Educació social

L'educadora social dissenya, executa i avalua el Programa anual d'activitats socioculturals i educatives del centre.

Implica les famílies i les persones de referència en la dinàmica del centre,  estableix relacions amb les entitats, les associacions, les escoles i altres residències de la comarca per a proposar dinàmiques d'interrelació conjuntes, elabora i fa el seguiment del programa de voluntariat del centre, en col·laboració amb els professionals treball social, i participa de manera activa, conjuntament amb els altres membres de l'equip assistencial, en el pla interdisciplinar d'atenció (PIA) de les persones ateses.

Vetlla per mantenir la relació de les persones assistides amb el seu entorn respectant  els seus costums i la seva diversitat cultural.

Palamós Gent Gran

972 609 292

Com arribar