Pacients

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Servei de medicina preventiva o laboral, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social, gestió de sistemes i serveis d'assistència sanitària i social.

Servei d'assistència sanitària realitzada en virtut de conveni, concerts i contractes formalitzats en l'àmbit de l'atenció sanitària de cobertura pública i relacionat amb les activitats de tractament de dades personals responsabilitat del Servei Català de la Salut:

- Registre de facturació serveis sanitaris.

- Registre de gestió de suggeriments, queixes i reclamacions.

- Registre Central de persones assegurades.

- Registre del conjunt mínim bàsic de dades.

- Registre de llista d'espera Sistema Integrat d'informació de Salut de Catalunya.

- Gestió d'accessos de les persones usuàries a aplicacions i recursos informàtica.

- Gestió de la identificació per a l'accés a sistemes d'informació i tecnologia.

- Registre de malalties comunitàries Registre de prestació farmacèutica.

- Registre de prestacions complementaries

- Fitxer d'administració i comptabilitat del CatSalut.

- Fitxer de gestió de reclamacions patrimonials del Servei Català de la Salut
Legitimació - Compliment de missió d'interès públic (art. 6.1.e RGPD), compliment d'obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) i consentiment de la persana interessada (art. 6.1.a RGPD). Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Destinataris

- Les dades de les persones a qui es presti assistència en els centres quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya i al Sistema d'Imatge Digital Mèdica de Catalunya (SIMDCAT), d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest tractament. No es cediran altres dades tret que sigui obligació legal.

- Les dades es comunicaran seguint les instruccions del Servei Català de la Salut, o davant del requeriment d'una administració, organisme o autoritat en l'exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

- Asseguradores de Salut internacionals.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (en el seu cas), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document Normativa de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional

Unitat atenció a l'Usuari i Comunicació. C. Hospital, 27, 1r pis 1a, Palamós (17230)
atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat 

Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Pacients_ABS; 10/01/2023