2023


Estudio prospectivo para evaluar el valor pronóstico de la ecografía clínica en el paciente con embolia pulmonar sintomática aguda hemodinámicamente estable
Promotor: Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
Investigador principal SSIBE: Germán Sierra (MI)
Tipus d'estudi: Estudi multicèntric, observacional, prospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi promogut pel Gregorio Marañón de madrid, que té per objectiu establir la correlació entre la disfunció del VD estimada mitjançant ecocardioscòpia realitzada per metges no cardiòlegs entrenats, i la mesura per ecocardiografia reglada, en pacients amb EP aguda simptomàtica de risc intermig.
Data d’aprovació: 5 de desembre de 2023


Calidad del sueño durante la estancia hospitalaria después de la implantación de un protocolo para favorecer el descanso nocturno
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Dalmau Vila
Investigadors col.laboradors: Mònica Casadellà, Xavier Arrebola, Carolina Rascón
Tipus d'estudi: Descriptiu, prospectiu, transversal, observacional
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal valorar la qualitat del son percebut de les persones ingressades a l'Hospital de Palamós, després de la implementació d‟un protocol per afavorir el descans nocturn. Com objectius específics té valorar la relació entre el descans nocturn i el dolor de les persones ingressades a l'hospital de Palamós, i també conèixer el grau de satisfacció de la persona ingressada en relació amb l'atenció rebuda durant el torn de nit a l'Hospital de Palamós.
Data d'aprovació: 5 de desembre de 2023


Diseño y prueba piloto de una escala para evaluar el grado de motivación en el trabajo del personal médico de atención primaria
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Adriana Flórez
Tipus d'estudi: Fase 1: Qualitatiu d'estudi de casos amb entrevistes estructurades // Fase 2: Transversal amb aplicació d'escala dissenyada
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal el disseny d'un instrument que permeti avaluar la motivació en el treball dels professionals mèdics de l'atenció primària, i com objectius específics realitzar una prova pilot de l'escala dissenyada i identificar el grau de motivació dels professionals mèdics d'atenció primària que participin en el grup pilot per a la validació de l'instrument.
Data d'aprovació: 2 de novembre de 2023


Evaluación de una estrategia de diagnóstico oportunista de EPOC en los Servicios de Medicina Interna en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad
Promotor: CSdM i grup GEMPAC (Consori Sanitari del Maresme i el Grup d'Estudi al Maresme de la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (GEMPAC)
Investigadora principal SSIBE: M. Cruz Almendros
Tipus d'estudi: estudi multicèntric, de cohort, observacional amb identificació prospectiva i sistemàtica durant 6 mesos
Descripció: Es tracta d'un estudi promogut pel Consori Sanitari del Maresme i el Grup d'Estudi al Maresme de la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (GEMPAC). Aquest projecte té per objectius principals analitzar l'efectivitat de l'ús d'espiròmetres portàtils al moment de l'alta hospitalària en pacients hospitalitzats per NAC, com a estratègia de cribratge de MPOC, i contribuir a millorar l'infradiagnòstic de la MPOC mitjançant la realització d'una espirometria convencional amb prova broncodilatadora en pacients després d'ingrés per NAC, estimant la prevalença de MPOC abans i després d'aplicar l'estratègia de detecció. Com objectiu secundari té caracteritzar la NAC a nivell hospitalari, descrivint-ne les característiques segons la presència o no de MPOC com a comorbiditat i valorant l'evolució als 3 mesos i a l'any del diagnòstic.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Implantación de un programa de optimización de uso de antibióticos en pediatría de atención primaria del Baix Empordà, y su influencia en las prescripciones de antimicrobianos
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Jana Avello
Investigadors col.laboradors: Fernando Vázquez Valdés, José M. Inoriza, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Descriptiu, prospectiu, quasi experimental, pre i post intervenció
Descripció: Es tracta d'un estudi que es farà a la població pediàtrica del Baix Empordà (n=20.000 aprox.) que té per objectiu principal l'anàlisi de les prescripcions d'antibiòtics realitzades pels pediatres i metges de família; i com objectius específics: avaluar l'acompliment d'indicadors de consum, d'indicadors d'adequació i d'objectius de millora en pediatria d'AP.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Clara de la Torre, Paula Mancha (Residents Mfic)
Investigadors col.laboradors: Barrantes Castillo, Moisés; Carpintero Rubio, Eva; Cruz Villar, Concha
Tipus d'estudi: Unicèntric, observacional, transversal, ananalític
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal la identificació de factors associats a la no adherència al tractament farmacològic i a les recomanacions mèdiques en els pacients amb insuficiència cardíaca de l'Hospital de Palamós. Com objectius específics, també es vol estudiar la relació entre l'adherència terapèutica i factors relacionats amb el pacient, factors socioeconòmics, factors relacionats amb la malaltia, factors relacionats amb el tractament.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Evolución del perfil lipídico y estilos de vida tras un año de sufrir infarto agudo de miocardio en Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Elena Isla (Resident IfiC)
Tipus d'estudi: Estudi de cohorts entre 2021 i 2022
Descripció: Estudi que té per objectiu analitzar l'avaluació del perfil lipídic i estils de vida en pacients que hagin sofert infart agut de miocardi, després d'un any.
Data d'aprovació: 5 d'octubre 2023


