2023

En què es basa una atenció pediàtrica de qualitat? Les percepcions de les persones usuàries, els familiars i els professionals del servei de pediatria del CAP de Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Isabel Muñoz Ramírez
Investigadors col.laboradors: Oriol Garcia Codina, Nacho Pascual, Carolina Parra
Tipus d'estudi: transversal, observacional
Descripció: Estudi que té per objectius conèixer quins elements defineixen una atenció pediàtrica centrada en la persona per a famílies, usuaris/es atesos i professionals de l'equip de pediatria del CAP de Palafrugell. També es pretén identificar aspectes de millora a partir dels resultats de l'estudi, que puguin ser objectius a treballar amb metodologia participativa.
Data d'aprovació: 9 de maig 2023


Estudio de incidencia de infección por BMR en una cohorte prospectiva y multicéntrica realizada en hospitales españoles
Promotor: SEIMC
Investigadores principals SSIBE: Núria Torrellas (Laboratori), Arantxa Mera (Med. Interna)
Tipus d'estudi: Estudi transversal, prospectiu, de cohort
Descripció: Estudi que té per objectiu principal estimar la càrrega global de les infeccions per BMR, mortalitat crua als 14 i 30 dies, i els anys de vida perduts.
Data d’aprovació: 9 de maig 2023


Influència de la pandèmia SARS-CoV-2 en la transmissió de la sífilis a la població: un estudi retrospectiu
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi Amghar, Cristian Malagón Corominas, Manuel Bouzón, Esther Almodovar
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal determinar la prevalença de Mycoplasma i Ureaplasma spp. en mostres clíniques retrospectives, i com objectiu secundari analitzar la distribució d'aquests microorganismes segons diferents variables clíniques, com ara l'edat dels pacients, el sexe, la regió geogràfica i el tipus de mostres clíniques.
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Establiment de valors de referència per a la tècnica d'immunoquímica de PTH: un estudi per a la determinació de rangs normals en una població adulta
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Teresa Busquets Puigdevall, Sara Càrdenas Pelaez, Alba España Betriu, Esther Almodóvar i Ana Campos Seoane
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu establir els valors de referència per a una tècnica d'immunoquímica de PTH.
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Prevalença d'hemocromatosi hereditària
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi, Cristian Malagón, Marta Ribera, Natàlia Claver
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi retrospectiu que té per objectiu principal determinar la prevalença de la Hemocromatosi Hereditària en la població del Baix Empordà, i com objectius secundaris:
· Descriure les característiques demogràfiques dels pacients amb Hemocromatosi Hereditària
· Identificar les complicacions associades a la Hemocromatosi Hereditària en aquesta població
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Impacte de la sistematització de la intervenció del treball social sanitari en pacients
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Clàudia Illa (Treball Social)
Investigadora col.laboradora: Sílvia Carrasco
Tipus d'estudi: Estudi transversal prospectiu, delimitat entre el mes de març i de desembre de l'any 2022
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectius: 1. Estudiar les necessitats socials que deriven de l'inici o manteniment del tractament d'hemodiàlisi.
2. Avaluar l'impacte de la sistematització de la primera visita de treball social amb els pacients que realitzen el tractament d'hemodiàlisi.
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Urgències hospitalàries en pacients d'atenció domiciliària, característiques i evitabilitat
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Abel Porter (Resident Infermeria FiC)
Investigadors col.laboradors: Laura López, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Estudi transversal entre 01/09/2021 i 31/08/2022
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar els diagnòstics en les visites al servei d'urgències hospitalàries dels pacients en programes d'AD, per estimar el episodis potencialment evitables d'acord amb el llistat d'ACSC de Zuñiga & Gaertner. Pel que fa als objectius secundaris: 1. Procedència dels pacients 2. Destí de l'alta 3. Descripció de la població (sexe i edat) 4. Analitzar l'associació dels episodis potencialment evitables i els factors de sexe, edat, morbiditat (en base a los grups CRG), ABS assignada i agrupació diagnòstica de l'episodi
Data d'aprovació: 9 de març 2023


