2024


Violencia ocupacional externa en el ámbito de atención primaria de SSIBE
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Ana María Varela Pardo (R), Jorge García Caamaño (R)
Investigadors col.laboradors: Eva Boix Renart, Cristina Montañés Latorre, Mari Cruz Rodriguez Jareño, Gero Domínguez Carracedo
Tipus d'estudi: Estudi quantitatiu de caràcter fenomenalògic descriptiu, transversal i retrospectiu
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar el grau de violència ocupacional externa en l'àmbit de l'atenció primària del Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), i com objectius secundaris:
1. Determinar el grau de subdeclaració de les agressions en atenció primària, 2. Estimar la proporció de casos reportats al servei de prevenció de l'empresa i realitzar una comparativa amb les dades obtingudes durant l'exercici professional de l'últim any, 3. Conèixer la freqüència d'exposició a la violència ocupacional externa, 4. Analitzar el nivell de violència ocupacional externa entre les diferents categories professionals i espais de treball, 5. Comparar el grau de violència ocupacional externa entre les diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS), 6. Coneixer les causes i conseqüències més freqüents de violència ocupacional externa, 7. Realitzar una intervenció sobre els tipus de violència ocupacional externa per fomentar la declaració de les agressions en atenció primària.
Data d’aprovació: 11 de juny 2024


#noalabenzodependència                     
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Mima Baellester, Sandra Rocha, José Miguel Villar
Investigadors col.laboradors: Núria Parals, Olga Collell, Andrés Flechas, Paula Barnés, Cristina Cama, Sonia de Pablo, Patríca Robirola, Montse Colls, Mar Gainza + grup motor Benzodiazepines
Tipus d'estudi: Estudi pre-post intervenció, descriptiu, prospectiu, analític
Descripció: Estudi que té per objectiu avaluar l'efectivitat d'una intervenció multidisciplinari per reduir el consum de benzodiazepines i fàrmacs Z respecte a la situació prèvia a la intervenció en aquells pacients amb consum de llarga durada de benzodiazepines o fàrmacs Z.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Efectivitat d'una intervenció comunitària per augmentar els registres del document de voluntats anticipades
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Irene Céspedes Feliu (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: M. José Sánchez Doblado, Arantxa Cabrefiga Olamendi
Tipus d'estudi: Assaig comunitari entre maig i octubre de 2024
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat d'una intervenció comunitària, per augmentar els registres sobre el document de voluntats anticipades (DVA) a la població de 18 o més anys assignada a l'ABS de Torroella de Montgrí, i per objectiu secundari descriure si existeixen diferències entre el número de registres del document de voluntats anticipades (DVA) segons les diferents dades sociodemogràfiques i clíniques.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Comparación del efecto tisular de la coagulación espray y el argón plasma en modelo de recto porcino ex vivo
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Marco Alburquerque (Digestologia)
Investigadors col.laboradors:  Montse Llobet, Clara Camprubí, Ferran Gonzálex-Huix (Clínica Girona), Maria Pellisé (Hospital Clínic), Erick Mayer (Moderna)
Tipus d'estudi: Assaig clínic ex vivo, simple cec, aleatoritzat, controlat
Propòsit acadèmic: Doctorat
Descripció: Es tracta d'un assaig clínic en òrgans d'animals morts, en concret porcs, que té per objectius: General: Comparar l'efecte tissular de SprayCoag i APC en model de recte porcí ex vivo. Primari: Calcular l'efecte tissular de l'SprayCoag en model de recte porcí ex vivo. Secundari: Calcular l'efecte tissular de l'APC en model de recte porcí ex vivo.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Diferencias en cuanto a resultados obstétricos y perinatales en gestantes de bajo riesgo que se inducen en la semana 41 y aquellas que eligen conducta expectante en el Hospital de Palamós
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Carolina Arcos Castro (Resident Gine)
Investigadors col.laboradors: :  Daniel Pérez Pleguezuelo
Tipus d'estudi: Estudi de cohorts retrospectiu entre juny 2017 i juny 2023
Descripció: Estudi que té per objectiu principal caracteritzar les gestants de baix risc tenint en compte els resultats obstètrics i perinatals segons la seva conducta a les 41 setmanes; i com objectius ecundaris: descriure les característiques sociodemogràfiques (edat i ètnia), descriure la conducta triada en arribar a les 41 setmanes i analitzar les diferències en els resultats obstètrics i perinatals entre primeres gestants i segones gestants.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Características epidemiológicas, clínicas y analíticas en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Hospital de Palamós 2022-2024
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Moisés Barrantes Castillo
Investigadors col.laboradors: : Miriam Amanda Barreda Santa Cruz
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu i transversal
Descripció: Estudi que té per objectiu principal conèixer les característiques epidemiològiques, clíniques i analítiques, i els resultats en pacients amb insuficiència cardíaca avançada atesos a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) de l'Hospital de Palamós, entre 2022 i 2024; i com objectius específics:
a) Estimar la prevalença d'insuficiència cardíaca avançada.
b) Coneixer l'etiologia més freqüent d'insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció lleugerament reduïda en la població estudiada.
c) Investigar l'evolució i la trajectòria dels pacients estudiats.
d) Identificar els esdeveniments cardiorenals adversos més freqüents en pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
e) Definir la trajectòria seguida pels pacients estudiats.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Resultados cardiovasculares y renales adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hospital de Palamós 2022-2024
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Moisés Barrantes Castillo
Investigadors col.laboradors: : Miriam Amanda Barreda Santa Cruz
Tipus d'estudi: Observacional, descriptiu i transversal
Descripció: Estudi que té per objectiu principal conèixer els resultats adversos cardiovasculars i renals en pacients amb insuficiència cardíaca atesos a la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital de Palamós; i com objectius secundaris:
a) Estimar la prevalença de resultats adversos cardiovasculars en pacients amb insuficiència cardíaca.
b) Estimar la prevalença de resultats adversos renals en pacients amb insuficiència cardíaca.
c) Determinar els esdeveniments adversos cardiovasculars majors (mort cardiovascular, infart no fatal, ictus no fatal i ingressos per insuficiència cardíaca) en els pacients amb insuficiència cardíaca estudiats.
d) Investigar els esdeveniments adversos renals majors (mort per causa renal, esdeveniments de deteriorament de la funció renal i progressió a malaltia renal terminal) en els pacients amb insuficiència cardíaca estudiats.
Data d'aprovació: 2 de maig 2024


