Sistema intern d’informació sobre infracció de normes

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable EMPORHOTEL, AIE.
Finalitat Registre de comunicacions sobre infracció o omissions en l'àmbit intern de l'activitat de la institució que puguin constituir incompliment de normes.
Verificació de la informació, seguiment i elaboració d'informes amb propostes d'actuacions.
Comunicació amb les persones denunciant i denunciada.
Comunicació, si escau, a Autoritat judicial, Ministeri Fiscal o a autoritat administrativa competent.
Legitimació Compliment d'obligació legal (Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió i Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció), art.6.1.c del RGPD. Si aquest tractament afecta categories especials de dades, serà necessari per satisfer l'interès públic essencial ( 9.2.g del RGPD).
Destinataris

Autoritat judicial, Ministeri Fiscal o a autoritat administrativa competent, en els supòsits previstos en art. 33,3 Llei2/2023.

- Les dades es comunicaran seguint les instruccions del Servei Català de la Salut, o davant del requeriment d'una administració, organisme o autoritat en l'exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

- Asseguradores de Salut internacionals.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s’escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document Normativa de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional C. Hospital, 17-19, 2a, Palamós (Girona)
areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat. Més informació.

Model: Pol_003_03_v01_EMPORHOTEL_AT_Sistema_Intern_Informacio; 13/06/2023