Evaluación de la terapia con injertos en sello en heridas de extremidad inferior en la consulta de enfermería de atención primaria
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Isaura González (Resident IfiC)
Investigadora col.laboradora: Anna Pallarès
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu, transversal des de maig 2023 a desembre 2023
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar el grau de cicatrització en ferides d'extremitat inferior tractades amb empèlts en segell, ateses en consulta d'infermeria d'Atenció Primària.
Data d'aprovació: 5 d’octubre 2023


Aplicación de POCUS en el despistaje de lesión de órgano diana en consultas de pacientes con infección por VIH
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: José Andrés Marchena, Resident MI
Investigadores col.laboradores: Arantxa Mera, Laura Moreto
Tipus d'estudi: Estudi observacional prospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal descriure la cohort de pacients amb infecció per VIH del Baix Empordà i de les troballes ecogràfiques suggestives de lesió d'òrgan diana.
Data d’aprovació: 7 de setembre 2023


Prevención primaria contra el riesgo de fracturas en pacientes con Enfermedad de Parkinson del Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Suany Romero Torres (Resident) Investigadores col.laboradores: Irene Sánchez
Tipus d'estudi: Transversal a 01 de enero del 2022
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per principal objectiu estimar la població amb malaltia de Parkinson no medicamentosa (CIE-9: 332.0) sense prevenció primària contra el risc de fractura. Té dos objectius secundaris: estimar la prevalença de la malaltia de Parkinson no medicamentosa (CIE-9: 332.0) en el Baix Empordà, i descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques dels pacients amb malaltia de Parkinson no medicamentosa (CIE-9: 332.0).
Data d’aprovació: 7 de setembre 2023


Efectividad de una sesión clínica en el conocimiento de profesionales sanitarios sobre la eutanasia
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Blanca Arévalo, Andrea Parrado (Residents IFiC)
Tipus d'estudi: Assaig clínic no controlat entre març de 2023 i març de 2024
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal avaluar una intervenció educativa per millorar el coneixement sobre l'eutanàsia en professionals d'atenció primària.
Data d’aprovació: 2 de juny 2023


Gestión del impacto medioambiental de los inhaladores desde la Farmacia hospitalaria
Promotor: Fundación española de farmacia hospitalaria (FEFH)
Investigadora principal SSIBE: Marta Mullera (Farmàcia)
Tipus d'estudi: Multicèntric, observacional, prospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi promogut per la Fundación española de farmacia hospitalaria (FEFH), que té per objectiu general de l'estudi contribuir des de la Farmàcia Hospitalària a la gestió dels inhaladors als pacients adults amb asma per minimitzar-ne l'impacte mediambiental. S'estableix com a objectiu primari: explorar la prevalença d'una disposició correcta (punt SIGRE d'oficina de farmàcia) dels inhaladors utilitzats. I com objectius secundaris: Avaluar si determinats factors personals clínics o sociodemogràfics estan relacionats amb un millor maneig dels inhaladors per part dels pacients. Avaluar si una intervenció informativa breu del farmacèutic i aportar una infografia educativa sobre la importància i el maneig correcte dels residus d'inhaladors es tradueix en una proporció més gran de pacients que rebutgen els seus inhaladors correctament.
Data d’aprovació: 2 de juny 2023


Aplicación de POCUS en el despistaje de lesión de órgano diana en consultas de pacientes con infección por VIH
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: José Andrés Marchena, (Resident MI)
Investigadores col.laboradores: Arantxa Mera, Laura Moreto
Tipus d'estudi: Estudi observacional prospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal descriure la cohort de pacients amb infecció per VIH del Baix Empordà i de les troballes ecogràfiques suggestives de lesió d'òrgan diana.
Data d’aprovació: 2 de juny 2023


Conciliació de medicació a hospitalització quirúrgica: discrepàncies entre la medicació habitual del pacient i la pautada a l'ingrés
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Núria Viader Vives (infermeria p3 Cir HP)
Investigador col.laborador: Francisco Antonio Bernabeu André, director fi de màster, UNIR
Tipus d'estudi: Estudi transversal descriptiu entre abril i juny 2023
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal conèixer si existeixen discrepàncies en la prescripció de la medicació habitual d'un pacient d'especialitat quirúrgica a l'ingrés d'aquest a l'hospital. Els objectius secundaris són: comprovar si el % de discrepàncies és similar al de la resta d'Espanya (67%), descriure el tipus de discrepàncies observades: omisió, comisió, canvi de prescripció/freqüència de dosi, i avaluar possible o no síndrome de retirada.
Data d’aprovació: 2 de juny 2023


