2024


Coneixements del nivell d'autocures dels peus en els pacients amb DM2 de l'ABS Palafrugell
Promotor
: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Marta Lloveras (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: Jaione Echarte
Tipus d'estudi: Transversal de maig 2024 a juliol 2024
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar les autocures del peu diabètic en pacients amb DM2 o els seus cuidadors que han acudit a la consulta d'AP d'infermeria els últims dos anys mitjançant un qüestionari validat. Com objectius específics vol descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques del grup d'estudi, i relacionar el grau d'autocures amb la presència activa de ferides en el peu diabètic.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Tasa de abandono del hábito tabáquico tras una intervención grupal para dejar de fumar en población mayor de 18 años
Promotor
: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Clara Rodríguez Hernández (R) IFIC
Investigadors col.laboradors: Elsa Rueda Tubert
Tipus d'estudi: Pre-post intervenció
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal estimar la taxa de cessament de l'hàbit tabàquic als 6 mesos de participar en una teràpia grupal per deixar de fumar adreçada a població de 18 anys o més amb voluntat de deixar de fumar. Com objectius secundaris vol descriure les característiques sociodemogràfiques i clíniques de la població d'estudi i analitzar la taxa dabandonament de la teràpia.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Valoración del método de abordaje del dolor en las heridas complejas por parte de enfermería
Promotor: SSIBE
Investigadors principals SSIBE: Jordi Montía, Alexandra Moreno, Isaura González
Investigadors col.laboradors: per determinar
Tipus d'estudi: Transversal, descriptiu
Propòsit acadèmic: Treball final especialista universitari
Descripció: Estudi que té per objectiu principal escriure el mètode d'abordatge del dolor en ferides complexes per part dels professionals d' infermeria, i com objectius específics determinar la forma d'avaluació i valoració del dolor de les lesions complexes per part d'infermeria, descriure quin tipus de tractament analgèsic s'administra en l'abordatge del dolor i quina via d'administració s'utilitza a la pràctica clínica, detallar els mètodes no farmacològics utilitzats en el maneig del dolor en lesions complexes doloroses, analitzar la relació entre experiència professional, formació específica sobre ferides i mètode de valoració del dolor de les lesions complexes; i determinar la proporció de professionals d'infermeria de Catalunya que administren algun tipus d'analgèsia a les ferides complexes doloroses que atenen.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Estudio retrospectivo sobre patrones clínicos y epidemiológicos de Leishmaniasis en un hospital comarcal en 25 años
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Fátima Fernández (R_MI)
Investigadors col.laboradors: Anabel Martín-Urda
Tipus d'estudi: Transversal, retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal analitzar la incidència de Leishmaniasi a Baix Empordà durant un període de 25 anys per poder establir un patró clínic i epidemiològic en aquesta comarca.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Adecuación de la terapia antimicrobiana empírica en infecciones graves con hemocultivos positivos o bacterias multirresistentes en el Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Fátima Fernández González (R_MI)
Investigadora col.laboradora: Anabel Martín-Urda
Tipus d'estudi: Observacional, retrospectiu i transversal, de gener 2022 a abril 2023
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar l'adequació del tractament antibiòtic empíric en comparar-lo amb els antibiogrames corresponents, i com objectius específics: analitzar l'associació d'antibioteràpia empírica i mortalitat, conéixer els temps transcorreguts entre l'enviament d'hemocultius a laboratori i els resultats amb els antibiogrames corresponents, descriure els principals bacteris multiresistents que s'aïllen, identificar si es tenen en compte els factors de risc o comorbilitats que predisposen a les infeccions greus o bacteris multiresistents abans de pautar tractament antibiòtic, identificar el tractament antibiòtic empíric més utilitzat i analitzar els principals focus d'infecció.
Data d'aprovació: 1 de febrer 2024


Análisis de la asociación entre valores elevados de HDL y mortalidad. Subestudio Causa de muerte
Promotor: SSIBE
Responsable del subprojecte: José M. Inoriza
Investigadors col.laboradors: Kawtar El Korchy, Núria Parals, Erick Mayer, Juan Carlos Sevilla, Josep Vilà, Alberto Zamora (extern), Marc Sáez (extern), M. Antònia Barceló (extern)
Tipus d'estudi: Estudi observacional, descriptiu, retrospectiu
Descripció: Estudi sobre una mostra poblacional d'uns 30.000 pacients que té per objectiu principal analitzar l'associació entre nivells de colesterol HDL extremadament elevat (>80 mg/dl) amb la mortalitat i l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars. La hipòtesi que es vol demostrar és que els nivells extremadament elevats de HDL-C no redueixen la mortalitat en pacients amb cardiopatia isquèmica. En el seu moment tant el comitè de Recerca com el CEIm ja van dictaminar favorable a l'estudi principal 52223 COLESTEROL i ara, amb el propòsit de treballar una nova variable com és la Causa de mort, es fa necessari un subestudi per les implicacions que suposa la concurrència de l'INE en l'estudi.
Data d'aprovació: 11 de gener 2024


Anàlisi de la utilitat d'una intervenció formativa a infermeres d'AP en la millora del diagnòstic, tractament i registre a l'historial clínic en persones amb lesions d'etiologia venosa a l'extremitat inferior
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Anna Garcia Morera
Tipus d'estudi: Part 1: estudi descriptiu epidemiològic, Part 2: estudi quasi experimental sense grup control, prospectiu, amb intervenció educativa
Descripció: Estudi que té per objectiu analitzar l'efecte d'una intervenció educativa en la millora de l'atenció infermera en l'abordatge integral a les persones amb lesions d'etiologia venosa a l'extremitat inferior ateses a atenció primària de SSIBE.
Data d’aprovació: 11 de gener 2024


Epidemiologia i estudi de les serovariants de Chlamydia trachomatis en una àrea del sud d'Europa
Promotor: SSIBE
Investigadora principal SSIBE: Marta Ribera
Investigadors col.laboradors: Jamila Aharchi Amghar, Alexandre Xavier Obelleiro, Cristian Malagón Corominas
Tipus d'estudi: Descriptiu, experimental, prospectiu, no intervencionista
Descripció: Estudi promogut per professionals del Laboratori de l'Hospital de Palamós, que té per objectiu general determinar la distribució de diferents serotips de Chlamydia trachomatis (CT) en una població i avaluar la correlació entre el serotip i els resultats clínics descrits. Pel que fa als objectius específics, volen identificar factors de risc potencials associats a serotips específics de CT, i també establir una base de dades per als serotips de Chlamydia, així com donar suport al desenvolupament d'estratègies de prevenció i tractament millorades.
Data d'aprovació: 5 de desembre de 2023