Calidad de vida de pacientes españoles con heridas crónicas: estudio multicéntrico para validar la encuesta específica de heridas Wound-QoL-14 y establecer algoritmos de transformación a la encuesta genérica EQ-5D-5L
Promotor
: UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha)
Investigador principal SSIBE: Jordi Montía, Alexandra Moreno, Anna Garcia Morera
Investigadors col.laboradors: Anna Pallarès, Cristina Torrego, M. Josep Sánchez Doblado, Laura López, Karima Boukhzar, David Saavedra, Anna Guerrero
Tipus d'estudi: Multicèntric, observacional descriptiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal validar a l'espanyol d'Espanya l'enquesta específica de ferides cròniques Wound-QoL-14, i com objectius secundaris: identificar els ítems i dominis de qualitat de vida de pitjor puntuació i desenvolupar un algorisme matemàtic (mapping) per transformar l'enquesta específica de ferides Wound-QoL-14 a l'enquesta genèrica EQ-5D-5L
Data d'aprovació: 4 d'abril 2024


Patrons d'ús, nivell de coneixement i motivacions dels adolescents en el consum de cigarretes electròniques
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Núria Babot Pereña (R) IFIC
Investigadors col.laboradors:  Ángela Maria Correa Rubio
Tipus d'estudi: Fase 1 estudi descriptiu transversal, Fase 2 estudi qualitatiu amb grup focal
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'ús, el coneixement i les motivacions dels adolescents entre 11 i 19 anys sobre les cigarretes electròniques, i com objectius secundaris: 1. Determinar la prevalença de consumidors freqüents (ús en l'últim mes) de cigarretes electròniques en els adolescents. 2. Determinar la relació entre l'ús cigarretes electròniques i els coneixements dels usuaris adolescents. 3. Analitzar les relacions entre les dades sociodemogràfiques, l'ús i el coneixement de cigarretes electròniques. 4. Analitzar les motivacions per començar i mantenir el consum de cigarretes electròniques en els adolescents.
Data d'aprovació: 4 d’abril 2024