En què es basa una atenció pediàtrica de qualitat? Les percepcions de les persones usuàries, els familiars i els professionals del servei de pediatria del CAP de Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Isabel Muñoz Ramírez
Investigadors col.laboradors: Oriol Garcia Codina, Nacho Pascual, Carolina Parra
Tipus d'estudi: transversal, observacional
Descripció: Estudi que té per objectius conèixer quins elements defineixen una atenció pediàtrica centrada en la persona per a famílies, usuaris/es atesos i professionals de l'equip de pediatria del CAP de Palafrugell. També es pretén identificar aspectes de millora a partir dels resultats de l'estudi, que puguin ser objectius a treballar amb metodologia participativa.
Data d'aprovació: 9 de maig 2023


Estudio de incidencia de infección por BMR en una cohorte prospectiva y multicéntrica realizada en hospitales españoles
Promotor: SEIMC
Investigadores principals SSIBE: Núria Torrellas (Laboratori), Arantxa Mera (Med. Interna)
Tipus d'estudi: Estudi transversal, prospectiu, de cohort
Descripció: Estudi que té per objectiu principal estimar la càrrega global de les infeccions per BMR, mortalitat crua als 14 i 30 dies, i els anys de vida perduts.
Data d’aprovació: 9 de maig 2023


Influència de la pandèmia SARS-CoV-2 en la transmissió de la sífilis a la població: un estudi retrospectiu
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi Amghar, Cristian Malagón Corominas, Manuel Bouzón, Esther Almodovar
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal determinar la prevalença de Mycoplasma i Ureaplasma spp. en mostres clíniques retrospectives, i com objectiu secundari analitzar la distribució d'aquests microorganismes segons diferents variables clíniques, com ara l'edat dels pacients, el sexe, la regió geogràfica i el tipus de mostres clíniques.
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Establiment de valors de referència per a la tècnica d'immunoquímica de PTH: un estudi per a la determinació de rangs normals en una població adulta
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Teresa Busquets Puigdevall, Sara Càrdenas Pelaez, Alba España Betriu, Esther Almodóvar i Ana Campos Seoane
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu establir els valors de referència per a una tècnica d'immunoquímica de PTH.
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Prevalença d'hemocromatosi hereditària
Promotor: SSIBE
Investigadores principals SSIBE: Xandre Obelleiro (Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi, Cristian Malagón, Marta Ribera, Natàlia Claver
Tipus d'estudi: Observacional retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi retrospectiu que té per objectiu principal determinar la prevalença de la Hemocromatosi Hereditària en la població del Baix Empordà, i com objectius secundaris:
· Descriure les característiques demogràfiques dels pacients amb Hemocromatosi Hereditària
· Identificar les complicacions associades a la Hemocromatosi Hereditària en aquesta població
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Impacte de la sistematització de la intervenció del treball social sanitari en pacients
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Clàudia Illa (Treball Social)
Investigadora col.laboradora: Sílvia Carrasco
Tipus d'estudi: Estudi transversal prospectiu, delimitat entre el mes de març i de desembre de l'any 2022
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectius: 1. Estudiar les necessitats socials que deriven de l'inici o manteniment del tractament d'hemodiàlisi.
2. Avaluar l'impacte de la sistematització de la primera visita de treball social amb els pacients que realitzen el tractament d'hemodiàlisi.
Data d’aprovació: 13 d’abril 2023


Urgències hospitalàries en pacients d'atenció domiciliària, característiques i evitabilitat
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Abel Porter (Resident Infermeria FiC)
Investigadors col.laboradors: Laura López, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Estudi transversal entre 01/09/2021 i 31/08/2022
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar els diagnòstics en les visites al servei d'urgències hospitalàries dels pacients en programes d'AD, per estimar el episodis potencialment evitables d'acord amb el llistat d'ACSC de Zuñiga & Gaertner. Pel que fa als objectius secundaris: 1. Procedència dels pacients 2. Destí de l'alta 3. Descripció de la població (sexe i edat) 4. Analitzar l'associació dels episodis potencialment evitables i els factors de sexe, edat, morbiditat (en base a los grups CRG), ABS assignada i agrupació diagnòstica de l'episodi
Data d'aprovació: 9 de març 2023


