intervenció per millorar el coneixement en salut sexual de joves entre 16-18 anys, a Palamós
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Sandra Samaniego, Álvaro Villaciervos (Residents)
Investigadores col.laboradores: Cristina Montañés, Mercè Pallarès, Vanesa Bartrons
Tipus d'estudi: Estudi d'intervenció pre-post
Descripció: Estudi que té per objectiu determinar el percentatge de canvi en el grau de coneixement sobre salut sexual i reproductiva en adolescents entre 16 i 18 anys, tres mesos després duna intervenció educativa realitzada per personal sanitari. Els objectius secundaris són: 1) Determinar el grau de coneixement preintervenció, 2) Determinar el grau de coneixement postintervenció, 3) Analitzar les possibles barreres que puguin impedir arribar a cert grau de coneixement en matèria de salut sexual.
Data d’aprovació: 10 de novembre 2022


Efectivitat de xerrades educatives per millorar el coneixement sobre hàbits alimentaris saludables i activitat física en escolars de 1r d'ESO de la Bisbal d'Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Pilar Ibarra Úbeda (Resident)
Investigadora col.laboradora: Mercè Agustí Sánchez
Tipus d'estudi: Assaig clínic no controlat entre 10/2022 i 02/2023
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar l'efectivitat d'unes xerrades educatives per millorar el coneixement sobre els hàbits alimentaris saludables i l'activitat física en adolescents de 1r d'ESO.
Data d’aprovació: 10 de novembre 2022


SARS-CoV-2 and other respiratory viruses in childhood: different approaches to define predictive models for their diagnosis and epidemiological evolution
Promotor: Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Dr. Antoni Soriano Arandes
Investigadors principals SSIBE: Erick Mayer, Laura Geronès (Pediatria)
Tipus d'estudi: Estudi observacional prospectiu de cohort
Descripció: subestudi EPI: Construir un model epidemiològic predictiu, entenent la relació entre el COVID i altres infeccions virals respiratòries (IVR) (grip i VRS principalment). Determinar l'impacte de la vacunació contra la grip a l'epidemiologia de les IVR en nens. Desenvolupar un sistema sentinella basat en els diagnòstics d'IVR en nens.
Subestudi HOST: Desenvolupar un score de predicció clínica per discriminar COVID d'altres IVR en nens. Correlacionar la clínica amb les variants circulants de COVID. Determinar els factors de risc associats amb severitat de COVID en cas de coinfeccions amb altres IVR o bacteris.
Data d'aprovació: 13 d’octubre 2022


Anàlisi dels accidents relacionats amb activitats subaquàtiques atesos a l’Hospital de Palamós entre 2017 i 2021
Promotor: FECDAS
Investigador principal SSIBE: José M. Inoriza (UMH)
Investigadors col.laboradors: per determinar
Tipus d'estudi: Estudi observacional, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Estudi promogut per la Federació catalana d'activitats subaquàtiques, que té per objectiu descriure els casos d'accidents relacionats amb activitats subaquàtiques tractats a la unitat de medicina hiperbàrica del nostre hospital, de forma retrospectiva entre 2017 i 2021.
Data d'aprovació: 15 de setembre 2022


Factores asociados a la calidad de vida de pacientes del ABS Palafrugell, con presencia de heridas crónicas en miembros inferiores
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Berta Carro Gil (Resident)
Investigadors col.laboradors: Elsa Rueda Tubert i altres infermeres del CAP Palafrugell
Tipus d'estudi: Estudi transversal
Descripció: Estudi que té per objectiu estimar la qualitat de vida relacionada amb la salut i estudiar factors associats dels pacients amb ferides cròniques que acudeixen a la consulta de primària de l'ABS Palafrugell.
Data d’aprovació: 15 de setembre 2022


Ecografía clínica per al diagnòstic de fractures d’ossos llargs ens nens i nenes
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Dalcio Dos Santos (Urgències)
Investigadors col.laboradors: Nati Ortells, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Estudi observacional prospectiu de prova diagnòstica
Descripció: Estudi que vol analitzar la capacitat predictiva de l'ecografia clínica com a prova diagnòstica per detectar fractures òssies en ossos llargs de nens i adolescents.
Data d’aprovació: 19 de juliol 2022


Prevalencia de burnout en el ámbito de la atención primaria en el Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Oscar Villarreal (Resident)
Investigadora col.laboradora: Alícia Comerma
Tipus d'estudi: Estudi transversal
Descripció: Anàlisi de la prevalença del burnout segons les característiques sociodemogràfiques de les persones enquestades i identificar possibles factors que propiciin el desenvolupament del burnout així com factors protectors.
Data d’aprovació: 14 de juliol 2022


Rendimiento diagnóstico y éxito técnico del uso de micro-pinza de biopsias Moray®, en lesiones quísticas pancreáticas
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Alba Luz Vargas (Digestiu Hospital Palamós)
Investigadors col.laboradors: Ferrán González-Huiz (Digestiu Clínica Girona), Marco Alburquerque (Digestiu Hospital Palamós), Montse Figa, (Digestiu Clínica Girona/Hospital Josep Trueta, César Ledezma (Digestiu Hospital Palamós), Jorge Núñez (Hospital universitario del Sureste, Madrid), Fèlix Junquera (Parc Taulí hospital universitari) , Inma Sánchez (GRESSIRES-SSIBE)
Tipus d'estudi: Multicèntric, observacional descriptiu, prospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu determinar l'èxit tècnic i el rendiment diagnòstic de la Micropinça Moray®, en l'avaluació de les lesions quístiques pancreàtiques per ultrasonografia endoscòpica.
Data d'aprovació: 9 de juny 2022


Determinació del perfil de sensibilitat a antibiòtics de l’Helicobacter pylori en població pediàtrica del Baix Empordà
Projecte guanyador Beca Joan Prat 2022
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Maria Ribes (Pediatria)
Tipus d'estudi: Transversal, prospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal determinar la prevalença de resistència a antibiòtics de l'Helicobacter Pylori en pacients pediàtrics entre 6 i 14 anys a la nostra comarca
Data d’aprovació: 9 de juny 2022


Assaig clínic per avaluar l'efectivitat d'una intervenció educativa en atenció primària per millorar el control metabòlic de la diabetis mellitus tipus 2 en població musulmana
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Judit Romero Rosa (Resident)
Investigadores col.laboradores: Maria José Sánchez Doblado, Kawtar, el Korchy Ben Amar, Inma Sánchez Pérez
Tipus d'estudi: Assaig clínic aleatoritzat
Descripció: Assaig clínic aleatoritzat, que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat de la dieta del plat adaptada a la població musulmana per millorar el grau de control de la DM 2, l'activitat física i l'adherència el tractament farmacològic i la reducció del pes corporal.
Data d’aprovació: 12 de maig 2022


Estat nutricional com determinant de salut i malaltia
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Estel Fauria, Victoria Martínez, Carlota Pujol (Residents)
Investigadors col.laboradors: Antonia Garbajosa, Erick Mayer, Mercè Pallarés, Juan Ignacio Sáenz, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: estudi transversal, prospectiu
Descripció: Estudi transversal que busca avaluar l'estat nutricional d'una població semirural.
Data d'aprovació: 13 de gener 2022


Prevalença de COVID19 en població amb malalties immunomediades i factors associats
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Eulàlia Armengol (Reumatologia)
Tipus d'estudi: Observacional transversal, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal estimar la prevalença d'infecció per COVID19 en població amb malalties immunomediades.
Data d'aprovació: 13 de gener 2022