Registro español de Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes ancianos (Registro 75-T2D)
Promotor
: Sociedad española de Medicina Interna
Investigador principal SSIBE: Amelia Fernández (Urg)
Investigadors col.laboradors:
Tipus d'estudi: Estudi de cohorts, transversal, multicèntric, registre
Propòsit acadèmic: Treball fi de màster
Descripció: Treball de final de màster que té per objectius: Principal: Descriure les característiques de la població anciana diabètica, comparant aquells pacients diabètics el diagnòstic dels quals s'hagi fet en una etapa intermèdia amb els quals es diagnostiquen de diagnòstic recent, i establir les xifres d'incidència de fragilitat en cada grup.
Específics: a) Avaluar l'impacte de l'associació entre hemoglobina glicosilada i l'impacte dels agents antidiabètics amb les hospitalitzacions, la funció renal i les síndromes geriàtriques en pacients ancians amb diagnòstic de la diabetis en una etapa intermèdia i aquells de diagnòstic recent. b) Analitzar l'impacte dels agents antidiabètics a les hospitalitzacions, funció renal i síndromes geriàtriques (fragilitat, desnutrició, estatus funcional, grau de sarcopènia) en pacients ancians amb diagnòstic de la diabetis en una etapa intermèdia i aquells de diagnòstic recent. c) Estudiar els predictors de fragilitat en aquesta població i analitzar l'impacte del control glucèmic i la durada de la diabetis en la prevenció de la fragilitat. d) Establir la prevalença i la incidència de sarcopènia i deteriorament cognitiu i la seva relació amb la teràpia antidiabètica, el control glucèmic i la durada de la diabetis.
Data d'aprovació: 7 de març 2024


Registro informatizado de pacientes de la unitat d'insuficiència cardiaca de SSIBE (RINCAR)
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Moisés Barrantes
Investigadors col.laboradors:
Tipus d'estudi: Registre, observacional, prospectiu
Descripció: Es tracta d'un registre prospectiu que té dos objectius principals: 1. Conformar una cohort observacional prospectiva de pacients amb insuficiència cardíaca, amb una atenció especial al paper dels esdeveniments que puguin aparèixer durant el seguiment de la malaltia. 2. Instaurar una línia de recerca en insuficiència cardíaca mitjançant els diferents estudis que es vagin proposant, que es nodriran de les dades del registre.
Data d'aprovació: 7 de març 2024


Efectividad de la formación en RCP básica y primeros auxilios en escolares de 6º de primaria de La Bisbal d'Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Paloma Santos Sánchez (R)
Investigadors col.laboradors: Ángel Guzmán Barrero-López, Chemi Villar Marqués
Tipus d'estudi: Assaig clínic no controlat en la població escolar, entre el 15 de febrer de 2024 i el 15 de maig 2024
Descripció: Es tracta d'un estudi que vol avaluar l'efectivitat d'una activitat formativa en matèria d'RCP bàsica i primers auxilis en alumnes d'entre 11 i 12 anys per augmentar els seus coneixements, analitzant el seu grau de coneixement.
Data d'aprovació: 7 de març 2024