Análisis de la adecuación del uso de Profilaxis Antibiótica en procedimientos Quirúrgicos realizados en España (ProA-Q)
Promotor: Fundación española de farmacia hospitalaria
Investigador principal SSIBE: Carmina Fernández (Farmàcia)
Investigadores col.laboradores: Montse Cols, Núria Bosacoma
Tipus d'estudi: Observacional, transversal, retrospectiu, multicèntric
Descripció: Com objectiu principal té el propòsit d'valuar l'adequació de l'ús de profilaxi antibiòtica en pacients sotmesos a procediments quirúrgics a centres hospitalaris d'Espanya, de manera global i en funció del tipus de procediment realitzat. Pel que fa als objectius secundaris: 1. Percentatge de centres participants que tenen guies locals per a la prescripció de profilaxi antibiòtica quirúrgica, 2. Analitzar el grau de concordança entre la profilaxi antibiòtica recomanada per les guies dels diferents hospitals, entre si, i respecte a la recomanada a la literatura per a cada tipus d'intervenció quirúrgica, 3. Avaluar l'adequació de l'ús de profilaxi antibiòtica segons les guies locals i les recomanacions disponibles a la literatura per a la prescripció de profilaxi antibiòtica quirúrgica quant a indicació, antimicrobià triat, dosi, via d'administració, timing, redosificació i durada.
Data d'aprovació: 9 de març 2023


Evaluación del manejo clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca en las unidades de enfermedad renal crónica avanzada en España
Promotor: Sociedad española de Nefrología
Investigador principal SSIBE: M. Constanza Glucksmann (Nefrologia i Hemodiàlisi)
Investigadors col.laboradors: Rosa Garcia Osuna
Tipus d'estudi: Transversal retrospectiu entre l'1 de gener 2021 i 31 de març 2021
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal determinar el percentatge de pacients amb ERCA i IC amb FEVI preservada, mitjanament reduïda, o reduïda, en que el tractament de la IC s'ajusta al que marquen les guies vigents, en el moment de la realització de l'estudi. Com objectius secundaris té: 1) Avaluar la prevalença d'IC (amb FEVI preservada, mitjanament reduïda i reduïda) en les consultes d'ERCA. 2) Determinar la forma de realitzar el diagnòstic d'IC en les consultes d'ERCA, i 3) identificar potencials factors limitants que condicionin el maneig no òptim dels pacients amb ERCA i IC.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023


Evaluación de los factores relacionados con la implementación de intervenciones prequirúrgicas para ayudar a dejar de fumar
Promotor: Xarxa Catalana d’hospitals sense fum – ICO
Investigador principal SSIBE: Onel Morales (Anestèsia)
Investigadors col.laboradors: JM. Marqueta, Raquel Górriz
Tipus d'estudi: Transversal
Descripció: Es tracta d'una enquesta a professionals del bloc quirúrgic per avaluar els factors que intervenen en la implementació d'intervencions per ajudar a deixar de fumar, per part dels professionals de la salut en les visites prequirúrgiques.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023


Avaluació de l'efectivitat del cribrat oportunista de Chlamydia en dones sexualment actives entre 16 i 25 anys de la comarca del Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Julia Irigoyen (Resident)
Investigadors col.laboradors: Erick Fernando Mayer Arispe, María Luisa Monje Beltrán, Daniel Pérez Pleguezuelo, Eva María Vicedo Madrazo
Tipus d'estudi: Assaig no controlat, amb medició de variables pre-post, entre 2013 i 2022
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat del programa de cribratge oportunista de CT en dones sexualment actives entre 16 i 25 anys que està actualment establert a SSIBE des de l'any 2018 segons les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023


Análisis de la asociación entre valores elevados de HDL y mortalidad
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Kawtar El Korchy (Resident)
Investigadors col.laboradors: Núria Parals, José M. Inoriza
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Ambiciós i novedós estudi sobre una mostra poblacional d'entre 20-30.000 pacients que té per objectiu principal analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat (>80 mg/dl) amb la mortalitat i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars; i com objectius secundaris: 1) Analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat i la mortalitat en pacient amb cardiopatia isquèmica. 2) Analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat i la mortalitat en pacient sense Cardiopatia Isquèmica. 3) Calcular la prevalença de la població diagnosticada de Cardiopatia Isquèmica que presenta HDL elevat. 4) Calcular la incidència d'esdeveniments cardiovasculars amb HDL extremadament elevat sense cardiopatia isquèmica a l'inici del seguiment.Estudi que es realitzarà en pacients residents el 2006 en alguna de les quatre àrees bàsiques de SSIBE nascuts entre 1/1/1934 i 31/12/1970 als quals entre l'1/1/2006 i 31/12/2010 se'ls hagi realitzat almenys una determinació de HDL-C.La hipòtesi que es vol demostrar és que els nivells extremadament elevats de HDL-C no redueixen la mortalitat en pacients amb cardiopatia isquèmica.
Data d'aprovació: 9 de febrer 2023