Análisis de la adecuación del uso de Profilaxis Antibiótica en procedimientos Quirúrgicos realizados en España (ProA-Q)
Promotor: Fundación española de farmacia hospitalaria
Investigador principal SSIBE: Carmina Fernández (Farmàcia)
Investigadores col.laboradores: Montse Cols, Núria Bosacoma
Tipus d'estudi: Observacional, transversal, retrospectiu, multicèntric
Descripció: Com objectiu principal té el propòsit d'valuar l'adequació de l'ús de profilaxi antibiòtica en pacients sotmesos a procediments quirúrgics a centres hospitalaris d'Espanya, de manera global i en funció del tipus de procediment realitzat. Pel que fa als objectius secundaris: 1. Percentatge de centres participants que tenen guies locals per a la prescripció de profilaxi antibiòtica quirúrgica, 2. Analitzar el grau de concordança entre la profilaxi antibiòtica recomanada per les guies dels diferents hospitals, entre si, i respecte a la recomanada a la literatura per a cada tipus d'intervenció quirúrgica, 3. Avaluar l'adequació de l'ús de profilaxi antibiòtica segons les guies locals i les recomanacions disponibles a la literatura per a la prescripció de profilaxi antibiòtica quirúrgica quant a indicació, antimicrobià triat, dosi, via d'administració, timing, redosificació i durada.
Data d'aprovació: 9 de març 2023


Evaluación del manejo clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca en las unidades de enfermedad renal crónica avanzada en España
Promotor: Sociedad española de Nefrología
Investigador principal SSIBE: M. Constanza Glucksmann (Nefrologia i Hemodiàlisi)
Investigadors col.laboradors: Rosa Garcia Osuna
Tipus d'estudi: Transversal retrospectiu entre l'1 de gener 2021 i 31 de març 2021
Descripció:Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal determinar el percentatge de pacients amb ERCA i IC amb FEVI preservada, mitjanament reduïda, o reduïda, en que el tractament de la IC s'ajusta al que marquen les guies vigents, en el moment de la realització de l'estudi. Com objectius secundaris té: 1) Avaluar la prevalença d'IC (amb FEVI preservada, mitjanament reduïda i reduïda) en les consultes d'ERCA. 2) Determinar la forma de realitzar el diagnòstic d'IC en les consultes d'ERCA, i 3) identificar potencials factors limitants que condicionin el maneig no òptim dels pacients amb ERCA i IC.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023


Evaluación de los factores relacionados con la implementación de intervenciones prequirúrgicas para ayudar a dejar de fumar
Promotor: Xarxa Catalana d’hospitals sense fum – ICO
Investigador principal SSIBE: Onel Morales (Anestèsia)
Investigadors col.laboradors: JM. Marqueta, Raquel Górriz
Tipus d'estudi: Transversal
Descripció: Es tracta d'una enquesta a professionals del bloc quirúrgic per avaluar els factors que intervenen en la implementació d'intervencions per ajudar a deixar de fumar, per part dels professionals de la salut en les visites prequirúrgiques.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023


Avaluació de l'efectivitat del cribrat oportunista de Chlamydia en dones sexualment actives entre 16 i 25 anys de la comarca del Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Julia Irigoyen (Resident)
Investigadors col.laboradors: Erick Fernando Mayer Arispe, María Luisa Monje Beltrán, Daniel Pérez Pleguezuelo, Eva María Vicedo Madrazo
Tipus d'estudi: Assaig no controlat, amb medició de variables pre-post, entre 2013 i 2022
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat del programa de cribratge oportunista de CT en dones sexualment actives entre 16 i 25 anys que està actualment establert a SSIBE des de l'any 2018 segons les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023


Análisis de la asociación entre valores elevados de HDL y mortalidad
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Kawtar El Korchy (Resident)
Investigadors col.laboradors: Núria Parals, José M. Inoriza
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Ambiciós i novedós estudi sobre una mostra poblacional d'entre 20-30.000 pacients que té per objectiu principal analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat (>80 mg/dl) amb la mortalitat i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars; i com objectius secundaris: 1) Analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat i la mortalitat en pacient amb cardiopatia isquèmica. 2) Analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat i la mortalitat en pacient sense Cardiopatia Isquèmica. 3) Calcular la prevalença de la població diagnosticada de Cardiopatia Isquèmica que presenta HDL elevat. 4) Calcular la incidència d'esdeveniments cardiovasculars amb HDL extremadament elevat sense cardiopatia isquèmica a l'inici del seguiment.Estudi que es realitzarà en pacients residents el 2006 en alguna de les quatre àrees bàsiques de SSIBE nascuts entre 1/1/1934 i 31/12/1970 als quals entre l'1/1/2006 i 31/12/2010 se'ls hagi realitzat almenys una determinació de HDL-C.La hipòtesi que es vol demostrar és que els nivells extremadament elevats de HDL-C no redueixen la mortalitat en pacients amb cardiopatia isquèmica.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023