Coneixements del nivell d'autocures dels peus en els pacients amb DM2 de l'ABS Palafrugell
Promotor
: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Marta Lloveras (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: Jaione Echarte
Tipus d'estudi: Transversal de maig 2024 a juliol 2024
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar les autocures del peu diabètic en pacients amb DM2 o els seus cuidadors que han acudit a la consulta d'AP d'infermeria els últims dos anys mitjançant un qüestionari validat. Com objectius específics vol descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques del grup d'estudi, i relacionar el grau d'autocures amb la presència activa de ferides en el peu diabètic.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Tasa de abandono del hábito tabáquico tras una intervención grupal para dejar de fumar en población mayor de 18 años
Promotor
: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Clara Rodríguez Hernández (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: Elsa Rueda Tubert
Tipus d'estudi: Pre-post intervenció
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal estimar la taxa de cessament de l'hàbit tabàquic als 6 mesos de participar en una teràpia grupal per deixar de fumar adreçada a població de 18 anys o més amb voluntat de deixar de fumar. Com objectius secundaris vol descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques de la població d'estudi i analitzar la taxa dabandonament de la teràpia.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Valoración del método de abordaje del dolor en las heridas complejas por parte de enfermería
Promotor: SSIBE
Investigadors principals SSIBE: Jordi Montía, Alexandra Moreno, Isaura González
Investigadors col.laboradors: per determinar
Tipus d'estudi: Transversal, descriptiu
Propòsit acadèmic: Treball final especialista universitari
Descripció: Estudi que té per objectiu principal escriure el mètode d'abordatge del dolor en ferides complexes per part dels professionals d' infermeria, i com objectius específics determinar la forma d'avaluació i valoració del dolor de les lesions complexes per part d'infermeria, descriure quin tipus de tractament analgèsic s'administra en l'abordatge del dolor i quina via d'administració s'utilitza a la pràctica clínica, detallar els mètodes no farmacològics utilitzats en el maneig del dolor en lesions complexes doloroses, analitzar la relació entre experiència professional, formació específica sobre ferides i mètode de valoració del dolor de les lesions complexes; i determinar la proporció de professionals d'infermeria de Catalunya que administren algun tipus d'analgèsia a les ferides complexes doloroses que atenen.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Estudio retrospectivo sobre patrones clínicos y epidemiológicos de Leishmaniasis en un hospital comarcal en 25 años
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Fátima Fernández (R_MI)
Investigadors col.laboradors: Anabel Martín-Urda
Tipus d'estudi: Transversal, retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar la incidència de Leishmaniasi a Baix Empordà durant un període de 25 anys per poder establir un patró clínic i epidemiològic en aquesta comarca.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Adecuación de la terapia antimicrobiana empírica en infecciones graves con hemocultivos positivos o bacterias multirresistentes en el Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Fátima Fernández González (R_MI)
Investigadora col.laboradora: Anabel Martín-Urda
Tipus d'estudi: Observacional, retrospectiu i transversal, de gener 2022 a abril 2023
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar l'adequació del tractament antibiòtic empíric en comparar-lo amb els antibiogrames corresponents, i com objectius específics: analitzar l'associació d'antibioteràpia empírica i mortalitat, conéixer els temps transcorreguts entre l'enviament d'hemocultius a laboratori i els resultats amb els antibiogrames corresponents, descriure els principals bacteris multiresistents que s'aïllen, identificar si es tenen en compte els factors de risc o comorbilitats que predisposen a les infeccions greus o bacteris multiresistents abans de pautar tractament antibiòtic, identificar el tractament antibiòtic empíric més utilitzat i analitzar els principals focus d'infecció.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Análisis de la asociación entre valores elevados de HDL y mortalidad. Subestudio Causa de muerte
Promotor: SSIBE
Responsable del subprojecte: José M. Inoriza
Investigadors col.laboradors: Kawtar El Korchy, Núria Parals, Erick Mayer, Juan Carlos Sevilla, Josep Vilà, Alberto Zamora (extern), Marc Sáez (extern), M. Antònia Barceló (extern)
Tipus d'estudi: Estudi observacional, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Estudi sobre una mostra poblacional d'uns 30.000 pacients que té per objectiu principal analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat (>80 mg/dl) amb la mortalitat i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars. La hipòtesi que es vol demostrar és que els nivells extremadament elevats de HDL-C no redueixen la mortalitat en pacients amb cardiopatia isquèmica. En el seu moment tant el comitè de Recerca com el CEIm ja van dictaminar favorable a l'estudi principal 52223 COLESTEROL i ara, amb el propòsit de treballar una nova variable com és la Causa de mort, es fa necessari un subestudi per les implicacions que suposa la concurrència de l'INE en l'estudi.
Data d'aprovació: 11 de gener 2024


Anàlisi de la utilitat d'una intervenció formativa a infermeres d'AP en la millora del diagnòstic, tractament i registre a l'historial clínic en persones amb lesions d'etiologia venosa a l'extremitat inferior
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Anna Garcia Morera
Tipus d'estudi: Part 1: estudi descriptiu epidemiològic, Part 2: estudi quasi experimental sense grup control, prospectiu, amb intervenció educativa
Descripció: Estudi que té per objectiu analitzar l'efecte d'una intervenció educativa en la millora de l'atenció infermera en l'abordatge integral a les persones amb lesions d'etiologia venosa a l'extremitat inferior ateses a atenció primària de SSIBE.
Data d’aprovació: 11 de gener 2024


Epidemiologia i estudi de les serovariants de Chlamydia trachomatis en una àrea del sud d'Europa
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Marta Ribera
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi Amghar, Alexandre Xavier Obelleiro, Cristian Malagón Corominas
Tipus d'estudi: Descriptiu, experimental, prospectiu, no intervencionista
Descripció: Estudi promogut per professionals del Laboratori de l'Hospital de Palamós, que té per objectiu general determinar la distribució de diferents serotips de Chlamydia trachomatis (CT) en una població i avaluar la correlació entre el serotip i els resultats clínics descrits. Pel que fa als objectius específics, volen identificar factors de risc potencials associats a serotips específics de CT, i també establir una base de dades per als serotips de Chlamydia, així com donar suport al desenvolupament d'estratègies de prevenció i tractament millorades.
Data d'aprovació: 5 de desembre de 2023