Recursos Humans

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Formalització, manteniment, desenvolupament, aplicació i control de la relació jurídic-laboral entre el treballador i la FHP-SSIBE.

Legitimació

Tractament necessari per a l'execució del contracte subscrit amb l'interessat, per al compliment d'una obligació legal aplicable a la FHP-SSIBE. Tractament necessari per la satisfacció dels interessos legítims. Obtenció del consentiment de l'interessat quan el tractament no es trobi emparat amb les bases jurídiques exposades anteriorment.

Les dades especials es podran tractar quan, a banda de les bases jurídiques anteriors, concorrin les següents circumstàncies: Consentiment de l'interessat, compliment d'obligacions i exercici de drets específics de l'àmbit laboral,  tractament de dades necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral i per a l'avaluació de capacitat laboral del treballador.

Destinataris

Entitats financeres: en compliment de les obligacions contretes

Comitè d'Empresa de la FHP-SSIBE i/organitzacions sindicals, per al desenvolupament de funcions que l'ordenament els atorga.

Administració tributària, Autoritats laborals, Administració de la Seguretat social i mútues d'accidents de treball.

Administracions sanitàries, per facilitar la planificació de les necessitats de professionals sanitaris.

Davant del requeriment d'una administració, organisme, o autoritat pública en l'exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el Document de Política de compliment en matèria de protecció de dades personal

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional

C. Hospital, 17-19, 2a  Planta, Palamós (17230)
areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat

Més informació.

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Recursos_Humans; 15/09/2020